dr Paweł Krupa

Dr Paweł Krupa– filolog, literaturoznawca, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" (Kraków). Zakres prowadzonych badań: debata literacka lat 20., ukraiński modernizm, publicystyka Mykoły Chwylowego.

Prowadzone przedmioty: historia literatury ukraińskiej.
Adres e-mail: pk.krupa@uj.edu.pl

Artykuły

 1.  Koncepcja azjatyckiego renesansu Mykoły Chwylowego, [w:] Ukraina Irredenta.
 2. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. J. Poliszczuka, Kraków 2010, s. 123- 133.
 3. Jednostka twórcza i kolektyw (J.Iwaniw-Meżenko). Prolegomena do „Музагету" [w:] Проблеми філології та культури: Україна-Польща, за ред. О. Кеба, A. Chudzik, R. Gadamska-Serafin, Кам'янець-Подільський 2010, s. 61-81.
 4. (Nie)obecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, pod red. A. Matusiak, Wrocław 2014, s. 185-198,
 5. Chwylowy czyta Wynnyczenkę. Dyskurs kolonialnej zależności, [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, pod red. T. Kosmedy, Poznań 2014, s. 245-255

Eseje


1. Міт Нарциза, „Січеслав. Літератр-мистецький та публіцистичний часопис письменників Січеславії" 3/2007, s. 28-30 (ДП №.1146).

Tłumaczenia i redakcja artykułów naukowych

 1. W. Wasiutyński, Psychosemantyka świadomości politycznej społeczeństwa ukraińskiego: między przeszłością a przyszłością, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1/2006, Historia Iagellonica, Kraków 2006, s. 25-36.
 2. I. Kononow, Donbas jako wspólnota komunikacyjna, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1/2006, Historia Iagellonica, Kraków 2006, s. 131-148.
 3. S. Shvydiuk, Ukraińska mniejszość narodowa w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r., „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2/2007, s. 187- 207.
 4. S. Adamowycz, Asamblea Halicka. Zagadnienie jedności regionu i państwa w latach 1990-1991, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 2/2007, s. 37-53.
 5. Jarosław Poliszczuk, Ironia i patos w poezji lat ostatnich T. Szewczenki, [w:] tegoż, Ukraińskie rozstaje. Studia, Białystok 2015, s. 21-36
 6. Jarosław Poliszczuk, Ujęcie kategorii mimesis w myśli krytycznej Iwana Franki i Romana Ingardena, [w:] tegoż, Ukraińskie rozstaje. Studia, Białystok 2015, s. 73-87.