dr hab. Anna Gildner (pracownik emerytowany)

Monografie i książki

 1. Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941), Wrocław... 1985, s. 112.
 2. Proza Jewgienija Zamiatina, UJ Kraków 1993, s. 144.
 3. Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad iz siegodnia,  kniga XI, Tambow 2003, s.266 (redakcja).*
 4. Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, Collegium Columbinum, Kraków 2007, s.227. (redakcja, wspólnie z Magdaleną Ochniak i Haliną Waszkielewicz),
 5. Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941), Wrocław... 1985, s. 112.
 6. Proza Jewgienija Zamiatina, UJ Kraków 1993, s. 144.
 7. Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad iz siegodnia,  kniga XI, Tambow 2003, s.266 (redakcja).*
 8. Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, Collegium Columbinum, Kraków 2007, s.227. (redakcja, wspólnie z Magdaleną Ochniak i Haliną Waszkielewicz),

Artykuły

 1. „Życie pana Moliera" Michała Bułhakowa. Problemy gatunkowej specyfiki utworu, „Slavia Orientalis", 1975, nr 2, s. 151-160.
 2. Izaak Babel w radzieckich i polskich pracach lat ostatnich (1971-1973), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 33, 1975, s. 131-147.
 3. Homo Fictus w powieści W. Katajewa „Czasie, naprzód!", „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 37, 1979, s. 131-147.
 4. Poetyka fascynacji. Z badań nad radziecką „powieścią o pracy" pierwszej pięciolatki, [w:] Idea pracy w literaturze rosyjskiej, Katowice 1980, s. 104-112.
 5. Artysta w świecie techniki. Z badań nad typologią postaci w radzieckiej „powieści o pracy" lat trzydziestych, „Slavia Orientalis", 1981, nr 3, s. 311-320.
 6. Ku personalizacji. Kilka uwag o ewolucji modelu radzieckiej powieści o pracy, [w:] Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku, Katowice 1983, s. 141-149.
 7. Geneza i model radzieckiej „powieści o pracy", „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiiego. Prace Historycznoliterackie", z. 50, 1984, s. 163-176.
 8. „My" - antyutopia Jewgienija Zamiatina, [w:] Powieść rosyjska XIX i XX wieku, Katowice 1984, s. 104-116.

13„Realizm" wczesnych utworów Jewgienija Zamiatina, [w:] „Rusycystyczne Studia 

      Literaturoznawcze", t.    9, Katowice 1986, s. 42-49.

14. Stylizacje na gatunki staroruskie w twórczości Eugeniusza Zamiatina, „Slavia Orientalis", t.

      XXXVII,  nr 1, 1988, s. 103-110.

15. O życiu, poglądach i twórczości Jewgienija Zamiatina, „Pismo Literacko-Artystyczne", 1989, nr 11-12,  s. 43-57.

16.  Topos drogi w prozie Eugeniusza Zamiatina, [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych

       literaturach   słowiańskich, Opole 1990, s. 99-102.

17.  Jewgienij Zamiatin jako teoretyk i praktyk małej formy, [w:] Małe formy w literaturze rosyjskiej,

        WSP Olsztyn 1991, s. 75-82.

18.  O psychologizmie w prozie Eugeniusza Zamiatina, [w:] Problemy psychologizmu w literaturach

       wschodniosłowiańskich, WSP Zielona Góra 1991, s. 153-159.

19.  Litieraturnyje zabawy w krugu izdatielstwa „Wsiemirnaja litieratura", [w:] K problemam istorii

       russkoj   litieratury XX wieka, Kraków 1992, s. 51-62.

20.  Myślenie uniwersalistyczne E. Zamiatina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 17,

       Katowice 1992, s. 67-75.

21.  Zastolja gołodnych let. Kulinarnyje motiwy w tworczestwie pisatielej izdatelstwa „Wsiemirnaja

       litieratura", „Slavia Orientalis", Tom XLI, 1992, nr 1, s. 17-23.

22.  „+, -, --", czyli u źródeł poglądów i twórczości E. Zamiatina, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

       Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie," 1993, z. 83, MLXXV, s. 13-22.

23.  Publicystyka polityczna E. Zamiatina, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace

       Historycznoliterackie", 1993, z. 82, MLXIX, s. 137-144.

24.  Gdzie diabeł mówi dobranoc..., [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat

       1905-1917, Kraków 1993, s. 59-77.

25.  Literackie antycypacje totalitaryzmów XX wieku, [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś.

       Piśmiennictwo  rosyjskie a państwo totalitarne, Warszawa 1993, s. 194-199.

26.  Motyw „scytyjski" w myśli i kulturze rosyjskiej, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o

       literaturze rosyjskiej XX wieku, Katowice 1995, s. 81-90.

27.  Z problemów recepcji rosyjskiej literatury emigracyjnej w Polsce (wstępne rozpoznanie

       problemu). [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej, Opole 1995, s. 77-80.

28.  K problemie pierwoj russkoj emigracyi. Smenowechowcy. [w:] Literatura rosyjska w nowych

       interpretacjach, Katowice 1995, s. 84-92.

29.  Awangarda rosyjska z perspektywy 1994 roku. [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska.

      Reinterpretacje.  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1508, Katowice 1995.

30.  Iwanow-Razumnik i „skifskij" motiw w russkoj kulturie. [w:] Iwanow-Razumnik. Licznost'.

       Twor czestwo. Rol w kulturie. Sankt-Pietierburg 1996, s. 119-128.

31.  „Angliczanin iz Lebiediani". Zapad w żyzni i tworczestwie  Jewgienija Zamiatina. [w:] Rossija

       i  Zapad: Diałog kultur, Wypusk 3. Moskwa 1996, s. 299-308.

32.  „Spłosznoje niepriliczije". Sztrichi k portrietu Michaiła Lewitina. [w:] Pisarze nowi, zapomniani

       i odkrywani na nowo, Katowice 1996, s. 187-192 (we współautorstwie z E. Korpałą-Kirszak).

33.  Legenda Jewgienija Zamiatina. [w:] Rocznik Komisji Historycznoliterackiej XXXI-XXXII, 1994-

       1995, Kraków 1997, s. 137-146.

34.  Myśl utopijna w literaturze rosyjskiej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich,

       Wrocław 1997, s. 26-32.

35.  Utopia w modernizmie słowiańskim. Próba rekonesansu. [w:] Z polskich studiów slawistycznych.

       Seria  9, Warszawa 1998, s.113-118.

36.  Motywy religijne w twórczości Nikołaja Rericha. [w:] Słowianie wschodni. Duchowość. Kultura.

       Język, Kraków 1998, s. 59-65.

37.  Nikołaj Rierich i Mir Iskusstwa, [W:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, Gdańsk

        1999, s. 126-133.

38.  Zapadnyje kontieksty w żyzni i tworczestwie Nikłaja Riericha. [W:] „Slavia Orientalis", tom.

        XLVIII, 1999, nr 2,  s. 197-205.

39.   „Mir Iskusstwa" i polskaja „Sztuka", „Delfis" (Moskwa), 1999, nr 3 (19), s. 115-117.

40.    Przyczynek do historii dialogu kultur w modernizmie europejskim, "Slavia Orientalis", tom 

         XLIX, nr 2,   rok 2000, s. 207-216.

41.  "Angliczanin" iz Lebiediani. Nieskolko zameczanij o żyzni i tworczestwie Jewgienija

       Zamiatina. [W]: Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad iz siegodnia, kniga

        VII, Tambow 2000, s. 5-12.

42. "Miłosierdzie" Nikołaja Rericha w pejzażu dramaturgii modernistycznej. [W:] Dramat rosyjski.

       Klasyka i współczesność, Katowice 2000, s. 102-110.

43.  Planeta Roerich, [W:] Stroitiel czudotwornyj. Szkice o literaturze rosyjskiej, Tertium, Kraków

       2001, s. 39-48

44.  Obraz świątyni w twórczości Jewgienija Zamiatina. [W:] Obraz świątyni  w kulturze i  literatu-

       rze europejskiej, red. L. Rożek, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001, Tom II, część I, s. 227-

       235.

45.  Tworczestwo Je. Zamiatina w Polsze. "Wiestnik Moskowskogo Uniwiersiteta". Seria 9.

       Fiłołogia, 2001, nr 4, s. 100-110.

46.  Profesora Ryszarda Łużnego prace o utopii. [W:] "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznaw-

       stwo",  Tom XLVIII - XLIX, zeszyt 7, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000-2001, s. 61-69.

47.  "Iskusstwo jedino". Sztuka w poglądach i praktyce artystycznej Nikołaja Rericha. [W:] Dialog

        sztuk w  kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Tertium, Kraków 2002, s. 53-63.

48.   Portriet w teoretiko-kriticzeskich i biograficzeskich esse Je. I. Zamiatina. [W:] Russkij

        litieratunyj portriet i riecenzija w XX wiekie, red. W.W. Pierchin, Izdatielstwo Sankt-

       Pietierburgskogo Uniwiersiteta, Sankt-Pietierburg 2002, s. 29-38.

49.  "Russkij ugołok w Pariże". K woprosu o sud'bach tretjej wołny russkoj emigracyi wo Francyi.

       [W:] "Studia Rossica" X. O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej. Warszawa 2000, s, 251-257.

       (wyszło w listopadzie 2002).

50.   Portrety Jewgienija Zamiatina. [W:] Studia Litteraria Polono-Slavica 7, Slawistyczny Ośrodek

        Wydawniczy, Warszawa 2002, s. 211-218.

51.  Czełowiek i mir w russkom postmodiernizmie, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria

   X. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres

   Slawistów w Lublanie, Warszawa 2003, s. 231-240.

52   Jewgienij Zamiatin w Polsze, [w:] Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad iz

       siegodnia,  kniga XI, Tambow 2003, s. 171-182.

53.   Marina Cwietajewa w Polsze. [W:] Marina Cwietajewa. Epocha. Kultura. Sud'ba, Sbornik

        dokładow, red. I.Ju. Bielakowa, Moskwa 2003 s. 205-216 (we współautorstwie z Ireną

        Gałką).

54. Iwanow-Razumnik z perspektywy przełomu wieków, w: Studia Rossica XII, Literatura rosyjska na

      rozdrożach dwudziestego wieku, red. W. Skrunda, Warszawa 2003, s. 329-336.

55. Jewgienij Zamiatin w Polsze, [w:] Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad iz

       siegodnia,  kniga XI, Tambow 2003, s. 171-182.

56.Sacrum ili Profanum? Nieskol'ko zamieczanij o "swiatom" u Je. Zamiatina. [W:]

       Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzgliad iz siegodnia, tom XII, Tambow

        2004, s. 33-47.

57.   Marina Cwietajewa i Jewgienij Zamiatin: toczki soprikosnowienija (k postanowkie problemy),

        [w:]  Stichija i razum w żyzni i tworczestwie Mariny Cwietajewoj: XII Meżdunarodnaja

        konfieriencyja (9-11 oktiabria 2004 g.): Sbornik dokładow. Otwietstwiennyj riedaktor I.Ju.

        Bielakowa, Dom- muziej Mariny Cwietajewoj, Moskwa 2005, s. 187-201. (we

        współautorstwie z Anna Kołaczkowską).

58.  Awangardowy mit o lataniu czy artystyczna prowokacja? "Letatlin" Tatlina jako symula-

       crum. [W:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, pod red. Izabeli

       Kowalskiej-Paszt, Marzanny Kuczyńskiej, Joanny Czaplińskiej, Andrzeja Wątorskiego,

       Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 156-169.

58a.Awangardowy mit o lataniu czy artystyczna prowokacja? "Letatlin" Tatlina jako symula-

       crum. [W:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod redakcją Anny Gildner,

       Magdaleny Ochniak i Haliny Waszkielewicz, Collegium Columbinum, Kraków 2007, s. 9

       -20.

58b.Awangardnyj mif o letanii ili chudożestwiennaja prowokacyja? Letatlin Tatlina kak

       simulakr. [W:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI

       wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, pod redakcją

       Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego, Kraków 2014, s.337-348.

59. Ekfrasis, dialog sztuk ili tworczeskoje wzaimodiejstwije? „Rus'" Jewgienija Zamiatina i  

     „Russkije tipy" Borisa Kustodijewa, [w:] Tworczeskoje nasledije Jewgienija Zamiatina: wzglad

      iz siegodnia. Kollektiwnaja monografija. Kniga XIV, pod riedakcyjej L.W. Polakowoj,

      Tambow 2007, s. 46-55. 

59a. Ekfrasis, dialog iskusstw ili tworczeskoje wzaimodiejstwije? „Rus'" Jewgienija Zamiatina i

     „Russkije  Tipy" Borisa Kustodijewa. [W:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J.

      Kapuścik, Collegium Columbinum, Kraków 2008, s. 107-117. (nieco zmieniony wariant pozycji

      58).

60. Przestrzeń Historii w opowiadaniach Jewgienija Zamiatina, [W:] Wokół problemów historii,    

      Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. Anna Woźniak, Lublin 2008, s. 201-

      210.

Hasła słownikowo-encyklopedyczne

61.  Zamiatin [w:] Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1995, s. 602-603.

62.  Zamiatin Jewgienij [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1997, s. 975.

Recenzje

P. Fast, Poetyka rosyjskiej powieści produkcyjnej 1929-1941, Katowice 1981, „Slavia

        Orientalis", 1984, nr 1, s. 117-119.

64.  B. Lauer. Das Lyrische Frühwerk von Fedor Sologub. Weltgefühl, Motivik, Sprache und

       Versform. Wilhelm Smitz-Verlag in Giessen, 1986, s. 475, „Slavia Orientalis", 1991, R. XL, nr 3,

        s. 377-378.

65.  T. Antalovsky, Der russische Frauenroman (1890-1917). Exemplarische Untersuchungen,

       Munchen 1987, s. 202, „Slavia Orientalis", T. XL, nr 4, 1991, s. 515-516.

66.  E. Dobringer, Der Literaturkritiker R.V. Ivanov-Razumnik und seine Konzeption des Skythentums,

       München: Verlag Otto Sagner, 1991, „Slavia Orientalis", 1995, nr 3, s. 439-440.

67.  M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996, ss.

       159, „Slavia Orientalis", 1997, nr 1, s. 161-163.

68.  Klaus Stdätke (Hrsg.), Dichterbild und Epochenwandel in der russischen Literatur des 20.

       Jahrhunderts,  Bochum: Universitätsverlag Dr N. Brockmeyer, 1996, „Slavia Orientalis",

       Rocznik  XLVI, Kraków 1997, nr 3, s. 480-483.

69.  Ivanov-Razumnik. Licznost'. Tworczestwo. Rol' w kul'ture. Sankt-Pieterburg, „GLAGOŁ" 1996,

       „Slavia Orientalis", Rocznik XLVI, Kraków 1997, nr 3, s. 483-485.

70.  Iwanow-Razumnik. Licznost'. Tworczestwo. Rol' w kul'ture.  Publikacyi i issledowanija. Wypusk

        II,  Riedaktor-sostawitiel W.G. Biełous, Sankt-Pieterburg, 1998, „Slavia Orientalis", Rocznik

        XLVIII,  Kraków 1999, nr 4, s.636-639.

71.   A.S. Pushkin (1799-1837), Beitrage  zum 200. Geburtstag Des Russischen Nationaldichters,        Herausgegeben von Erwin Wedel, Regensburg: Verlag Lassleben, 2003 (Schriftenreihe des        Osteuropainstituts Regensburg-Passau, Band 17, ss. 114, "Slavia Orientalis", rocznik LIV, nr 1,        Kraków 2005, s. 109-113.

 

Sprawozdania, tezy

72.   Sesja naukowa: Fiodor Dostojewski. W 160-lecie urodzin oraz w 100-lecie śmierci pisarza

        (1821-1881- 1981), „Slavia Orientalis", 1981, nr 3, s. 108-110.

73.   Sesja naukowa: Przekład literacki - praktyka i teoria w Uniwersytecie Jagiellońskim. „Slavia

        Orientalis", 1981, nr 4, s. 489-492.

74.   Wróg. Mity i rzeczywistość. Z badań nad radziecką „powieścią o pracy" - streszczenie, [w:]

        Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, T. XXV/1, styczeń-czerwiec 1981,

         Wrocław... 1983, s. 85-86.

75.   Zabawy literackie w kręgu wydawnictwa „Wsiemirnaja Litieratura", [w:] Literatura a zabawa.

        O  kulturze literackiej Rosji XVII-XX wieku. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź,

        3- 5 VI 1991 r. Łódź 1991.

76.  „Angliczanin" iz Lebiediani. Zapad w żyzni i tworczestwie Jewgienija Zamiatina - tezy, [w:]

        Rossija i Zapad: diałog kultur. Wtoraja mieżdunarodnaja konfieriencyja 28-30 nojabria

        1995 goda. Moskwa 1995, s. 31.

77.   Legenda Eugeniusza Zamiatina - streszczenie ref. [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji

        Naukowych PAN, t. XXXVIII/1, styczeń-czerwiec 1994, PAN, Kraków 1995, s. 69.

78.   Mir Iskusstwa i Obszczestwo polskich chudożnikow „Sztuka". K istorii swiaziej jewropiejskogo

        modiernistskogo iskusstwa, - tezy ref. [w:] 4-ja Mieżdunarodnaja konfieriencyja: Rossija i

        Zapad: diałog  kultur, 12-14 janwaria 1998 g., Moskwa 1998, s. 32.

79.   Utopija w slawianskom modernizme. Opyt obsledovanija. [w:] XII Międzynarodowy Kongres

         Slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Literatura. Folklorystyka. Nauka o kulturze,

        Warszawa 1998, s. 148-149 - streszczenie.

80.   Zapadnyje kontieksty w żyzni i tworczestwie Nikołaja Rericha. [w:] 5-ja Mieżdunarodnaja         konfieriencyja: Rossija i Zapad: diałog kultur. Moskwa 1998, s. 22 - tezy.

81.   Człowiek i świat w postmodernizmie rosyjskim. [w:] 13 Mednarodni Slavisticni Kongres.

        Ljubljana 15. - 21. avgusta 2003. Zbornik Povzetkov. 2. del - Knjizevnost. Kulturologija.

        Folkloristika. Zgodovina  Slavistike. Tematski bloki. Ljubljana 2003, s. 144 (streszczenie)

Tłumaczenia (we współautorstwie z Czesławem Gildnerem)

82.   E. Zamiatin, Cherubiny, Dziesięciominutowy dramat, O cudzie, który zdarzył się w Środę Popielcową, O  moich żonach, o lodołamaczach i o Rosji, „Pismo Literacko-Artystyczne", 1987,  nr 11-12, s. 38-52.

83.   E. Zamiatin, Iks, Łono, „Pismo Literacko-Artystyczne", 1989, nr 11-12, s. 59-74, 79-91.

 

Drukiem wytłuszczonym zaznaczono publikacje zagraniczne