dr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska

Monografie

  1. Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich, Studia Ruthenica Cracoviensia 9, Kraków 2015, ss. 231.

Artykuły

  1. Z leksyki obrzędowości weselnej gwar Ukrainy Zachodniej, [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze VIII, red. E Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2007, s. 129-134.
  2. Назви членів весільної служби у говірках Західної України, [w:] Ucrainistica. Збірник наукових праць, Кривий Ріг 2008, s. 60-69.
  3. Leksykalne reprezentacje pojęcia „wieczór przedślubny" w gwarach zachodnioukraińskich, [w:] Мово рідна, слово рідне. Prace językoznawcze ofiarowane dr Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. A. Fałowski, O. Baraniwska, Kraków 2009, s. 245-252.
  4. Werbalizacja ‘sacrum' – diabelskie tabu w gwarach ukraińskich, [w:] Źródła humanistyki europejskiej 2, red. K. Korus, Kraków 2010, s. 249-258.
  5. O ukraińskich gwarowych nazwach niektórych chorób, [w:] In memoriam István Udvari (1950-2005) Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьхаза, 25-26 мая 2010 г.), под ред. Андраша Золтана,  Nyíregyháza 2011, s. 379-386.
  6. Характеристика джерел і матеріалів для вивчення мовного табу в українських піснях, [w:] Сучасні дослідження української культури, red. М. Замбрицька, П. Олеховська, К. Якубовська-Кравчик, Варшава – Івано-Франківськ 2015, s. 31–43.

Redakcje

  1. Współredakcja opracowania Region Karpacki. Historia, język, kultura, Kraków 2013.