UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu z a p r a s z a na X Międzynarodową Konferencję Naukową DZIEDZICTWO KULTUROWE – AKSJOLOGIA, OCHRONA, TRANSGRESJA 19 - 20 września 2019 r.

event-date: 29.03.2019 - 30.05.2019

UNIWERSYTET
IM.
ADAMA
MICKIEWICZA
W POZNANIU Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu z a p r a s z a na X Międzynarodową Konferencję Naukową DZIEDZICTWO KULTUROWE – AKSJOLOGIA, OCHRONA, TRANSGRESJA 19 - 20 września 2019 r.

Termin konferencji: 19 - 20 września 2019 r.
Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 28-30
Dziedzictwo kulturowe kształtuje ludzką osobowość. W przejawach ludzkiej egzystencji, wytworach intelektu następuje przekaz międzypokoleniowy. Zabytki stanowią świadectwo i dokument przeszłości. Na podstawie analizy omawianej problematyki można formułować postulaty perspektywiczne z myślą o skutecznej i efektywnej ochronie dziedzictwa kulturowego. Przesłanie konferencji ma na celu promowanie ochrony dziedzictwa w duchu dialogu oraz poszanowania pluralizmu kulturowego. Niniejsza konferencja o charakterze interdyscyplinarnym organizowana jest cyklicznie. W 2019 roku odbędzie się jubileuszowa dziesiąta międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego. Serdecznie zapraszamy do składnia propozycji wystąpień. Problematyka konferencji jest otwarta na tematy i badania prowadzone przez prelegentów. Poniżej przykładowa propozycja zagadnień:
* antropologia tożsamości, kulturowa, medyczna, historyczna, polityczna, mediów
* artefakty kultury prawnej, medycznej, artystycznej, piśmienniczej, kultury leśnej, pasterskiej
* ekofakty w kontekście krajobrazu kulturowego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
* architektura, kształtowanie i ochrona krajobrazu, ekologia kulturowa, ekomuzea, turystyka a ekologia
* ochrona dziedzictwa materialnego: zabytki ruchome (np. archiwalia, książki, zapisy nutowe, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, rzeźby sepulkralne, fotografie, folklor i sztuka ludowa, tradycyjne rzemiosło, numizmaty, pieczęcie, sztandary, militaria, środki transportu); zabytki nieruchome (np. budowle świeckie i sakralne, architektura rezydencjonalna, układy urbanistyczne, ruralistyczne, fortyfikacje, obiekty industrialne, menhiry, nekropolie); zabytki archeologiczne (np. relikty działalności artystycznej, religijnej, gospodarczej, pozostałości terenowego pradziejowego i historycznego osadnictwa, relikty podwodne)
* restauracja i konserwatorstwo, adaptacja obiektów zabytkowych a ich pierwotna funkcja, organizacja organów ochrony zabytków, kościelne służby konserwatorskie
* monastycyzm, zakony świeckie, zakony rycerskie, wkład w kulturę i sztukę
* ochrona dziedzictwa niematerialnego (np. języki i dialekty, sztuka dialogów, pieśni, legendy, zwyczaje codzienności, rytuały i obrzędy, meteorologia ludowa)
* ochrona Pomników Zagłady i Miejsc Pamięci
* osadnictwo, peregrynacje, polskie diaspory na świecie, polonika, ochrona dziedzictwa pogranicza
* ochrona zabytków na wypadek zdarzeń losowych, przestępczości, sytuacji kryzysowych, konfliktów zbrojnych
* dawny i współczesny mecenat artystyczny, muzealnictwo, kolekcjonerstwo
* filozofia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
* prawna ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym
* umowy międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury, współpracy kulturalnej, ochrony środowiska naturalnego
* prawo dostępu do dóbr kultury w społeczeństwie informacyjnym
* twórczość a granice wolności artystycznej w świetle regulacji prawnych
* prawa człowieka w sferze kultury, kulturowe konteksty praw człowieka
Informacje organizacyjne:
Zakwalifikowanie do czynnego udziału w konferencji następuje na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres email: naukakonf@interia.pl
Przewidujemy wystąpienia prelegentów 15 min
Opłata konferencyjna wynosi 430 złotych (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wydanie publikacji, bufet kawowy, obiady, kolację)
Referaty zostaną opublikowane w punktowanej monografii naukowej z datą 2020 r.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu po przystępnej dodatkowej opłacie w Domu Studenta WPA UAM, który mieści się w tym samym kompleksie budynków, w którym odbędzie się konferencja. Rezerwacji prosimy dokonać do dnia 31 sierpnia 2019 r. na adres email: karolina.smigalska@amu.edu.pl lub daria.sosinska@amu.edu.pl
Kontakt w sprawach konferencyjnych: dr Samanta Kowalska, naukakonf@interia.pl

Published Date: 29.03.2019
Published by: Dorota Krakowska