«Русская литература в переводах на иностранные языки»

22-23 października 2015 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura rosyjska w przekładach" pt. Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie.

Nadrzędnym celem konferencji „Literatura rosyjska w przekładach" była konsolidacja światowego środowiska rusycystyczno-przekładoznawczego. Zaproszeni  na konferencję prelegenci umożliwili spojrzenie na przekład literatury rosyjskiej z perspektywy wielu kultur, a tym samym zbadanie jej obecności i wpływu na literaturę i kulturę przyjmującą.

Aby jednak móc prowadzić badania dotyczące przekładu literatury rosyjskiej na języki obce należało w pierwszym rzędzie określić podstawowy przedmiot badań. Stąd też tematem pierwszej z cyklu konferencji stał się „Rosyjski kanon literacki: centra i peryferie". Problem rosyjskiego kanonu literackiego był już przedmiotem wielu dociekań naukowych. Podejmowano próby definiowania kanonu, badano mechanizmy jego powstawania, charakteryzowano twórców oraz odbiorców kanonu. Jednak jak do tej pory wszelkie tego rodzaju badania prowadzone były na gruncie rosyjskim.

Organizatorzy konferencji (dr hab. Katarzyna Jastrzębska, dr Magdalena Ochniak, dr Ewelina Pilarczyk) zaproponowali natomiast jej uczestnikom spojrzenie na rosyjski kanon literacki z zewnątrz, po to, by odpowiedzieć na pytanie o stopień popularności literatury rosyjskiej na świecie zarówno wśród badaczy - filologów jak i szerokiego grona czytelników.

W konferencji wzięło udział 25 uczestników, w tym dwoje gości honorowych: prof. Irina BELOBROVTSEVA z Uniwersytetu Tallińskiego (Estonia) oraz profesor Maja KUCZERSKA z Wyższej Szkoły Ekonomii i Narodowego Uniwersytetu Badawczego — w Moskwie. Poza polskimi badaczami (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) w konferencji wzięli udział naukowcy z 9 zagranicznych ośrodków: Rosja, USA, Tajwan, Kazachstan, Estonia, Niemcy, Czechy, Włochy, Bułgaria.

 

«Русская литература в переводах на иностранные языки»

22-23 октября 2015 года в Институте восточнославянской филологии Ягеллонского университета в Кракове состоялась I Международная конференция «Русская литература в переводах на иностранные языки» на тему Русский литературный канон: центры и периферии.

Проблема русского литературного канона неоднократно становилась предметом научных рассуждений. Были предприняты попытки дать дефиницию канона, определить механизмы его формирования, а также назвать авторов-составителей и предполагаемых реципиентов-читателей.

Однако эти рассуждения почти всегда касались присутствия русского литературного канона в России.

Организаторы настоящей конференции считают интересным взглянуть на русский литературный канон извне и ответить на вопрос: какие произведения русской литературы включаются в состав «вечных спутников мировой культуры».

Data publikacji: 03.11.2015
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek