PROMOTORZY i MOŻLIWA PROBLEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH

Termin: 30.09.2020
dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ
Zakres prowadzonych prac magisterskich: literaturoznawstwo i kultura, w szczególności folklor, literatura staroruska i XIX-wieczna, pogranicza, zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu humanistyki, relacje literatura-sztuka, etniczność a literatura, kultury i literatury mniejszościowe z obszaru wschodniosłowiańskiego, wszelkie tematy łemkoznawcze.
 
dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
Problematyka prac magisterskich: literatura, kultura i myśl dawnej Rusi w powiązaniu z bizantyńską i południowo-słowiańską tradycją oraz w kontrowersji z innymi tradycjami religijnymi; religijno-filozoficzne poszukiwania w życiu i twórczości autorów oraz wzajemne oddziaływania różnych tradycji religijnych w kolejnych epokach. Możliwe są też tematy dotyczące klasyki literatury rosyjskiej. Prace mają charakter interdyscyplinarny.
 
dr hab. Władimir Miakiszew, prof. UJ
Tematyczny zakres prac magisterskich, proponowany studentom na kierunku „język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych”: różne aspekty tłumaczenia tekstów z dziedzin: turystyka, religia, historia, prawo, tłumaczenie filmowe i teatralne, ze szczególnym uwzględnieniem językowej strony przekładu. Część tematów dotyczy historii przekładu.
 
dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ
Na konwersatorium promotorskie zapraszani są przede wszystkim studenci kierunku „język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych”. Problematyka prac: lingwistyka kulturowa, języki specjalistyczne w komunikacji kulturowej, przekład w komunikacji interkulturowej, języki dyskursów medialnych, języki dyskursów ideologicznych.
 
dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ
Temat przewodni konwersatorium promotorskiego na kierunku filologia rosyjska specjalizacja językoznawcza: język rosyjski – słowo i tekst w obszarach komunikacyjnych współczesności; dane językowe jako klucz do wiedzy o rosyjskiej rzeczywistości XXI wieku. Tematy prac są ustalane indywidualnie w zależności od zainteresowań i preferencji poszczególnych uczestników konwersatorium.
 
dr Magdalena Ochniak
Prace powstające w ramach konwersatorium promotorskiego dla studentów I SUM FR (specjalność: Literatura - kultura - przekład) mogą dotyczyć szeroko pojmowanej krytyki przekładu literackiego polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego. Przedmiotem badań mogą być tłumaczenia literackie utworów XIX, XX i XXI w. Problematyka prac może dotyczyć takich m.in. zjawisk i zagadnień jak: przekład w serii translatorskiej; przekładalność/nieprzekładalność/utrudniona przekładalność; „fałszywi przyjaciele tłumacza”; i in. 
 
Pełny zestaw informacji od Promotorów znajduje się tutaj
Data opublikowania: 30.09.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek