dr hab. Agnieszka Korniejenko

Dr hab. Agnieszka Korniejenko - absolwentka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (1996), Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodowych szkół ukrainoznawczych w Kijowie i Lwowie. Przebywała na kilku stażach zagranicznych w latach 1992-1998 (Ukrainia, Czechy), otrzymała nagrodę w konkursie im. Szaniawskiego (1999) oraz dwukrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999, 2011).

W 1996 r. obroniła pracę doktorską pn. Modernizm ukraiński pierwszej połowy XX wieku. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego (wydana w wyd. Uniwersitas w serii „Horyzonty nowoczesności" w 1998 r.).

Jest autorką licznych artykułów i recenzji z zakresu literaturoznawstwa porównawczego, procesów w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, teorii tłumaczenia oraz teorii literatury publikowanych na łamach „Nagłosu", „Krasnogrudy", „Dekady Literackiej", „Kresów", „Arkusza", „Tekstów Drugich", „Znaku", „Więzi", „Ha!artu". Tłumaczka współczesnej poezji ukraińskiej: Poezja Wasyla Stusa (Kraków 1992) oraz Pomarańczowe pieśni (Bydgoszcz 2005, współautorstwo z J. Herodem), a także wierszy W. Hołoborod'ki, J. Łyszechy, B. Rubczaka i E. Andijewśkiej. Jest współautorką książki Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji (Warszawa 2005). Od 2007 roku publikuje recenzje oraz eseje historyczne i krajoznawcze w kwartalniku „Przemyski Przegląd Kulturalny".

Obok działalności naukowej związanej z komparatystyką literacką i ukrainoznawstwem, specjalizuje się w analityce politycznej oraz z zakresu zmian systemowych w gospodarce i stereotypów narodowościowych - publikowała na łamach tygodnika „Wprost", „Europy. Tygodnika idei", „Pulsie Biznesu", kijowskich czasopism „Krytyka" oraz „Dzerkało tyżnia". W latach 1999-2004 była dyrektorem i wiceprezesem Zarządu Polskiej Fundacji Transformacji Rynkowej „Know-How" w Warszawie, realizując międzynarodowe projekty w zakresie transformacji ustrojowej państw postsowieckich. W latach 2002-2004 była koordynatorem międzynarodowym w ramach projektu opracowania polityki sektorowej na Ukrainie dla sztabu W. Juszczenki (Centrum „Europa" - Kijów/Warszawa). W 2007 r.: doradca w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz społeczny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W ramach wolontariatu współpracuje z przemyskim Towarzystwem Ulepszania Miasta.

W 2011 roku obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę habilitacyjną na podstawie rozprawy Rozstrzelane odrodzenie (Kraków-Przemyśl 2010). Pracuje w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w katedrze Ukrainistyki oraz jest pracownikiem Instytutu Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od 2011 roku jest prof. PWSW.

Adres e-mail: agnieszka.korniejenko@uj.edu.pl
 

Monografie i książki


A. książki (do obrony doktorskiej)
 

  1. A. K., Poezja Wasyla Stusa, wstęp, kalendarium, wybór i opracowanie całości A. Korniejenko, tłumaczenie poezji A. Korniejenko, J. Litwiniuk, B. Nazaruk, W. Woroszylski, Universitas, Kraków 1996 [180 s.].


B. książki (po obronie doktoratu)
 

  1. A. K., Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Universitas, Kraków 1998 [318 s.].
  2. A. K., Pomarańczowa poezja, wybór i komentarz J. Herold, tłum. i kalendarium A. Korniejenko, Instytut Wydawniczy „Świadectwo", Bydgoszcz 2005 [96 s.].
  3. A. K., Błękit i pomarańcz – ukraińskie marzenie Europy, Raporty Centrum Wschodniego Polish Open University, Warszawa-Kraków-Legnica 2007 [75 s.].
  4. A. K., Rozstrzelane odrodzenie, Kraków-Przemyśl 2010 [272 s.].
  5. A.K., Pełzająca wojna, Kraków 2014.


 

Artykuły

A. artykuły naukowe (do obrony doktorskiej)
 

1993

A. K., Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", pod red. R. Łużnego i W. Mokrego, t. I-II, Kraków 1993.
A. K., Nieprzekładalność poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa, "Slavia Orientalis" 1993, nr 4, tom XLII.

1995

A. K., Janusowe oblicze współczesnej poezji ukraińskiej, w: Topika erotyczna w przekładzie. Materiały z konferencji, pod red. P. Fasta, Katowice 1995.
A. K., Dlaczego nieprzekładalność jest niemożliwa?, w: Miedzy oryginałem a przekładem. Aktualne zainteresowania w teorii i praktyce przekładu. Materiały z konferencji, Mogilany 24-26 kwietnia 1994, cz. 1, Kraków 1995.

1996

A. K., Jaka literatura i jaka emigracja?, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", z. 3, [materiały Międzynarodowej Konferencji Ukrainistycznej, Warszawa 23-25. X. 1995], Warszawa 1996.
A. K., Nowa periodyzacija ukrajinśkoji literatury perszoji połowyny XX stolittia, w: Materiały: III Miżnarodnyj Konhres Ukrajinistiw. Charkiw, 26-29 serpnia 1996, Charkiw 1996; wersja poszerzona wersja poszerzona w czasopiśmie "Dzwin" (Lwów, nr 5-6, 1998).

B. artykuły naukowe (po obronie doktoratu)

1998

A. K., Kilka uwag do ukraińskiego dwugłosu o modernizmie i postmodernizmie, w: Odkrywanie modernizmu.. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 1998.
A. K., „Sztuka dla sztuki" czy „sztuka dla polityki"? O trzech truizmach w komparatystyce słowiańskiej, w: 1) Ostrożnie z literaturą! (Wykłady, przykłady oraz inne rady), red. S. Balbus, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, pod red. J.Sławińskiego, vol. 80 , Warszawa 2000. 2) [w wersji ukraińskiej] Materiały miżnarodnoji slawistycznoji konferenciji pamiati profesora Konstiantyna Trofymowycza (1923-1993), t. 2, L'wiw 1998, s. 125-136.

1999

A. K., Literatura łemkowskiego kręgu kulturowego, V World Congress of Central and East European Studies, Warsaw 6-11 August 95'; referat z w panelu zatytułowanego Idea ukraińska na Łemkowszczyznie w XX; [w wersji angielskiej] Literature of the Lemko Cultural Sphere, w: The Lemkos of Poland. Articles and Essays, Edited by Paul Best, Jaroslaw Moklak, New Haven 1999.
A. K., Kapryśna historia George'a Grabowicza, "Teksty Drugie" nr 4, 1999.

2000

A. K., Trawestacja jako gatunek wymarły. Próby kontynuacji gatunkowych w nowożytnych literaturach słowiańskich, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej pod red. J.Sławińskiego, vol. 82, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000.
A. K., Próba idealistycznej systematyzacji sztuki Bohdana Ihora Antonycza, referat wygłoszony na Rocznicowej Konferencji Ukrainistyki UW, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2000.
A. K., Wędrówki bezrobotnego inteligenta: ukraińska „lewica" i „prawica" literacka" lat międzywojennych, referat wygłoszony na sesji „Działalność Ukraińców w II Rzeczpospolitej" Zakładu Ukrainistyki PAN, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2000.
A. K., Czytanie Sołomiji Pawłyczko, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. X, Warszawa 2000.
A. K., Krótka historia ukraińskiego modernizmu, „Krasnogruda" 2000, nr 10.

2001

A. K., Hasła z zakresu: literaturoznawstwo i literatura anglojęzyczna, w: Encyklopedia Powszechna w 8 tomach, red. Monika Karolczuk-Kędzierska, Łukasz Gaweł, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2001

2002

Hubert Bilewicz, Agnieszka Korniejenko [współautorstwo], Zjawiska awangardyzacji w kulturze ukraińskiej XX wieku, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Spotkania polsko-ukraińskie, Studia Ucrainica", pod red. Stefana Kozaka, nr 13-14, Warszawa 2002, s. 238-257.

2005

A. K., Wyblakłe pomarańcze, czyli rewolucja na rozdrożu oraz Epilog [razem z Jerzym Markiem Nowakowskim], w: Ukraina na zakręcie, Warszawa 2005.

2006

A. K., Ukraińska Ukraina, „Dialog" 2006, nr 7. (Na liście czasopism punktowanych MNiSW – 9 pkt.)
A. K., Pomarańczowa rewolucja widziana oczami Polaków, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 2006, t. 21-22.
A. K., Demokracja pomarańczowych peryferii, „Nowa Ukraina" 2006, nr 1.

2007

A. K., Ukraińska antyutopia, czyli jak Wiktor Janukowycz został proeuropejskim reformatorem, [w:] Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego, red. naukowa J. Buczyński, H. Binkowski, Przemyśl 2007.

2011

A. K., Antonycziwska sproba ideoalistycznoji systematyzacji mystectwa, [w:] „Mystectwo tworiat' szał i rozum". Tworczist' Ihora Antonycza: recenzji ta interpretacji. Zbirnyk naukowych prac', wypusk 11, L'wiw 2011, s. 284-295.

2014 

Do czego doprowadza artystę ukraińska awangarda?, [w:] Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy - innowacja czy naśladownictwo?, pod. red. M. Kmiecik i M. Szumnej, Kraków 2014, s. 119-136.

Awangarda jako powtórzenie: szkoła neobizantynistyczna Mychajły Bojczuka, [w:] Awangarda i krytyka: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Kmiecik i M. Szumnej, Kraków 2014, s. 119-136.

Świat pożytecznych idiotów - o propagandzie rosyjskiej w Polsce, [w:] Czas Euromajdanu.  Imperatywy (de)stabilizacji Ukrainy w latach 2013–2014, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.

2016

Propagandowe oblicza Tarasa Szewczenki, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, pod red. M. Kuziak, Warszawa 2016. 

Redakcja naukowa

Muzyka i taniec. XXXI Festiwal Przemyska Jesień Muzyczna, red. A. Sienkiewicz, M. Betleja, A. Erd, A. Korniejenko [wpółred.], Przemyśl 2014.

Recenzje, publicystyka

A. recenzje i artykuły publicystyczne (od obrony doktorskiej)

1991

A. K., Cnota cierpliwości. Dwa kroki do wolności, "Znak" 1991, nr 4.
A. K., Egzemplarz nr 24 (przedostatni), "Dekada Literacka" 1991, nr 32 [esej o poezji Liny Kostenko].

1992

A. K., Co czytają Ukraińcy? [wspólnie z D. Ożgą], "Dekada Literacka" 1992, nr 8.
A. K., "Dekada Literacka" 1992, nr 10 [prezentacje współczesnych ukraińskich grup poetyckich].
A. K., "Jest Chrystus i jest Judasz" ... - i to całkiem wyraźnie, "Dekada Literacka" 1992, nr 9, 10, 1992 [seria wywiadów z obszernym wstępem]; w pełnej wersji publikowane w lubelskich "Kresach" 1994, nr 19.

1993

A. K., O poezji Wasyla Stusa, "NaGłos" 1993, nr 11.

B. recenzje i artykuły publicystyczne (po obronie doktorskiej)

1998

A. K., Ukraina: o literaturze, literatach i książkach, „Dekada Literacka" 1998 [redakcja całego numeru poświęconego współczesnej prozie ukraińskiej], nr 10, 15 października 1998.

2005

A. K., Gnicie pomarańczy, „Wprost" 2005, nr 32.
A. K., Zbliakli pomaranczi [w jęz. ukraińskim], „Krytyka" 2005, nr 7-8.
A. K., Sny o potędze, „Europa. Tygodnik idei" (dodatek do „Faktu") 2005, nr 34 (73).
A. K., Pomarańczowy neokuczmizm? [współautorstwo z Jerzym Markiem Nowakowskim] „Wprost" 2005, nr 1189.
A. K., Niebieska pomarańcza, „Wprost" 2005, nr 40.
A. K., Demokratija pomaranczowoji peryferii [w jęz. ukraińskim], „Krytyka" 2005, nr 7-8.
A. K., Ukraina: dobre i gorsze analogie, „Europa. Tygodnik idei" (dodatek do „Faktu") 2005, nr 42 (81).
A. K., Koliory rewoliuciji [w jęz. ukraińskim], „Krytyka" 2005, nr 10.
A. K., Gorzki smak pomarańczy, „Wprost" 2005, nr 1199.

2006

A. K., Cud mniemany, „Wprost" 2006, nr 1205.
A. K., Teatr kijowski, „Wprost" 2006, nr 1206.
A. K., Tańce na rurze, „Wprost" 2006, nr 10.
A. K., Czysty remis, „Wprost" 2006, nr 12.
A. K., Mandarynki zamiast pomarańczy oraz Mity Julii [wywiad z Julią Tymoszenko], „Wprost" 2006, nr 14.
A. K., Swyniacza kryza, [w jęz. ukraińskim], „Dzerkało tyżnia" 2006, nr 15 (594).
A. K., Cytrynowe pomarańcze, „Wprost" 2006, nr 1227.
A. K., Pomarańczowa rekonstrukcja, „Wprost" 2006, nr 1229.
A. K., Diabelski dylemat Juszczenki, „Wprost" 2006, nr 1231.
A. K., Wiktorów dwóch, „Wprost" 2006, nr 1233.
A. K., Uniwersał pobożnych życzeń, „Wprost" 2006, nr 1235.
A. K., Ukraina na kolanach, „Wprost" 2006, nr 38.
A. K., Zwycięzca zawsze ma rację, „Wprost" 2006, nr 1249.

2007

A. K., Bajki pięknej Julii, „Wprost" 2007, nr 6.
A. K., Europejczyk w Kijowie, „Wprost" 2007, nr 13.
A. K., Z Donbasem do Europy, „Wprost" 2007, nr 15.
A. K., Poszukiwacze landrynek, , „Wprost" 2007, nr 40.
A. K., Gazowe gry w chowanego, „Puls Biznesu" 2007, nr 203 (2458).
A. K., Trzy środkowe palce Rumunii, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2007, nr 4 (7).
A. K., Ja ujedu iż stolicy. Wybor żurnalista w usłowiach globalizacii, [w jęz. rosyjskim], „Media-Dyskurs. Teoria i praktika massowych kommunikacii" 2007, Jekaterynburg, nr 5.

2008

A. K., Zakarpackie sny o niepodległości, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2008, nr 2 (9).
A. K., Kijowskie wojny na górze, „Wprost" 2008, nr 38 (1343).
A. K., Niestabilna Ukraina, publikacje w dziale Publicystyka Polskiego Radia, http://www.polskieradio.pl/publicystyka/raportianaliza/artykul67645,2.html [23 września 2008].
A. K., Rewolucja grudniowa, „Wprost" 2008, nr 42.
A. K., Pomarańczowa spryciara. Julia Tymoszenko, „Wprost" 2008, nr 45.
A. K., Wdzięczna Odessa, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2008, nr 3 (10).
A. K., Łaskawe boginie zemsty, [recenzja książki Łaskawe J. Littella], „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2008, nr 4 (10).

2009

A. K., Podwojona Ukraina. Wywiad z Aleksandrą Hnatiuk, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2009, nr 1 (12).
A. K., Przeciągnięci pod kilem, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2009, nr 2 (13).
A. K., Schizofreniczna historia jednego szlaku, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2009, nr 4 (15).

2010

A.K., Majdan bardziej niebieski?, „Wprost" 2010, nr 3.
A. K., Cień Monachium nad Kijowem. Wywiad z Mykołą Riabczukiem, „Wprost" 2010, nr 5.
A. K., Odwrót pomarańczowych, „Wprost" 2010, nr 7.
A. K., Antyzwycięzca. Wiktor Janukowycz, „Wprost" 2010, nr 8.
A. K., Osierocone dokumenty, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 4.

2011

A. K., Fajrant na Rodos, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2011, nr 4 (23).

 

2014

Misja niemożliwa: świat powojennej emigracji ukraińskiej [recenzja książki Lidii Stefanowskiej, Mission Impossible. MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948, Warszawa 2013], "Nasze słowo" 2014, nr 40.

Głos w dyskusji

Ukraina w ogniu – Europa Środkowa na rozdrożu. Zapis debaty na Uniwersytecie Jagiellońskim, [głos w dyskusji drukowanej na łamach:], "Arcana" 2014, nr 1 (115).

Tłumaczenia

A. tłumaczenia (przed obroną doktorską)

  • tłumaczenia z języka ukraińskiego:


"Dekada Literacka" 1992, nr 10, [wiersze Wasyla Stusa oraz utwory najmłodszych poetów ukraińskich].
"Kresy" 1993, nr 13 [wiersze Wasyla Stusa].
"NaGłos" 1993, nr 11 [wiersze Wasyla Stusa].
"Arkusz" 1995, nr 12 [wiersze Wasyla Stusa].
Rybo-wino-kur". Antologia literatury ukraińskiej ostatnich 20 lat, pod red. O. Hnatiuk, Warszawa 1994, [wiersze Wasyla Stusa].
W. Hołoborod'ko, Ikar na motylich skrzydłach, pod red. O. Hnatiuk, Warszawa 1996, [wiersze Wasyla Hołoborod'ki].
Wiara i nadzieja, pod red. Ł. Rudnyckiego, O. Opanasiuka, A. Polca, Filadelfia 1996 [album wydany z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej].
W. Neborak, Bubon, "Więź" 1996, nr 10.

  • tłumaczenia z języka rosyjskiego:

R. Fieguth, Do pytania o kategorię "wzniosłości" u Wiaczesława Iwanowa, "Teksty Drugie" 1996, nr 2/3.

B. tłumaczenia (po obronie doktorskiej) – z języka ukraińskiego

T. Hundorowa, Europejski modernizm czy europejskie modernizmy? (z perspektywy ukraińskiej), w: Modernizm i postmodernizm. Antologia tekstów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997.
M. Pawłyszyn, Ukraiński postkolonialny postmodernizm, w: Modernizm i postmodernizm. Antologia tekstów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997.
M. Ilnyćki, Nowojorska Grupa poetycka i narodowa tradycja literacka, "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1998, z. 10.
W. Ponomariow, Dobra nowina o złych nacjonalizmach, „Europa. Tygodnik idei" 2005, nr 46 (85).