XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW

Termin: 02.04.2021 - 30.04.2021

Ogłoszenie nr 3
w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów
w Paryżu w 2023 roku.


XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW
CALL FOR POSTERS
Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że zgodnie z ustaleniami Międzynarodowego
Komitetu Slawistów, jedną z form udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu (28
sierpnia – 1 września 2023 r.) jest prezentacja posteru. Jest ona przeznaczona dla młodszych
pracowników naukowych: magistrantów i asystentów / doktorantów.
Każdy autor /autorka posteru będzie miał / miała możliwość jego prezentacji w trakcie kongresu w
sesji posterowej (do 3 minut). Kwalifikację zgłoszeń przeprowadzają komitety narodowe, a więc dla
posterów autorów / autorek z Polski – Komitet Słowianoznawstwa PAN.
Osoby, które zamierzają wziąć udział w Kongresie w tej formie, proszone są o składanie propozycji
wystąpień. Będą one rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN:
Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.
Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących
Komisji:
Językoznawczej – Prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, e-mail: feliks.czyzewski@poczta.umcs.lublin.pl;
feliks.czyzewski@gmail.com,
Literaturoznawczo-Kulturoznawczej – Prof. dra hab. Lecha Miodyńskiego, e-mail:
lech.miodynski@us.edu.pl.
Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.
Wszelkie informacje dotyczące Kongresu można znaleźć na stronie Kongresu: https://mksparis.
sciencesconf.org/.
Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie
ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.
Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN
/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń


Kwestionariusz
zgłoszenia posteru na
XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów
Paryż 2023
Imię i nazwisko:
Poziom wykształcenia:
Uniwersytet / Instytut:
Adres e-mail, telefon:
Tytuł proponowanego posteru:
Streszczenie w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami):

Data opublikowania: 02.04.2021
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak