Konferencja "ZBLIŻENIA"

event-date: 29.10.2019 - 30.11.2019

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie zaprasza naczwartą edycję międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem:

ZBLIŻENIA
Badania interdyscyplinarne: rzeczywistość a wyzwania
Konin, 19-20 listopada 2019 r.

pod patronatem
Jego Magnificencji
prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracujących w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie. Temat planowanej konferencji świadomie formułujemy szeroko, aby jej uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorodne zainteresowania badawcze, które przez poszukiwanie punktów stycznych prowadzą do łączenia dyscyplin i poszerzania pola badawczego w humanistyce. ZBLIŻENIA to propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne
będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

Planujemy następujące sekcje:
1. Sekcja językoznawcza (językoznawstwo systemowe i stosowane)
 języki specjalistyczne oraz teksty fachowe: teoria, przekład i dydaktyka
 gramatyka kontrastywna oraz jej rola w kształceniu nauczycieli
 leksykografia kontrastywna
 językoznawstwo korpusowe (zastosowanie korpusów równoległych do budowy słowników
dwujęzycznych)
 badania diachroniczne nad językiem
 aspekty dydaktyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 3C, tel. +48 63 249 72 40
e-mail: zblizenia2019@gmail.com.
2. Sekcja translatologiczna
 dydaktyka translacji
 lingwistyczne i interkulturowe kompetencje tłumacza
 typologia tekstów i strategie tłumaczenia
3. Sekcja literaturoznawcza
 komparatystyka literacka
 recepcja estetyczna
 studia przypadku
 literatura obcojęzyczna w Polsce i polskojęzyczna poza granicami kraju; odwołanie do klasyki
i tłumaczenia literatury współczesnej
 transkulturowość i hybryda
 literatura migracyjna
Ze względu na formułę i zaproszenie do udziału reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim i niemieckim.
Podczas obrad przewidujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dyscyplin humanistycznych.
Zaproszenie zgodzili się przyjąć:
prof. dr hab. Rudolf Hoberg
(Technische Universität Darmstadt)
Der Neger, das Fräulein und der Schwule. Über Tabuisierungen und Enttabuisierungen in der deutschen
Gegenwartssprache
prof. dr hab. Barbara Lewandowska Tomaszczyk
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Dynamika tożsamości kulturowej i tożsamości językowej w kontakcie z innym językiem i kulturą
prof. dr hab. Hubert Orłowski
(Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)
Upadek Muru Berlińskiego. Narracja (o) przypadku
prof. dr hab. Mirosław Pawlak
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Kaliszu)
Rola strategii komunikacyjnych w procesie uczenia się, nauczania i używania języka obcego: Badania empiryczne a praktyka
prof. dr hab. Agnieszka Salska
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
dr hab. Janusz Taborek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
W stronę korpusowej, kookurencyjnej gramatyki kontrastywnej niemiecko-polskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 3C, tel. +48 63 249 72 40
e-mail: zblizenia2019@gmail.com.
dr hab. Jacek Tadeusz Waliński
(Uniwersytet Łódzki)
Rekoceptualizacja w praktyce translatorskiej
dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rozwój interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i negocjacyjnej ucznia w nauczaniu języków obcych na
przykładzie języka hiszpańskiego
Planujemy wydanie monografii w jednym z polskich wydawnictw z listy MNiSW.
Z inicjatywy prof. dr hab. Mirosława Pawlaka oraz prof. dr hab. Romana Lewickiego grupa filologów przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie organizuje w ramach konferencji Zbliżenia
I Forum Lektorów Języków Specjalistycznych i zaprasza wszystkich zainteresowanych akademików
do wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych i dydaktycznych na potrzeby efektywnego kształcenia językowego w szkole wyższej. Niech tegoroczne FORUM przyczyni się do integracji i konsolidacji środowiska lektorów języków specjalistycznych na niwie badawczej, dydaktycznej i towarzyskiej.
Wszystkim Zainteresowanym zapewniamy możliwość wystąpienia z referatem, przyczynkiem dyskusyjnym, posterem i in. łącznie z ich publikacją w materiałach pokonferencyjnych. Zapraszamy również do współpracy w projekcie badawczym nad tożsamością zawodową lektorów we współczesnym modelu akademickiego kształcenia językowego w Polsce i w Europie.
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w budynku głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty organizacyjne
i wydawnicze, a także wyżywienie (obiady i bufet kawowy), włączając w to uroczystą kolację.

Zgłoszenia udziału w konferencji (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać na adres
zblizenia2019@gmail.com do 31 października 2019 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i referatu otrzy-mają Państwo do 2 listopada 2019 r.

Opłatę konferencyjną prosimy przelać na konto Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie nr
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
z dopiskiem „Zbliżenia 2019” oraz oznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika (zwłaszcza, gdy opłata jest dokonywana z konta instytucji) do dnia 12 listopada 2019 r.
Dla uczestników konferencji dokonaliśmy wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych (pięć pokoi hotelowych jedno-, siedem pokoi dwuosobowych oraz jednego pokoju jednoosobowego dla niepełnosprawnych) z 19 na 21 listopada w Domu Studenckim nr 1 przy ul. Popiełuszki 4. Koszt noclegu:
Pokój jednoosobowy z łazienką: 110 zł,
Pokój dwuosobowy z łazienką: 162 zł za nocleg (81 zł od osoby),
Pokój jednoosobowy z łazienką dla osób niepełnosprawnych: 110 zł.
Nocleg nie uwzględnia śniadania. Śniadanie można zamówić w stołówce Żak Smak, tel. +48 63 249-72-92, +48
63 249-72-91.
W celu rezerwacji pokoju proszę kontaktować się z p. Justyną Kamińską drogą mailową
(justyna.kaminska@konin.edu.pl) lub telefonicznie (tel. +48 63 249-71-55 lub tel. kom. 604-348-652)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 3C, tel. +48 63 249 72 40
e-mail: zblizenia2019@gmail.com.

Published Date: 29.10.2019
Published by: Żaneta Pawlak