Konferencja Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

event-date: 17.03.2015 - 20.04.2015

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI  JANA PAWŁA II

                          Instytut Filologii Słowiańskiej

                                Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

                                Tel. + 48 81 445 43 10, e-mail: slawista@kul.lublin.pl

 

 

 

Katedra Literatury Rosyjskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod hasłem:

 

Kryzys literatury na uniwersytecie?

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

 

która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015.

 

Współczesność stawia przed uniwersytetami nowe wyzwania, które niewątpliwie odbijają się na kondycji kierunków humanistycznych. Chcemy zachęcić Uczestników naszej sesji do dyskusji nad tym, jaka powinna być dzisiejsza filologia i jaką rolę w nowoczesnym kształceniu filologicznym odgrywają przedmioty należące do modułu literaturoznawczego. Wspólna refleksja naukowców reprezentujących szeroko pojęte literaturoznawstwo slawistyczne pomoże, w naszym przekonaniu, odpowiedzieć na te trudne pytania oraz uświadomić sobie status literaturoznawstwa w tradycji kształcenia filologicznego i zarysować rozwiązania metodologiczne sprzyjające dalszemu rozwojowi tego ważnego aspektu filologii w praktyce akademickiej. Oto tylko niektóre zagadnienia badawcze, które mogłyby być rozwinięte w toku podejmowanych podczas sesji rozważań:

  1. Historia dyskusji nad słowiańskimi literaturami narodowymi. Świadomość literatury.
  2. Filolog a kultura dzisiaj.
  3. Tradycja kształcenia filologicznego i ich znaczenie w praktyce akademickiej.
  4. Nowe perspektywy metodologiczne i metodyczne w kształceniu filologów – ograniczenia i możliwości.
  5. Literatura a kompetencje społeczne absolwentów studiów filologicznych.
  6. Doświadczenia nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć literackich.
  7. Przykłady praktycznego zastosowania nowych metod dydaktycznych na zajęciach literackich.

 

Deklarację uczestnictwa prosimy kierować do 20 kwietnia 2015  na adres: monika.sidor@kul.pl lub tradycyjną pocztą na adres Instytut Filologii Słowiańskiej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

Przewidujemy druk tekstów w kolejnym numerze „Roczników Humanistycznych" serii: Słowianoznawstwo (10 pkt na liście czasopism punktowanych MNiSW). Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (w kwotę opłaty wliczone są koszty organizacyjne, druk materiałów i uroczysta kolacja). Wpłaty prosimy przekazywać do 10 maja 2015 na konto: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Bank PeKaO SA III O/Lublin, 59124023821111000039262147 z dopiskiem: „Literatury słowiańskie".

Języki robocze konferencji: języki słowiańskie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy konferencji

prof. dr hab. Anna Woźniak

dr Monika Sidor

 

Published Date: 17.03.2015
Published by: Żaneta Pawlak