Jubileusz Profesor Jadwigi Szymak-Reiferowej

Termin: 02.05.2021

Jubileusz Profesor Jadwigi Szymak-Reiferowej

Sto lat, droga Pani Profesor!

2 maja dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodzi nestorka krakowskiej rusycystyki historycznoliterackiej Jadwiga Szymak-Reiferowa.

[Profesor Jadwiga Szymak-Reiferowa, fot. Halina Waszkielewicz]

Jubilatka należy do pierwszego powojennego pokolenia krakowskich i polskich rusycystów. Urodziła się i uczęszczała do szkół w Pabianicach. W roku 1951 podjęła studia w Katedrze Historii Literatury Rosyjskiej (obecnie Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1953, jeszcze jako studentka III roku, została zatrudniona na stanowisku zastępcy asystenta. Jej pierwszym przełożonym, nauczycielem, promotorem i – jak chętnie podkreśla – Mistrzem był profesor Wiktor Jakubowski, pod którego opieką obroniła pracę magisterską poświęconą prozie Leonida Andriejewa (1955) oraz doktorat o twórczości Ilji Selwińskiego i rosyjskim konstruktywizmie (1964).

[promocja doktorska - gratulacje składa prof. W. Jakubowski]

Różnorodny i bogaty dorobek naukowy Jubilatki obejmuje literaturę rosyjską XX wieku – przede wszystkim poezję oraz prozę. Ukoronowaniem wirtuozowskich badań nad współczesną liryką była książka Czytając Brodskiego, która stała się podstawą uzyskania przez Jadwigę Szymak-Reiferową habilitacji (2000). Wielu z nas może potwierdzić, że do dziś nie utraciły aktualności jej nowatorskie, wysublimowane, erudycyjne w treści a wykwintne i eleganckie w formie studia literaturoznawcze oraz teksty popularnonaukowe (wstępy i posłowia), które pozostają kopalnią wiedzy i wzorcem interpretacyjnym dla kolejnych pokoleń rusycystów i miłośników literatury rosyjskiej. Dzięki przekładom mogą oni również przeczytać po polsku dzieła Jurija Trifonowa, Wieniamina Kawierina, Andrieja Płatonowa i in.

[Jadwiga Szymak-Reiferowa przy pracy]

Jadwiga Szymak-Reiferowa pracowała w macierzystym Instytucie, wykładając przede wszystkim historię literatury XX wieku, teorię literatury oraz poetykę. Wypromowała ponad 170 magistrów oraz 7 doktorów. Przez lata piastowała funkcję wicedyrektora. Głównie z jej inicjatywy powstał Zakład Literatury Rosyjskiej XX wieku, którego pierwszymi członkami byli koledzy i uczniowie Jubilatki. Po przejściu na emeryturę została zatrudniona jako profesor w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

Życzymy Dostojnej Jubilatce dobrego zdrowia i sił –

wdzięczni przyjaciele, koledzy i uczniowie

 

Spis publikacji Jadwigi Szymak-Reiferowej dostępny jest na naszej stronie internetowej: https://ifw.filg.uj.edu.pl/badania/publikacje/jadwiga-szymak-reiferowa

 

Warto przy tej okazji przypomnieć wspomnienia Jubilatki, jakimi przed laty podzieliła się z prof. Haliną Waszkielewicz, a które ukazały się drukiem w tomie Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu (Kraków 2001).

 

Data opublikowania: 02.05.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek