Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej oraz Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”

event-date: 29.03.2019

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej oraz Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”  

 

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ TRANSLATOLOGII

 

20-21 maja 2019 roku

 

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu artystycznego, przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

 

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

 

- studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;

- metodologia tłumaczenia tekstów literackich;

- przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;

- przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;

- adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;

- kody kulturowe w przekładzie;

- granice i wyzwania komunikacji w przekładzie,

- przekład specjalistyczny itd.

 

 

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. KUL dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki, KUL;

Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld,  Kierownik Zakładu Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego, UAM;

Prof. Nikołaj Barysznikow, Piatigorski Uniwersytet Państwowy (FR),

kierownik Międzyuczelnianego Północno-Kaukaskiego Centrum Komunikacji, Lingwistyki i Etnolingwistyki.

 

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

 

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: „Acta Polono-Ruthenica” (13 pkt.) lub „Acta Neophilologica” (8 pkt.).

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1.

 

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 15 kwietnia 2019 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 20 kwietnia 2019 roku.

 

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 PLN. Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, lunchu, bankietu (Hotel HP Park w Olsztynie). Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 6 maja 2019 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na podany adres:

 

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM

ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

z dopiskiem: Konferencja „Komunikacja międzykulturowa”

 

lub pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

         

 

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Beata Jeglińska (sekretarz)

dr Katarzyna Kodeniec

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Olga Letka-Spychała

dr Joanna Nawacka

Published Date: 29.03.2019
Published by: Dorota Krakowska