dr Tomasz Hodana

dr Tomasz Hodana - badacz literatury i kultury staroruskiej, zajmuje się piśmiennictwem Rusinów w Rzeczypospolitej XVI–XVII w.

Książka

 1. Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), (=Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 4), Kraków: „Scriptum", 2008, ss. 262.

RECENZJE:

 • Eliza Małek, „Slavia Orientalis" 2010, nr 2, s. 267–270.
 • Галина Чуба, „Київська академія" [Kijów] 2010, вип. 8, s. 151–154.
 • Konrad Kuczara, „Studi Slavistici" [Florencja] 2010, fasc. VII, s. 398–402.
 • Tomasz Kempa, Między Rzeczpospolitą a Moskwą, [w:] Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. nauk. W. Walczak, (=Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego, t. 4), Toruń 2010, s. 53–61.
 • Michał Dżega, Ku wzajemnemu poznaniu, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego" 2010, nr 1, s. 12.
 • DD, „Acta Poloniae Historica", t. 101 (2010), s. 310.
 • С. А. Борисова, „Славяноведение" [Moskwa] 2012, № 4, s. 85–90.

Artykuły

 1. Mychajła  Kociubyńskiego pejzaż  impresjonistyczny,  „Мiж  Сусiдами  –  Między  Sąsiadami". Almanach Fundacji Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, t. 9, Kraków 1999, s. 168–178.
 2. „Moskiewska Częstochowa". Klasztor Troicko-Siergijewski w walce z wrogami prawosławia, [w:]Klasztory i kultura krajów słowiańskich, red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas OFMConv, Kraków 2001, s. 267–277.
 3. Malarskość opisów przyrody w prozie Mychajła Kociubyńskiego, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, pod red. J. Kapuścika, (=Rosja–myśl–słowo–obraz, t. IV), Kraków 2002, s. 91–101.
 4. Między królem a carem. Dylematy prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej w latach 20. XVII wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, (=Slavica Wratislaviensia, t. CXXVIII), Wrocław 2004, s. 21–29.
 5. Kijów – Druga Jerozolima. Obraz miasta w prawosławnym piśmiennictwie ruskim I połowy XVII wieku, „Slavia Orientalis" 2008, nr 1, s. 9–21.
 6. Moskiewskie wizje Atanazego Filipowicza. O postrzeganiu Rosji przez prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej w dobie mohylańskiej, „Slavica Wratislaviensia", t. CXLVIII, pod red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 2009, s. 15–28.
 7. Najnowsze spory o autentyczność „Słowa o wyprawie Igora", „Przegląd Rusycystyczny" 2011, nr 3, s. 5–32.
 8. Sodoma i królestwo babilońskie. Rzeczpospolita w pismach Iwana Wiszeńskiego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolica Apostolską i Ukrainą, pod red. M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka i K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 1057–1067.
 9. O której godzinie „święty ogień" zstępuje do Grobu Pańskiego? Kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium, „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 1, s. 14–24.
 10. Московское государство глазами православных граждан Речи Посполитой накануне и в годы Смуты, „Slavia Orientalis" 2014, nr 1, s. 7–18.
 11. T. Hodana, Ukraińska recepcja postaci i twórczości Iwana Wiszeńskiego. Zarys problemu, [w:] Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski (= „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, t. 11), Kraków 2015, s. 57–70.

Redakcja

 1. Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany, (=Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 5), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 224.

Recenzje

 1. Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci.  Red. J. S. Gajek MIC, ks. S. Nabywaniec, seria: Teologia w dialogu, 8, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998, ss. 312, „Slavia Orientalis" 2000, nr 2, s. 261–264.
 2. Krystyna Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków, „Collegium Columbinum", 2001, ss. 380, „Fundamenta Europea", nr 1, pod red. A. W. Mikołajczaka, Poznań 2002.
 3. Была ли Москва „Трерьим Римом", [recenzja książki: K. Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków, „Collegium Columbinum", 2001, ss. 380], „Новая Польша" 2003, nr 5, s. 62–64.
  Przedruk [w:] „Культурология". Дайджест: аналитическая информация, Москва: ИНИОН РАН, 2004, № 2, s. 142–144.

 

Tłumaczenia

 1. A. Budiłowicz, Przemowa o pierwszych nauczycielach Słowian, Cyrylu i Metodym, wygłoszona na jubileuszowym posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dnia 6 kwietnia 1885 roku [tłum. z języka rosyjskiego T. Hodana i J. Świeży], [w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody: patroni Wschodu i Zachodu, t. II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, oprac. zespół pod red. A. Naumowa(= „Biblioteka Duchowości Europejskiej", nr 5/II), Kraków: Collegium Columbinum, 2013, s. 196–204.