Odkryjmy Białoruś

Od 2007 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej jest realizowany projekt Odkryjmy Białoruś będący częścią składową programu współpracy Polska-Białoruś.

W programie bierze udział Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Obwodowe Liceum Państwowe w Mińsku.

Cel projektu: umożliwienie studentom Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej kontaktów z językiem białoruskim oraz rosyjskim, zapoznanie się z historią, kulturą, tradycjami i współczesnością Białorusi, a także możliwość lepszego poznania wspólnego dziedzictwa Białorusi i Polski jako państw znajdujących się na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Program przewiduje uczestnictwo polskich studentów w zajęciach z języka i literatury rosyjskiej oraz białoruskiej, a także w wykładach prowadzonych przez pracowników IFW UJ oraz BUP.

Program wyjazdu naukowo-badawczego obejmuje zwiedzanie Mińska, Witebska, Połocka, Chatynia, Mira, Nieświeża, Mohilewa, Nowogródka, Kossowa, Rużan, Kamieńca oraz Grodna. W ramach wyjazdu odbywają się wykłady gościnne na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym.

Inicjatorem i opiekunem projektu jest dr Dzmitry Kliabanau z Katedry Kultury Słowian  Wschodnich naszego Instytutu.

Dotychczas zrealizowano siedem wyjazdów naukowo-badawczych studentów i pracowników Instytutu na Białoruś: 30.04.2007 – 06.05.2007, 30.04.2008 – 09.05.2008, 29.04.2009 – 10.05.2009; 29.04.2010 – 10.05.2010; 28.04.2011 – 10.05.2011; 26.04.2013-08.05.2013; 26.04.2014-0-7.05.2014).

W programie wzięło udział ponad 90 osób.

Na fotografii Pałac Radziwiłłow w Nieświeżu.