Terminarz II Rekrutacji programu Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim

Termin: 09.09.2020

ERASMUS+ WYJAZDY

Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej: 

dr Justyna Pisarska (justyna.pisarska@uj.edu.pl)

Terminarz II Rekrutacji programu Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021:

 

14 – 25 września 2020 – czas trwania II Rekrutacji

 

26 – 30 września 2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

 

1 – 9 października 2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

 
 

Kryteria kwalifikacyjne:

  1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. W liście należy zamieścić dokładne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, informację o formie realizowanych studiów (np. Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia) i roku studiów. (waga procentowa: 10%).
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia ważona minimum 3.5 Średnią ocen podaje sekretariat przez system USOSweb (waga procentowa: 50%). Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium kandydatom z niższą średnią. Kandydaci, których średnia z dotychczasowego toku studiów jest niższa niż 3,50 są zobowiązani uzasadnić w liście motywacyjnym, że wyjazd nie spowoduje utrudnień w zaliczeniu kolejnego etapu studiów na UJ.
  3. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, prowadzącego lektorat, certyfikaty językowe, matura*.(40%)

*zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – kopia certyfikatu lub wyniki egzaminu/ zaliczenia lektoratu – wypis z indeksu lub suplementu do dyplomu studiów licencjackich, wydany przez Sekretariat IFWsch UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne dla doktorantów:

  1. Opis projektu,
  2. List motywacyjny,
  3. Opinia promotora rozprawy doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 

  1. List motywacyjny połączony z opisem projektu badawczego przewidzianego do realizacji w czasie pobytu na stypendium (maksymalnie jedna strona A4),
  2. Opinia promotora rozprawy doktorskiej.
Data opublikowania: 09.09.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek