dr hab. Józef Kuffel

Monografie

 1. W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego, wyd. „Promo", Kraków 2005.
 2. J. Kuffel, Hezychazm Rusi Moskiewskiej; Metoda interpretacji na podstawie wybranych zabytków literatury przekładowej i oryginalnej, Uniwersytet Jagielloński, wyd. Promo, Kraków 2013.
 3. Hezychazm Rusi Moskiewskiej. Nił Sorski, Część pierwsza, Uniwersytet Jagielloński, wyd. Promo, Kraków 2014.

Rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły:

 1. Znaczenie działalności piśmienniczej św. Paisjusza Wieliczkowskiego (1722–1794) dla odnowy i rozwoju rosyjskiej myśli religijnej, „Roczniki Humanistyczne" (Lublin) 1996, XLIV, s. 231-251.
 2. Św. Paisjusz Wieliczkowski w obronie czystości prawosławnej wiary. Polemika z unią i katolicyzmem, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. 5/6, 1996–1997, s. 165–170.
 3. - Апология умной молитвы как выявление существенной идеи православной сотериологии, [w:] Прп. Паисий Величковский: Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам ХVIII–ХIХ вв., cост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун; общ. Ред. Д. А. Поспелова, О. А. Родионова, Москва: Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь 2004 (серия „Smaragdos Philocalias"), s. 313-336.
 4. Źródło patrystyczne idei piękna Rusi Moskiewskiej, [w:] Piękno materialne. Piękno duchowe (Materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r.), pod red. A. Tomeckiej-Mirek, tom recenzowały A. Krupska-Perek, B. Bogołębska, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2004, s. 309-318.
 5. Wizerunek św. Sergiusza z Radoneża jako wyraz podstawowej idei prawosławia u progu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2665, Seria: Slavica Wratislaviensia CXXVIII), s. 13-20.
 6. Odrodzenie antropologii Świętej Rusi w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego, [w:] Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, XIV Musica Antiqua Europae Orientalis, vol. 2, „Acta Slavica", Wyd. Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 2006, s. 91-101.
 7. Jedność w Kościele prawosławnym w nauczaniu św. Hilariona Troickiego (1886-1929), [w:] Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Białystok 2006, s. 171-179.
 8. Послание Старца Филофея к Великому Князю Василию: политический манифест или религиозно-символический дискурс? (List Starca Filoteusza do Wielkiego Księcia Wasyla III – manifest polityczny czy traktat symboliczno-religijny?), „Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis" nr 99/2006, s. 51-61.
 9. Трагедия Николая Ставрогина. Борьба добра и зла в романе
  Ф. Достоевского «Бесы», [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie", t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 89-112.
 10. Słowianie wschodni wobec chrześcijańskiej Tradycji w jej podstawowym znaczeniu, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej. Pod red. Wasilij Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 31–39.
 11. W poszukiwaniu klucza do interpretacji twórczości Maksyma Greka – autora „Opowieści o Savonaroli", [w:], Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, XV Musica Antiqua Europae Orientalis, „Acta Slavica", Wyd. Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 2009, s. 133-143.
 12. Josif Wołocki, „Słowo o sądzie nad heretykami" i „Odpowiedź Starców Kiriłłowskich". Ruś spiera się o hezychazm, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. Andrzeja Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 299-306.
 13. Тема Троицы в древнерусской переводной литературе паламитского круга. К проблематике восприятия исихазма, [w:] Человек верующий в культурах России; Материалы международной конференции 19-20 ноября 2010 года, Отв. ред. Т. В. Чумакова, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 2011, s. 42-51.
 14. Kiriłł Biełozierski, hezychazm i narodziny Rosji. Perspektywy nowej metody badawczej, [w:] „Вертоград многоцветный", czyli „Ogród wielu kwiatów", tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, pod red. Wasilija Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 63-71.
 15. Biełozierze: na skrzyżowaniu wzajemnych oddziaływań Bizancjum, Południowej Słowiańszczyzny i Rusi Moskiewskiej XV-XVI w., [w:] Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, Musica Antiqua Europae Orientalis XVI. „Acta Slavica", pod red. Adama Bezwińskiego, Wyd. Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 2012, s. 109-122.
 16. Paradygmat synergijny – szansa na integrację humanistyki, [w:] „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2013, nr 26 s. 587-598.
 17. Maksym Grek – między humanizmem a hezychazmem, [w:] „Slavia Orientalis" 2014, rocznik LXIII, nr 4, Warszawa, s. 513-526.
 18. Maksym Grek, dwie koncepcje antropologiczne i słowiańska idea, [w:] Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, Musica Antiqua Europae Orientalis XVII, „Acta Slavica", rec. A. Bezwiński, A. Małmieskułow, Bydgoszcz 2014, 171-178.
 19. Жизнь и творчество Нила Сорского в свете продолжения исихастской традиции на Руси, [w:] Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря, Отв. ред. Наталья Понырько, Светлана Семячко, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург 2014, s. 64-71.
 20. Православное подвижничество в современном мире, [w:] Kościół a świat współczesny, pod red. H. Kowalskiej-Stus, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. 10, Kraków 2014, s. 371-374.

Redakcja pracy zbiorowej

 1. Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Zespół redakcyjny tomu: E. Pilarczyk, A. Skurzewska, J. Kuffel, t. II, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008.

Recenzje

 1. Paisij Weliczkowskij i niegowata kniżowna szkola, red. D. Kenanow, Weliko T'rnogo, Biblioteczna poredica „Proglas" 1994, „Slavia Orientalis", t. XLV, nr 1 1996, s. 146–147.

Sprawozdania

 1. II Konferencja „Dialog Sztuk w kulturze Słowian wschodnich", „Estetyka
  i Krytyka" nr 12(1)/2007, s. 205-210.

Przekłady

 1. Święty Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej. Przełożył i wstępem opatrzył J. Kuffel, wyd. „Orthdruk", Białystok 1995.

(Na publikację składa się polski przekład dwóch dzieł św. Paisjusza oraz reguły monastycznej kierowanej przez niego wspólnoty. W obszernym wstępie przedstawiono historię ich powstania, biografię autora oraz omówiono znaczenie jego działalności).

 1. J. Frickij, Odpowiedzialność konstytucyjnoprawna: problemy i propozycje ich rozwiązania na poziomie wyższych organów władzy państwowej i samorządu lokalnego Ukrainy, przekład z języka rosyjskiego J. Kuffel, „Casus" nr 40/2006, s. 3-6.

 

Prace popularnonaukowe

 1. Człowiek wielkiej nadziei, „Przegląd Prawosławny" 1994, nr 4 (106), s. 10–11 (przedstawienie sylwetki ks. prof. dr. hab. Wacława Hryniewicza w związku z przyznaniem Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego).
 2. Św. Paisjusz i modlitwa Jezusowa, „Przegląd Prawosławny" 1994, nr 9 (111), s. 23 i 26–27.
 3. Święty bratniego Kościoła, „Posłaniec Serca Jezusowego" 1994, nr 11, s. 20.
 4. Zanim na Sołowkach pojawił się grzech, „Przegląd Prawosławny" 1995, nr 1 (115), s. 26–27.