NOWOŚĆ: 6 tom serii "Język i metoda"

Termin: 03.09.2019

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia pod redakcją prof. dr hab. Doroty Szumskiej i dr. Krzysztofa Ozgi z Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego:

СИНТАКСИС ТЕКСТА. ТЕКСТ В СИНТАКСИСЕ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ: КОМБИНАТОРИКА – СЕМАНТИКА – ПРАГМАТИКА

Monografia to już 6 tom serii "Język i metoda".

Z opisu książki:

Pomimo iż klasyfikowanie odgrywa niezaprzeczalnie ważną rolę w metodologii nauk, to, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, pragnienie porządku jest dla nauki szkodliwe, bowiem może stać się ono silnym bodźcem do dokonania ekologicznego przestępstwa przeciwko naturze continuum, związanego z wykluczeniem z opisu klasyfikowanego obiektu kategorii ciągłości. W skrajnym przypadku w celu uniknięcia "bałaganu" naukowiec – perfekcjonista na etapie syntezy danych stosuje „metodę elementu zbędnego", czyli usuwa z opisu obiekt, który nie podlega klasyfikacji. Tym sposobem pojawiają się w oceanie nauki obszary, w których niczym w Trójkącie Bermudzkim dochodzi do tajemniczych zniknięć obiektów badawczych. Zjawisko pojęciowo-metodologicznych "Trójkątów Bermudzkich" nie jest obce i językoznawstwu na wszystkich jego poziomach i we wszystkich jego paradygmatach. Przedstawiając czytelnikowi niniejszy tom – szósty z kolei w serii „Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku”– liczymy na to, iż będzie on stanowił dobry punkt odniesienia do badań nad „Trójkątami Bermudzkimi” językoznawstwa, a przynajmniej przyciągnie do nich uwagę.   

Słowa kluczowe: lingwistyka, językoznawstwo teoretyczne, paradygmaty lingwistyczne, metodologia badań lingwistycznych, język rosyjski, słownictwo, semantyka, pragmatyka, teoria tekstu, poetyka, przekład, tekst wielokodowy, analiza dyskursu, badania korpusowe, składnia, morfologia.

Хотя классифицирование играет неоспоримо важную роль в методологии научного знания, то, как ни парадоксально это звучит,  жажда порядка науке вредна. Она может стать сильным стимулом совершить  экологическое преступление против природе континуума, связанное с исключением из описания классифицируемого объекта категории непрерывности.  В крайнем случае бывает, что во избежание «путаницы» ученый – перфекционист на этапе синтезирования данных применяет «методику лишнего», то есть из описания убирает объект, который не поддается классификации. Таким способом в океане науки появляются районы, где наподобие Бермудского треугольника происходят таинственные исчезновения исследуемых объектов. От феномена концептуально-методологических «Бермудских треугольников» страдает также лингвистика на всех её уровнях и во всех её парадигмах. Имеем смелость рассчитывать на то, что предлагаемый читателю сборник – шестой в серии «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века» – даст хорошее начало исследованиям лингвистических «Бермудских треугольников» или, по крайней мере, возбудит к ним интерес.

Ключевые слова: лингвистика, теоретическое языкознание, парадигмы лингвистики, методология лингвистических исследований, русский язык, лексика, семантика, прагматика, теория текста, поэтика, перевод, поликодовый текст, анализ дискурса, корпусное исследование, синтаксис, морфология.

It may seem a paradox, but although classifying plays an undeniably important role in the methodology of science, the desire for order might be harmful to science as it can become a strong incentive to commit an ecological offence against the nature of the continuum by excluding the category of continuity from the description of classified objects. In extreme cases in order to avoid ‘mess’ at the stage of data synthesis scientists-perfectionists use the ‘odd one out’ method, i.e. remove from the description the object that does not yield to classification. In this way there appear areas in the ocean of science in which mysterious disappearances occur as in the Bermuda Triangle. The phenomenon of conceptual-methodological ‘Bermuda Triangles’ is not unknown to linguistics at all its levels and in all its paradigms. We hope that this volume – the sixth in the series ‘Language and Method. Russian in the 21st Century Linguistic Research’ – will be a valuable point of reference to the research on the ‘Bermuda Triangles’ of linguistics.

Key words: linguistics, theoretical linguistics, linguistic paradigms, methodology of linguistic research, Russian language, vocabulary, semantics, pragmatics, text theory, poetics, translation, multimodality, discourse analysis, corpus linguistics, syntax, morphology.

Data opublikowania: 03.09.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek