Staże „Freemover UA”

Termin: 31.03.2022

NAWA oferuje stypendia na staże „Freemover UA”

 

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji programu CEEPUS w Polsce Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia na staże „Freemover UA”, które przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce, którzy w wyniku działań militarnych przybyli na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

 

Stypendia „Freemover UA” mogą być przyznane na:

 • staże w jednostkach partnerskich uczestniczących w sieciach akademickich CEEPUS,
 • zatwierdzonych szkołach letnich,
 • intensywnych kursach CEEPUS,
 • a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.

 

Zasady składania aplikacji w ramach „Freemover UA”:

 • złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę http://www.ceepus.info.
 • uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności „Freemover UA” w formie listu polecającego (Letter of Acceptance), który powinien zawierać:
  • zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,
  • imię, nazwisko i inne dane aplikanta - stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS,
  • plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe  itp.)

 

Termin składania aplikacji: nabór w trybie ciągłym w ramach puli dostępnych środków (pierwszeństwo dla wniosków na staże w jednostkach partnerskich uczestniczących w sieciach akademickich CEEPUS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуються стипендії «Freemover UA»

 

Шановні Пані й Панове,

в рамках програми CEEPUS у Польщі Національне агентство академічного обміну NAWA пропонує стипендії на стажування «Freemover UA». Вони призначені для тих студентів та наукових співробітників акредитованих університетів України, що співпрацюють з вищими навчальними закладами Польщі, які внаслідок воєнних дій прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше.

 

Стипендії «Freemover UA» можуть призначатися на стажування:

 • в партнерських підрозділах, які беруть участь в академічних мережах CEEPUS,
 • в узгоджених і затверджених літніх школах,
 • в інтенсивних курсах CEEPUS,
 • а також в інших акредитованих вищих навчальних закладах Польщі, відповідно до поданого на затвердження робочого плану.

 

Правила подання заявок на «Freemover UA»:

 • подання заявки «Freemover UA» через веб-сайт http://www.ceepus.info.
 • шляхом одержання згоди ВНЗ, який приймає на проходження стажування в рамках програми мобільності «Freemover UA», у вигляді рекомендаційного листа (Letter of Acceptance), який має містити:
  • згоду університету на виконання робочого плану в рамках стипендії,
  • ім'я, прізвище та інші дані заявника-стипендіата та номер поданої заявки в системі CEEPUS,
  • робочий план із зазначенням кількості годин і тем занять або інших форм співробітництва (наприклад, семінари, лабораторні або польові заняття тощо)

 

Термін подачі заявок: безперервний набір в межах квоти доступних коштів (пріоритет мають заявки на стажування в партнерських підрозділах, які беруть участь в академічних мережах CEEPUS).

 

Data opublikowania: 31.03.2022
Osoba publikująca: Marcin Ziomek