dr Ewelina Pilarczyk

Dr Ewelina Pilarczyk – adiunkt w Katedrze Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalizuje się w badaniach nad myślą, literaturą i kulturą rosyjską, w ujęciu interdyscyplinarnym i ze szczególnym uwzględnieniem metodologii.

Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium im. J. Łotmana Estońskiej Fundacji Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinie, w którym w ramach tego stypendium odbyła długoterminowy staż badawczy i z którym prowadzi regularną współpracę naukową.

Nagrodą JM Rektora UJ wyróżniona dwukrotnie: za osiągnięcia naukowe oraz za działalność organizacyjną.

Prowadziła zajęcia i wykłady otwarte w Uniwersytecie w Tallinie, Daugavpilsie, Gandawie. Zrealizowała wyjazdy studyjne do Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie, Uniwersytetów w Tallinie, Tartu, Helsinkach, Tromsø, Budapeszcie, Szeged. Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych w kraju i za granicą, współorganizatorka konferencji naukowych w macierzystym Instytucie, m. in. Międzynarodowego Seminarium Semiotycznego z udziałem przedstawicieli szkoły tartusko-moskiewskiej, konferencji Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie.

W IFW UJ prowadzi zajęcia z zakresu literaturoznawstwa, translatologii i kulturologii. Promotor prac magisterskich z zakresu translatologii. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim.

dr Ewelina Pilarczyk w USOSweb

Monografie

 1. Metamorfozy słowa. Filozofia języka Pawła Florenskiego w polskim kontekście przekładowym (=Biblioteka Tradycji LXV), Kraków 2008.

Prace pod redakcją

 1. Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich II pod redakcją Jerzego Kapuścika (=Rosja-Myśl-Słowo-Obraz X), zespół redakcyjny: J. Kapuścik, E. Pilarczyk, A. Skurzewska, J. Kuffel, Kraków 2008.
 2. Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод. Сборник статей под редакцией Катажины Ястшембской, Магдалены Охняк, и Эвелины Пилярчик, Краков: Wydawnictwo „scriptum”, 2017

Artykuły naukowe

 1. (Не)предсказуемое в оболочке имени: Избранные вопросы философии языка П.А. Флоренского [w:] Случайность и непредсказуемость в истории культуры (=Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora III), red. И. А. Пильщиков, Tallinn 2013, s. 158-175.
 2. Modyfikacje translatorskie w przekładzie na język polski dramatu Nikołaja Erdmana Samobójca, [w:] Między oryginałem a przekładem IX (Miedzy tekstem a obrazem), red. U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 2005, s. 35-48.
 3. Naukowa filozofia — filozoficzna nauka. Metoda opisu i styl wypowiedzi Pawla Florenskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, Z. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2005, s. 149-156.
 4. Na drodze samopoznania i rozumienia świata. Koncepcja słowa w ujęciu Pawła Florenskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV, red. E. Komorowska, Szczecin 2003, s. 228-235.
 5. W poszukiwaniu klucza do rozszczepionych znaczeń i obrazów. Z rozważań Pawła Florenskiego nad językiem, [w:] Dialog międzykulturowy w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język, red. E. Komorowska, K. Iwan, Szczecin 2003, s. 374-381.
 6. Archaizacja tekstów Pawła Florenskiego w przekładzie na język polski, [w:] Język Trzeciego Tysiąclecia II. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. W. Chłopicki, Kraków 2002, s. 183-192.
 7. Między konotacją a denotacją. Polskie warianty nazw osobowych bohaterów dramatu Nikołaja Erdmana Samobójca (Samoubijca), „Slavia Orientalis" № 2/2001, s. 26-285.

Tłumaczenia

 1. A. Łosiew, Kobieta-myśliciel (fragment powieści), „Przegląd Filozoficzny" № 2/2014, s. 91-104 (we współautorstwie z T. Obolevich)
 2. M. Czernienko, Fotogenia lat pięćdziesiątych. Polskie filmy o stalinizmie z lat 1981-1988, [w:]  Bliska zagranica. Szkice filmowe o Polakach i dla Polaków, red. T. Lubelski, wprowadzenie  A. Wajda, Warszawa 2007, s. 188-217.
 3. M. Czernienko, Maja Komorowska. Wyprobowywanie samotności, [w:] Bliska zagranica. Szkice filmowe o Polakach i dla Polaków, red. T. Lubelski, wprowadzenie A. Wajda, Warszawa 2007, s. 178-187.
 4. W. Mildon, Wiśniowy sad jako antyutopia (Odnośnie pojęcia „komedii" w dramaturgii Antoniego Czechowa), [w:] Czechow — sto lat później (=Krakowskie Spotkania Rusycystyczne I), .red. W. Szczukin, D. Kosinski, Kraków 2005, s. 47-56.
 5. W. Szczukin, O numerycznosci i anumerycznosci w Trzech siostrach Antoniego Czechowa, [w:]  Czechow — sto lat pozniej (=Krakowskie Spotkania Rusycystyczne I), red. W. Szczukin, D. Kosinski, Kraków 2005, s. 33-45.

Recenzje

 1. Н. Астафьева, Польские поэтессы. Антология, Sankt-Petersburg 2002, „Slavia Orientalis" № 1/2003.
 2. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej,  red. H. Waszkielewicz, J. Świeży, Kraków 2001, „Przegląd Rusycystyczny" № 2/2002.
 3. Н. Астафьева, В. Британишский, Польские поэты XX века. Антология, Sankt-Petersburg 2000, „Slavia Orientalis" № 1/2002.
 4. E. Thompson, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tłum. A. Sierszulska, Kraków 2000, „Przegląd Rusycystyczny" № 3/2001.
 5. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000, „Slavia Orientalis" № 1/2001.