Konferencja Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

event-date: 24.03.2015 - 15.05.2015

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

która odbędzie się 14 i 15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami

zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej

(obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako

kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc

władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria

dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych.

Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie

się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze

rosyjskiej. Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarne i wielowątkowe ujęcie problematyki

konferencyjnej pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

1. Czym jest pojęcie władzy we współczesnym dyskursie rosyjskim (politycznym i

kulturowym)?

2. Czy można mówić w odniesieniu do Rosji ostatnich dekad o całościowym i spójnym

obrazie władzy, który funkcjonując na różnych płaszczyznach społecznych wyobrażeń

(polityka, sfera myśli), pozwalałby się opisać na gruncie jakiegoś wspólnego pojęcia

źródłowego (patriarchalizm, komunizm itd.), czy też mamy w tym przypadku do

czynienia z rzeczywistością zróżnicowaną (albo różnicującą się), gdzie różne formy

przejawiania się władzy funkcjonują bądź zaczynają funkcjonować niezależnie od siebie?

3. Czy istnieją uchwytne mechanizmy, procesy, tendencje w sposobach kształtowania się

(bądź ewoluowania) wyobrażeń władzy w Rosji współczesnej?

4. Jakie modele władzy (politycznej, społecznej) funkcjonują w świecie literatury i filozofii

rosyjskiej?

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przedstawiciele najszerzej pojętej humanistyki,

zwłaszcza politolodzy, filozofowie, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy,

religioznawcy oraz rusycyści.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 Języki konferencji: polski i rosyjski;

 Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu

należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: obrazywladzy2015@gmail.com

 Abstrakt o objętości do 1,5 strony maszynopisu powinien zawierać wszystkie istotne

punkty wystąpienia konferencyjnego, precyzyjnie sformułowane i ułatwiające

merytoryczną dyskusję w trakcie obrad. Organizatorzy zamierzają zebrać nadesłane

abstrakty w formie dokumentu PDF, który roześlą najpóźniej na miesiąc przed

konferencją do wszystkich jej uczestników oraz do wybranych gości.

 Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

 Opłatę tę należy uiścić na konto: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych,

Libelta 12/3, 61-127 Poznań (nr: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700), umieszczając imię

i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Obrazy władzy" w tytule przelewu, najpóźniej do 15

września 2015 r.

 W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: opublikowanie, po uzyskaniu

pozytywnych recenzji, referatów konferencyjnych, wyżywienie (dwa obiady, bankiet,

poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne;

 Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w DS Jowita w centrum Poznania

(niedaleko miejsca obrad). Koszt noclegu wynosi tutaj 70 PLN za dobę w przypadku

płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności

dokonywanych przez samych gości.

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Piotr Kraszewski

prof. dr hab. Artur Kijas

prof. dr hab. Dominik Kubicki

dr Magdalena Lachowicz

dr Tomasz Nakoneczny

dr Bartłomiej Brzeziński

dr Marek Jedliński

dr Bartłomiej Garczyk

Kontakt:

Instytut Wschodni UAM

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań

Informacje dostępne na stronie www.iw.amu.edu.pl

Pytania prosimy kierować do:

dr Tomasz Nakoneczny tel. (+48) 515 265 711, mail: tomnak@amu.edu.pl

dr Marek Jedliński tel. (+48) 504 070 308, mail: marekjedlinski@poczta.onet.pl

lub na adres ogólny: obrazywladzy2015@gmail.com

 

 

Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko

Afiliacja uczelniana

Tytuł, stopień naukowy

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

Adres do korespondencji

Dane do wystawienia potwierdzenia

wpłaty (imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres, NIP)

Tytuł wystąpienia

Zapotrzebowanie techniczne podczas wystąpienia

Uwagi specjalne (dieta wegeteriańska)

Published Date: 24.03.2015
Published by: Żaneta Pawlak