Międzynarodowe Seminarium Semiotyczne «Tekst jako obiekt dynamiczny» - fotorelacja

W dniach 4-5 czerwca 2014 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Międzynarodowe Seminarium Semiotyczne «Tekst jako obiekt dynamiczny». Organizatorem Seminarium była Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej we współpracy z Katedrą Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej i Katedrą Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku. W skład Rady Naukowej Seminarium wchodzili z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Kapuścik, prof. Wasilij Szczukin oraz prof. Halina Waszkielewicz, z ramienia Estońskiego Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie - prof. Borys Jegorow, prof. Michaił Łotman oraz dr Tatjana Kuzovkina.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Jerzy Kapuścik. W imieniu władz Wydziału Filologicznego przywitała gości i prelegentów prof. Dorota Szumska, Prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju, a w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej – Dyrektor, prof. Katarzyna Jastrzębska.

Seminarium rozpoczęły wystąpienia plenarne gości honorowych oraz prezentacja działalności Estońskiego Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie. W obradach wzięli udział uczniowie i najbliżsi współpracownicy Jurija Łotmana, stypendyści Estońskiej Fundacji Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie oraz badacze, którzy współcześnie rozwijają twórcze dziedzictwo tartuskiego uczonego. Gośćmi honorowymi Seminarium byli: prof. Borys Jegorow (Sankt Petersburg), prof. Michaił Łotman (Tallinn-Tartu), prof. Peeter Torop (Tartu), prof. Jerzy Faryno (Warszawa), prof. Bоgusław Żyłko (Gdańsk).

W ramach Seminarium zostały omówione aspekty teorii wybitnego semiotyka i historyka kultury, Jurija Łotmana, związane z zagadnieniem postrzegania tekstu jako obiektu dynamicznego, tj.(-) generatora sensu, u podstaw którego leży wewnętrzne napięcie pomiędzy obrazem odbiorcy i potencjałem semiotycznie uwarunkowanej zawartości treściowej. Zagadnienie to pozostaje niezwykle aktualne w kontekście współczesnych rozważań o roli, jaką pełni teoria kultury w kształtowaniu się procesu wzajemnego (po)rozumienia i dialogu międzykulturowego, opartego na nieustannym rozszyfrowywaniu obrazu świata, ukrytego w rozlicznych heterogenicznych tekstach kultury.

 

Komitet organizacyjny

  • prof. Jerzy Kapuścik – przewodniczący
  • dr Magdalena Ochniak
  • dr Ewelina Pilarczyk – stypendystka Estońskiej Fundacji Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie

 

Data publikacji: 29.10.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek