Zebrania wyborcze

event-date: 16.07.2020 - 23.07.2020

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego UJ, prof. dr hab. Zofia Berdychowska, zwołuje zebrania wyborcze w celu wyboru:

- przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego w Radzie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (2 osoby) - zebranie w ramach zespołu na platformie MS Teams w dniu 23 lipca o godzinie 11.00;

- przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 osoby) - zebranie w ramach zespołu na platformie MS Teams w dniu 21 lipca o godzinie 13.00.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej informuje, iż urlop wypoczynkowy ani inny nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z czynnego prawa wyborczego. Natomiast potencjalni kandydaci na przedstawicieli do rad instytutów, aby skorzystać z biernego prawa wyborczego, muszą być obecni na zebraniu wyborczym, a w razie przebywania w dniu wyborów na urlopie winni odpowiednio wcześniej zgłosić wycofanie urlopu w danym dniu.

Zgodnie z sugestią Uczelnianej Komisji Wyborczej przewodniczący Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na kadencję 2020-2024 zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady tej kadencji.

Zwołanie zebrań wyborczych

Instrukcja: sposób głosowania

Przebieg zebrania

Published Date: 16.07.2020
Published by: Marcin Ziomek