Wyjazdowy kurs badawczy „Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe”

event-date: 16.02.2022

Wyjazdowy kurs badawczy „Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe”

Zapraszamy studentów II i III roku studiów licencjackich – szansa na wyjazd do Odessy lub Rygi

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjazdowym kursie badawczym pt. „Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe”, prowadzonym przez prof. Jakuba Sadowskiego w ramach minigrantu POB Heritage nt. „Transformacje estetyki radzieckiej w pamięci społecznej: casus Odessy”. W programie studiów kurs ma status konwersatorium monograficznego. Zasadnicza część zajęć zostanie przeprowadzona w formie tygodniowego wyjazdu badawczego do Odessy lub – w przypadku, gdyby zagrożenie konfliktem zbrojnym na Ukrainie nie minęło – do Rygi (rusycyści) i Lwowa (ukrainiści). Koszt podróży oraz noclegów w miejscu badań zostanie sfinansowany ze środków minigrantu.

Kurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich studiów licencjackich prowadzonych w Instytucie. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B2, potwierdzona wpisem na III rok studiów (filologia rosyjska, filologia ukraińska, KRiNS) lub zaliczeniem PNJR/PNJU na ocenę 5.0 (z aspektów GO/LKT lub pisanie/mówienie) po trzecim semestrze studiów.

Limit miejsc na kursie – 15 osób.

W przypadku większej liczby chętnych wpisy będą dokonywane zgodnie z rankingiem sporządzonym według średniej ocen z poprzedniego roku studiów.

Zapisy na kurs odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej, której adres znajduje się tutaj:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286yEin3aSKEVNhjr2efqrUihUOTRLWVQ4OVRFVzZGRzcwTENCTVlUV1NGRi4u

Prosimy o zapisy do 3 marca włącznie. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi drogą mailową 4 marca. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną następnie automatycznie zarejestrowane w grupie zajęciowej w systemie USOS.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem odbędzie się 2 marca (środa), o godz. 17.00, na platformie MS Teams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdmODYwNDItYmNlNi00NDQ4LWI3MjEtMTc5NzBjNWQwZTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22769f2221-2892-4d45-863a-f679faab5228%22%7d

Sylabus zajęć znajduje się pod linkiem: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/13422f72-e4ab-4eab-b860-2da08ef3e2ad.pdf.

Published Date: 16.02.2022
Published by: Marcin Ziomek