prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (pracownik emerytowany)

Monografie i książki

 

 1. Литературно-эстетическая проблематика в журнале „Русская мысль" (90-е гг. XIX в.) [autoreferat rozprawy doktorskiej], Москва 1977, ss. 21.

 2. Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994, ss. 152.

 3. Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007, ss. 262.

 4. Być stwórcą świata własnego… Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015, ss. 199.

Podręcznik

 1. Mały podręcznik tekstów pisanych. Język rosyjski. PWN, Warszawa – Kraków 1996, ss. 169 [współautor K. Rumińska].

 

Artykuły

 1. Włodzimierz Sołowjow jako krytyk literacki, „Slavia Orientalis" 1971, nr 3, s. 255–270.

 2. Problem osobowości pisarza i aktu twórczego w czasopiśmie „Russkaja mysl" (1890–1900), „Prace Historycznoliterackie" 1981, z. 43, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr DLXXVIII), s. 195–209.

 3. Czy istnieje potrzeba ponownego opracowania „Historii krytyki rosyjskiej?" (Z dziejów metodologii badań literackich w Rosji na przełomie XIX i XX w.), „Prace Historycznoliterackie" 1984, z. 53, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr DCC), s. 79–88.

 4. Walka o nową świadomość literacką w czasopiśmie „Russkaja mysl", „Prace Historycznoliterackie" 1987, z. 62, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr DCCLXXXVII), s. 73–84.

 5. Peregrynacje Aleksego Riemizowa. O czasoprzestrzeni na podstawie opowiadania „W niewoli", „Studia Rossica Posnaniensia" 1988, z. XX, s. 65–74.

 6. Zbrodnia i kara à la Riemizow, „Życie Literackie" 17.05.1987, nr 20, s. 10.

 7. Ostatni ruski latopis. „Взвихренная Русь" Aleksego Riemizowa, [w:] Małe formy w literaturze rosyjskiej, (=Studia i materiały WSP w Olsztynie, t. 30), Olsztyn 1991, s. 63–67.

 8. Wybrane aspekty psychologizmu prozy Aleksandra Riemizowa, [w:] Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991, s. 135–141.

 9. Канцелярист обезьяньего царя Асыки. Алексей Ремизов и его ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ, [w:] К проблемам истории русской литературы ХХ века, сб. ст. под ред. Я. Шимак-Рейфер, Краков 1992, s. 41–50.

 10. Канцелярист обезьяньего царя Асыки. Алексей Ремизов и его ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ, „Русская мысль" [Paryż], 8.11.1991, s. 11.

 11. „Zbrodnia i kara" na nowo napisana czyli „Siostry krzyżowe" Aleksego Riemizowa, „Slavia Orientalis" 1991, nr 1–2, s. 3–13.

 12. Поиски центра (о хронотопе в творчестве А. Ремизова), [w:] Пространство и время в литературе и искусстве. ХХ век, вып. VI, Даугавпилс 1992, s. 71–74.

 13. Aleksego Riemizowa wędrówki po kręgach tożsamości, [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich, Opole 1993, s. 83–86.

 14. Sposób istnienia problematyki uniwersalnej w powieści Aleksieja Riemizowa „Staw", [w:] Uniwersalizm w literaturze rosyjskiej, (=Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 17), pod red. P. Fasta, Katowice 1992, s. 58–66.

 15. „Staw" Aleksego Riemizowa jako modernistyczny wariant „Braci Karamazow" Fiodora Dostojewskiego, „Prace Historycznoliterackie" 1993, z. 82, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr MLXIX), s. 129–136.

 16. Bóstwa i demony Aleksego Riemizowa, „Prace Historycznoliterackie" 1993, z. 84, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr MLXXVI), s. 27–34.

 17. Oblubienica, kostucha, szyszyga, wampir, diabeł, kanibal…, czyli o śmierci we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa, „Prace Historycznoliterackie" 1993, z. 84, (=Zeszyty Naukowe UJ, nr MLXXVI), s. 35–45.

 18. Jeśli znasz kurze słowo, możesz wszystko mieć…, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 41–58.

 19. Алексей Ремизов: „В плену" (Истоки художественного метода), [w:] Алексей Ремизов. Исследования и материалы, под ред. А. Грачевой, Санкт-Петербург 1994, s. 19–25.

 20. Wizerunek nawiedzonego (jurodiwego) w literaturze rosyjskiej, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 9–14.

 21. Motyw „starej Rusi" w literaturze modernizmu rosyjskiego, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", nr 1508, pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 1995, s. 74–81.

 22. Новые просторы прозы Людмилы Петрушевской, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, (=Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1613), pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996, s. 170–176.

 23. „Взвихренная Русь" Алексея Ремизова: Последняя русская летопись индивидуального сознания, [w:] Русская литература ХХ века в контексте европейской культуры, (=Ученые записки Таллиннского педагогического университета), под ред. С. Доценко, Tallinn 1998, s. 48–56.

 24. Andrzej Drawicz – „Pocałunek na mrozie" (Przypomnienie), [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza, pod. red. A. Wieczorek, Opole 1999, s. 69–74.

 25. W kuchennych salonach Rosji (W drugą rocznicę śmierci Andrzeja Drawicza), „Rzeczpospolita", dodatek tygodniowy „Plus-Minus", 15–16.05.1999, nr 112, s. 5.

 26. Алексей Ремизов о „России в (забытых) письменах", [w:] Książki nieznane, książki zapomniane…, (=Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1746), pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 1999, s. 49–56.

 27. Pietruszewska – Karamzin, [w:] W kraju i na obczyźnie. Literatura rosyjska XX w., (=Studia Rossica, t. VII), pod red. W. Skrundy, Warszawa 1999, s. 291–298.

 28. Bunin na warsztacie polskich tłumaczy i naukowców, [w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, (=Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1857), pod red. B. Stempczyńskiej i P. Fasta, Katowice, s. 172–187.

 29. Рассказ Ивана Бунина„Игнат" в переводе Марии Лесневской, [w:] Иван Бунин и его время, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. II), под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 123–131.

 30. Бунин в польских переводах и исследовниях, [w:] Иван Бунин и его время, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. II), под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 153–160.

 31. Upadłe anioły Pietruszewskiej, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. III), pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s. 179–187.

 32. O jednym „pantomimicznym" opowiadaniu Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. IV), pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 257–263.

 33. „Alosza Bezkonwojny" Wasilija Szukszyna. Próba interpretacji, „Przegląd Rusycystyczny" 2002, nr 4, s. 48–55.

 34. Temat pracy i zabawy w twórczości Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 345-354.

 35. Amerykańskie opowiadania Jurija Mamlejewa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6, (=Slavica Wratislaviensia, t. CXXIX), red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, Wrocław 2004, s. 249–257.

 36. История в жизни одной литературной героини („Маленькая Грозная" Людмилы Петрушевской), „Славянские чтения", вып. V, red. A. Stankeviča, Daugavpils 2006, s. 206–212.

 37. Мы и они: Олег Павлов – „Конец века", „Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija = Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация", вып. 5, под ред. В. Гудонене, Вильнюс 2006, s. 258–264.

 38. Oleg Pawłow – „Koniec wieku", „Studia Russologica", t. I, (=Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, t. 42), pod red. D. Dziewanowskiej i L. Korenowskiej, Kraków 2007, s. 206–212.

 39. Metafizyka jedzenia. „Końska zupa" Władimira Sorokina, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. VIII), pod red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 169–183.

 40. Degradacja bohatera („Krokodyl" Władimira Kantora), „Roczniki Humanistyczne KUL" 2006–2007, t. LIV–LV, z. 7, s. 55–70.

 41. Константы художественного стиля Людмилы Петрушевской: повесть „Свой круг", „Literatūra: Rusistica Vilnensis" 2007, nr 49(2), s. 58–74.

 42. Ruch, rytm, obraz w poemacie Karamzin Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. T. II, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. X), pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008,  s. 199–206.

 43. O ciele, duszy i… przecinku (Marina Wiszniewiecka „Architekt przecinek nie mój"), [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, pod red. W. Szczukina, Kraków 2008, s. 179–186.

 44. О теле, душе и… запятой (Марина Вишневецкая „Архитектор запятая не мой"), „Славянские чтения", вып. VII, red. A. Stankeviča, Daugavpils 2009, s. 148–156.

 45. Пацанские рассказы" Захара Прилепина. Новый автор, новый герой, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. XIV), pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 269–280.

 46. „Пацанские рассказы" Захара Прилепина. Новый автор, новый герой, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 9: Ciało, (=Slavica Wratislaviensia, t. CLIII), pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011, s. 443–451.

 47. Trifonowski tekst w literaturze rosyjskiej: Jurij Trifonow –„Zamiana", Władimir Makanin – „Strefa zamian", Władimir Kantor – „Krokodyl", [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, s. 433–444.

 48. Paraboliczna małpa Zachara Prilepina, [w:] Вертоград многоцветный – Ogród wielu kwiatów. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, pod red. W. Szczukina, Kraków 2012, s. 189–198.

 49. Притчевая обезьяна Захара Прилепина, „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2, s. 134–147.

 50. Дина Рубина и ее роман „Вот идет Мессия", „Славянские чтения", вып. IX, galv. red. A. Stankeviča, Daugavpils 2013, s. 204–210.

 51. Петрушевская проект, [w:] Радость ждет сoкровенного слова. Сборник научных статей в честь профессора Латвийского университета Людмилы Васильевны Спроге, сост. и ред. Н. Шром, Р. Курпниеце, Рига 2013, s. 63–68.

 52. Powietrzna trylogia Diny Rubinej, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, K. Arciszewskiej i K. Ruteckiej, Gdańsk 2014, s. 193–202.

 53. Hybrydowa harmonia. Dina Rubina „Oto idzie Mesjasz!", [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 139–147.

 54. Четверть века литературоведческой русистики в Институте восточнославянской филологии Ягеллонского университета (1990–2015), "Przegląd Rusycystyczny" 2 (150) 2015, s. 108-128.

 55. «Воздушная трилогия» Дины Рубиной, [w:] Культура русской диаспоры,  Сборник статей под редакцией Александра Данилевского, Сергея Доценко и Федора Полякова: Русская культура в Европе, vol. 13, Frankfurt am Main 2016,  s. 246-253.

 56. Выжить в Европе… (Леонид Юзефович «Журавли и карлики» и Анджей Стасюк «Taksim», [w:] Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej, pod red. Justyny Tymienieckiej Suchanek, Andrzeja Polaka, Moniki Karwackiej, Katowice 2016, s. 199-213.  

 

Tezy referatów naukowych

 1. Program ideowy i historia czasopisma „Russkaja mysl", „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie", Kraków 1980.

 2. „Siostry krzyżowe" Aleksego Riemizowa, czyli wariacje na temat Dostojewskiego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie", Kraków 1990, t. 32: 1988, z. 1, s. 54–55.

 3. Poszukiwanie syntezy. Uwagi na temat „neorealizmu" Aleksego Riemizowa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie", Kraków 1991, t. 33: 1989, z. 1, s. 69–70.

 4. Aleksego Riemizowa wędrówki po kręgach tożsamości, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie", Kraków 1993, t. 35: 1991, z. 1/2, s. 103–104.

 5. Aleksy Riemizow, „Ruś wichrem niesiona". Próba interpretacji, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie"), Kraków 1994, t. 37: 1993, z. 1, s. 70–72.

 6. Kancelista małpiego cara Asyki, czyli Aleksy Riemizow i jego Obiezwiełwołpał, [w:] Literatura a zabawa. O kulturze literackiej Rosji XVII–XX wieku. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 3–5 VI 1991, Łódź 1991, s. 23–34.

 7. Станислав Пшибышевский в России и его влияние на Алексея Ремизова, [w:] Россия и Запад. Диалог культур. Тезисы конференции, Москва 1994, s. 21.

 8. „Иверень" – загогулины памяти Алексея Ремизова. Между помойкой и пьедесталом, или утверждение личности, [w:] Σκουπιδια/Purgamenta/Śmiecie/Мусор w praktyce, w języku/kulturze i w sztuce/literaturze. Konferencja międzynarodowa, Warszawa 3–6 XII 1998. Tezy do zgłoszonych referatów, Warszawa 1998, s. 37.

 9. Ludmiła Pietruszewska o sobie, [w:] Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny. Tezy referatów, Warszawa 2005, s. 123–124.

Redakcja

 1. Redaktor naukowy serii Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ „Rosja – myśl – słowo – obraz". Od roku 2000 ukazało się XVII tomów.

 2. Spis publikacji pracowników Zakładu Literatury Rosyjskiej XX w. IFWS UJ, Kraków 1995, ss. 41.

 3. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998, ss. 528.

 4. Иван Бунин и его время, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. II), Kraków 2000, ss. 168.

 5. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. III), Kraków 2001, ss. 208 [współredakcja z J. Świeżym].

 6. G. Przebinda, J. Smaga, Leksykon. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000, ss. 337.

 7. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001, ss. 336, [współredakcja z A. A. Ziębą].

 8. Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego" (Wasilij Biełow. Władimir Liczutin, Walentyn Rasputin), (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. VII), Kraków 2005, ss. 196.

 9. Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. VIII), Kraków 2007, ss. 227 [współredakcja z A. Gildner i M. Ochniak].

 10. Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. XIV), Kraków 2010, ss. 280.

 11. „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2: Współczesna literatura rosyjska. Strategie pisania i czytania, s. 3–147.

Recenzje i sprawozdania

 1. Z badań rusycystycznych Uniwersytetu Śląskiego, „Przegląd Humanistyczny" 1980, nr 4, s. 185–187.

 2. J. Smaga, Dekadentyzm w Rosji, „Ruch Literacki" 1983, z. 3–4, s. 279–281 [współautor E. Papla].

 3. Ze studiów nad literaturą rosyjską przełomu wieku XIX i XX. Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. J. Orłowskiego, Lublin 1993, „Slavia Orientalis" 1994, nr 1, s. 113–115.

 4. D. Kšicová, Русская поэзия на рубеже столетий (1890–1910), Masarykova Universita w Brně, Státni pedagogické nakladatelstvi, Praha 1990, ss. 345, „Slavia Orientalis" 1991, nr 4, s. 513–514.

 5. W kręgu literatury rosyjskiej, pod red. E. Biernat, Gdańsk 1996, „Slavia Orientalis" 1998, nr 2, s. 298–300.

 6. Russian Studies – Etudes Russes – Russische Forschungen. Ежеквартальник русской филологии и культуры, 1994, № 1, Санкт-Петербург: „Пушкинский фонд", ss. 417, „Slavia Orientalis" 1995, nr 2, s. 297–298.

 7. Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, pod red. D. Piwowarskiej i E. Korpały-Kirszak, Kraków 2010, ss. 243, „Slavia Orientalis" 2011, nr 2.

Inne publikacje naukowe

 1. [Indeksy] Indeks nazwisk. Indeks nazw geograficznych, klasztorów i świątyń, [w:] Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył W. Jakubowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972, s. 336–354.

 2. [Przegląd] A. Błok w krytyce radzieckiej w okresie jubileuszowym, „Slavia Orientalis" 1974, nr 1, s. 91–96.

 3. [Posłowie] L. Bielajewa, Bezsenność, Kraków 1983, s. 250–254.

 4. [Wywiad] Dwie rozmowy o poezji: Arseniusz Tarkowski, Dawid Samojłow, „Odra" 1984, nr 11, s. 55–61 [współautor E. Papla].

 5. [Hasło] Aleksy Riemizow, [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1996, s. 531.

 6. [Dyskusja] Dyskusja panelowa. Krótka rozprawa między Doktorem, Marszałkiem i Ambasadorem, czyli jak Filolog przegrał z Biurokratą. Nazewnictwo instytucji samorządu terytorialnego w tłumaczeniu na język angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski i ukraiński, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, (=Język a komunikacja, t. 1), Kraków 2000, s. 517–543 [współautorstwo].

 7. [Bibliografia] Иван Бунин в Польше. Материалы для библиографии, [w:] Иван Бунин и его время, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. II), под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 161–167.

 8. [Wywiad] „Szukałam ciągle czegoś innego…" Rozmowa z Jadwigą Szymak-Reiferową, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. III), pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s. 7–12.

 9. [Wywiad] „Ja, człowiek po słowiańsku powściągliwy…" Rozmowa z Władysławem Piotrowskim, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. III), pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s. 15–21.

 10. [Słowo wstępne] O Jubilatce, dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, słów kilka…, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. XIV), pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 7–12.

 11. Zamiast wstępu, „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2, s. 3–4.

 12. [Wspomnienia] Моя Alma Mater = Moja Alma Mater, [w:] От модернизма к постмодернизму. Русская литература ХХ–ХХI веков. Сборник статей в честь профессора Халины Вашкелевич, под ред. А. Скотницкой и Я. Свежего, Краков 2014, s. 15–58.

 13. "Mój Bunin" : kategoria "mojości" w odbiorze dzieła literackiego. Panel dyskusyjny z udziałem Franciszka Apanowicza, Anny  Bednarczyk, Tatiany Marczenko, Jolanty Brzykcy, Grzegorza Ojcewicza, Haliny Waszkielewicz, [w:] Luminarze Rosyjskiej Emigracji. Iwan Bunin: człowiek, pisarz, tłumacz, Olsztyn 2015, s. 11-32.​

Tłumaczenia

 

 1. L. Pietruszewska, Młodość, „Dekada Literacka" [Kraków] 31.10.1999, rok IX, nr 9/10 (155/156), s. 16.

 2. L. Pietruszewska, Ali Baba, „Rzeczpospolita", dodatek tygodniowy „Plus-Minus", 15–16.04.2000.