Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku

event-date: 17.05.2019 - 15.06.2019
Szanowni Państwo,

w imieniu redakcji czasopisma „Adeptus”, afiliowanego przy *Instytucie
Slawistyki PAN*, serdecznie zapraszam studentów, doktorantów i młodych
pracowników naukowych Państwa instytucji do współtworzenia 15 numeru
naszego pisma, który ukaże się w połowie roku 2020. Temat przewodni numeru
to *Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej
w XXI wieku*, a termin nadsyłania artykułów upływa *31 lipca 2019*.

Zapraszamy do nadsyłania prac inspirowanych tym hasłem, opartych na
badaniach empirycznych lub ilustrujących zagadnienia teoretyczne i
metodologiczne gruntownie omówionymi przykładami. Do nadsyłania artykułów
zachęcamy zwłaszcza badaczy języka, kultury, społeczeństwa i prawa w
Europie Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych problemami takimi jak:

  - Tropy mowy nienawiści w języku publicznym – ich osadzenie w
  imaginariach społecznych, nienawiść w reprezentacji ikonicznej;
  - Mowa nienawiści, prawo i praktyka prawna – prawodawcy, środowisko
  prawnicze i sądy wobec mowy nienawiści;
  - Przemoc symboliczna poza mową nienawiści – jej formy i funkcje w życiu
  zbiorowym;
  - Mowa nienawiści i przemoc symboliczna jako narzędzie polityczne i
  czynnik sprawczy w życiu politycznym;
  - Procesy apropriacji – sukcesy i porażki w odwracaniu wartościowania
  inwektyw i innych piętnujących określeń,
  - Przemoc symboliczna w praktykach instytucji publicznych – empiryczne
  typologie i refleksja nad sposobami konceptualizacji przemocy symbolicznej;
  - Spory o poprawność polityczną – wartości, funkcje społeczne, osadzenie
  w tradycjach politycznych;
  - Adresaci mowy nienawiści – czy są nim grupy atakowane, zwolennicy
  nienawistnych poglądów czy wszyscy uczestnicy życia publicznego?
  - Podatność i niepodatność na mowę nienawiści – grupy atakowane i osoby
  spoza tych grup: wrażliwość, sprzeciw, przyzwolenie, akceptacja,
  zobojętnienie;
  - Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści w prawie, działalności
  edukacyjnej i obywatelskiej;
  - Język nauki i sztuki a mowa nienawiści – komentarze, parafrazy,
  reprodukcja;
  - Wyzwania teoretyczne i metodologiczne związane ze specyfiką
  regionalną, przemianami społeczno-kulturowymi czy realiami badań.

Artykuły nadsyłać można w języku polskim lub angielskim, w rozmiarze do 40
tys. znaków ze spacjami. Wszystkie teksty powinny zostać sporządzone
zgodnie z wytycznymi czasopisma i przesłane za pośrednictwem platformy IS
PAN
<https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/about/submissions#authorGuidelines>
.

„Adeptus” publikuje recenzowane, oryginalne teksty młodych badaczy w
systemie Open Access, czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism
naukowych MNiSW, a za publikację w nim przyznawane jest 6 punktów. Więcej
szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej czasopisma
<https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index> i facebooku
<https://www.facebook.com/AdeptusIS/>.

Z poważaniem,

Maciej Mętrak,
Sekretarz Redakcji
(Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
Published Date: 17.05.2019
Published by: Żaneta Pawlak