Międzynarodowe Seminarium Semiotyczne "Tekst jako obiekt dynamiczny"

Termin: 04.06.2014 - 05.06.2014
Miejsce: Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15 (sala im. Michała Bobrzyńskiego)
Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Międzynarodowe Seminarium Semiotyczne
Tekst jako obiekt dynamiczny

4-5 czerwca 2014 roku

Uroczyste otwarcie Seminarium: 4 czerwca 2014 r. godz. 9.30
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Jagiellońska 15
sala im. Michała Bobrzyńskiego

Organizator

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej we współpracy z Katedrą Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej i Katedrą Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku

Program Seminarium

W ramach Seminarium przewidujemy omówienie aspektów teorii wybitnego semiotyka i historyka kultury, Jurija Łotmana, związanych z zagadnieniem postrzegania tekstu jako obiektu dynamicznego. Tekst pojmowany jest w niej jako „generator sensu", u podstaw którego leży wewnętrzne napięcie pomiędzy „obrazem odbiorcy" i potencjałem semiotycznie uwarunkowanej zawartości treściowej. Zagadnienie to staje się niezwykle aktualne w kontekście współczesnych rozważań o roli, jaką pełni teoria kultury w kształtowaniu się procesu wzajemnego (po)rozumienia i dialogu międzykulturowego, opartego na nieustannym rozszyfrowywaniu obrazu świata, ukrytego w rozlicznych heterogenicznych „tekstach kultury".

Seminarium otworzą wystąpienia plenarne gości honorowych oraz prezentacja działalności Estońskiego Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie. W obradach wezmą udział uczniowie i najbliżsi współpracownicy Jurija Łotmana, stypendyści Estońskiej Fundacji Repozytorium Semiotycznego przy Uniwersytecie w Tallinnie oraz badacze, którzy współcześnie rozwijają twórcze dziedzictwo Łotmana.

Goście honorowi Seminarium: prof. Borys Jegorow (Sankt Petersburg), prof. Michaił Łotman (Tallinn-Tartu), prof. Peeter Torop (Tartu), prof. Jerzy Faryno (Warszawa), prof. Bоgusław Żyłko (Gdańsk).

Język roboczy seminarium: rosyjski.

Program seminarium (aktualizacja)

Rada Naukowa Seminarium

Uniwersytet Jagielloński 

 • prof. Jerzy Kapuścik
 • prof. Wasilij Szczukin
 • prof. Halina Waszkielewicz

Estońskie Repozytorium Semiotyczne przy Uniwersytecie w Tallinnie

 • prof. Borys Jegorow
 • prof. Michaił Łotman
 • dr Tatiana Kuzovkina

Komitet Organizacyjny

 • prof. Jerzy Kapuścik – przewodniczący
 • dr Magdalena Ochniak
 • dr Ewelina Pilarczyk – stypendystka EFRS przy Uniwersytecie w Tallinnie

Международный семиотический семинар
Текст как динамический объект

4-5 июня 2014 года

Торжественное открытие семинара: 4 июня 2014 года:  9.30
Collegium Maius Ягеллонского университета
ul. Jagiellońska 15/ ул. Ягеллонска 15
аудитория им. профессора Михала Бобжиньского

Организаторы

Институт восточнославянской филологии Ягеллонского университета:
кафедра антропологии и компаративистики при поддержке кафедры русской литературы Cредневековья и Нового времени и кафедры русской литературы ХХ и ХХI века

Программа семинара

В рамках семинара предполагается обсуждение идей выдающегося семиотика и историка культуры Ю. М. Лотмана, связанных с вопросом понимания текста как динамического объекта. Текст рассматривается как «генератор смысла», в котором заложено внутреннее напряжение между «образом аудитории» и потенциалом семиотически обусловленного содержания. Предлагаемая тема чрезвычайно актуальна с точки зрения современных рассуждений о роли теории культуры в формировании процессов (взаимо)понимания и межкультурного диалога, основанного на постоянном раскрытии образа мира, зашифрованного в различных гетерогенных «текстах культуры».

Семинар начнется с пленарных выступлений почетных гостей и презентации деятельности Эстонского фонда семиотического наследия Таллиннского университета. В заседаниях примут участие ученики и ближайшие коллеги Ю. М. Лотмана, Лотмановские стипендиаты ЭФСН ТЛУ и те ученые, которые развивают творческое наследие Ю. М. Лотмана сегодня.

Почетные гости семинара: проф. Б. Ф. Егоров (Санкт-Петербург), проф. М. Ю. Лотман (Таллинн-Тарту), проф. Пеэтер Тороп (Тарту), проф. Ежи Фарыно (Варшава), проф. Богуслав Жилко (Гданьск).

 Рабочий язык семинара: русский.

 Программа семинара

Научный совет семинара

Ягеллонский университет  

 • проф. Халина Вашкелевич 
 • проф. Ежи Капусцик  
 • проф. В. Г. Щукин 

Эстонский фонд семиотического наследия ТЛУ

 • проф. Б. Ф. Егоров
 • проф. М. Ю. Лотман
 • д-р Т. Д. Кузовкина

Организационный комитет

 • проф. Ежи Капусцик – председатель
 • д-р Магдалена Охняк
 • д-р Эвелина Пилярчик – Лотмановский стипендиат
Data opublikowania: 26.05.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski