KONCEPTUALIZACJE KULTUROWE W JĘZYKU, LITERATURZE I PRZEKŁADZIE

event-date: 29.01.2019 - 28.02.2019

1-3 kwietnia 2019, Konin
Kontakty & Kontrasty 2019:
KONCEPTUALIZACJE KULTUROWE
W JĘZYKU, LITERATURZE I PRZEKŁADZIE

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU:
cc2019@konin.edu.pl

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI:
http://www.cc.konin.edu.pl/

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym
w Koninie na ul. Popiełuszki 4.


Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów, posterów i sesji tematycznych dotyczących badań nad
kontaktami między językami, literaturą i kulturą, oraz badań z pokrewnych nauk kognitywnych, społecznych oraz nauk o komunikowaniu się.
Zapraszamy w szczególności do składania zgłoszeń w języku angielskim i polskim dotyczących proponowanych poniżej tematów.

TEMATY BADAWCZE OBEJMUJĄ (CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE DO):
● Konceptualizacje charakterystyczne dla danej kultury i języka, np. metafory, metonimie, modele kulturowe, ramy pojęciowe, konstrukcje gramatyczne
● Różnice międzykulturowe
● Kognitywna, kulturowa i kontrastywna perspektywa językoznawcza
● Aspekty socjolingwistyczne i aksjologiczne
● Konceptualizacje kulturowe w nauczaniu i nabywaniu drugiego języka
● Procesy tłumaczenia pisemnego i ustnego
● Psycholingwistyka konceptualizacji kulturowych
● Komunikacja międzykulturowa i dyskurs
● Konceptualizacje kulturowe w literaturze
● Tłumaczenie i interpretacja kultur w literaturze
● Międzykulturowe zróżnicowanie konceptualizacji z perspektywy komparatystycznej
Na prezentację każdego referatu oraz dyskusje przewidujemy 30 minut.
Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku angielskim zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym przez międzynarodowe wydawnictwo. Zrecenzowane i przyjęte artykuły w języku polskim zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Językami konferencji są język angielski i polski. Terminy przesłania abstraktów podane są w sekcji

WAŻNE TERMINY poniżej.
WYKŁADY PLENARNE GOŚCI, KTÓRZY PRZYJĘLI NASZE ZAPROSZENIE:
● Profesor Tomasz Krzeszowski (Społeczna Akademia Nauk, Warszawa)
Tytuł wykładu: The Bible translation imbroglio
● Profesor Jeannette Littlemore (University of Birmingham, Wielka Brytania)
Tytuł wykładu: Sources of Variation in the Experience of Embodied Metaphor
● Profesor Wolfgang Lörscher (Universität Leipzig, Niemcy)
Tytuł wykładu: Primary and Secondary Translations and their Cultural Implications
● Profesor Andreas Musolff (University of East Anglia, Wielka Brytania)
Tytuł wykładu: Cultural metaphors for the nation: conceptualisation of its BODY and/or PERSON
● Profesor Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł wykładu: będzie podany w późniejszym terminie
● Profesor Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł wykładu: Historia edycji Baśni Braci Grimm w kontekście ich przekładu na język polski
● Profesor Agnieszka Salska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Uniwersytet Łódzki)
Tytuł wykładu: Nowe tłumaczenia wierszy Emily Dickinson
● Profesor Hans-Georg Wolf oraz mgr Anna Finzel (Universität Potsdam, Niemcy)
Tytuł wykładu: Cultural Linguistics meets Cognitive Contact Linguistics
SESJE TEMATYCZNE
Organizatorzy konferencji zaakceptowali cztery propozycje sesji tematycznych. Abstrakty składane na poszczególne sesje tematyczne należy przesłać zarówno do organizatora sesji jak i do sekretariatu konferencji (cc2019@konin.edu.pl) do 20 lutego 2019 roku:
1) JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OJCZYSTY W PRZEKŁADZIE
Warsztat zorganizowany przez Annę Stolarczyk-Gembiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), oraz Bożenę Miastkowską (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) ma na celu próbę zdefiniowania najważniejszych wyzwań dla tłumacza, którego językiem wyjściowym i/lub docelowym w działalności translatorskiej jest język polski.
Abstrakty proszę przesyłać do Bożeny Miastkowskiej na adres miastkowska@wp.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem warsztatu jest język polski.
Więcej informacji na temat warsztatu można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.
2) LANGUAGE, HEART, AND MIND
Sesja tematyczna zorganizowana przez Marco Venutiego (Uniwersytet w Katanii), Valerię Monello (Uniwersytet w Katanii), Mikołaja Deckerta
(Uniwersytet Łódzki), oraz Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).
Sesja ma na celu dyskusję nad dwoma istotnymi pytaniami: 1) w jaki sposób język wchodzi w interakcje z emocjami i procesami poznawczymi; 2) jakie podejścia teoretyczne (np. językoznawstwo kognitywne, pragmatyka) i metody badawcze (np. badania doświadczalne, badania korpusowe) są najlepiej dostosowane do opisu różnych aspektów relacji między językiem, poznaniem i emocjami.
Tematy poruszane w trakcie sesji obejmują, między innymi:
• ramowanie afektywne w dyskursie
• analizę sentymentu
• emocje i płynność przetwarzania
• emocje i tłumaczenie
• emocje i argumentację
Abstrakty proszę przesyłać do Mikołaja Deckerta na adres mikolaj.deckert@gmail.com oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem sesji tematycznej jest język angielski.
Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.
3) BETWEEN THE ORIENT AND THE OCCIDENT: READING AND TRANSLATING RAWI HAGE
Sesja tematyczna zorganizowana przez Ewę Urbaniak-Rybicką (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Krzysztofa Majera (Uniwersytet Łódzki), oraz Ewę Macura-Nnamdi (Uniwersytet Śląski) ma na celu dyskusję nad wielokulturowymi aspektami w dziełach i tłumaczeniach Rawiego Hage - kanadyjskiego pisarza o libańskich korzeniach.
Abstrakty proszę przesyłać do Ewy Urbaniak-Rybickiej na adres ewaur@poczta.onet.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem sesji tematycznej jest język angielski.
Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.
4) CLIL W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ
Sesja tematyczna zorganizowana przez Agnieszkę Borowiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) poświęcona zagadnieniu nauczania dwujęzycznego, w szczególności psycholingwistyce nauczania dwujęzycznego oraz promowaniu kompetencji interkulturowych poprzez nauczanie dwujęzyczne.
Abstrakty proszę przesyłać do Agnieszki Borowiak na adres agnieszka_borowiak@wp.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językami sesji tematycznej są język polski i angielski.
Informacje o szczegółach związanych z udziałem w sesji tematycznej przekazuje jej organizatorka.
Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.

ZGŁASZANIE ABSTRAKTÓW
Referaty, postery, oraz abstrakty na sesje tematyczne
Abstrakty referatów oraz postery należy przesłać bezpośrednio do organizatorów konferencji na adres cc2019@konin.edu.pl w formacie .pdf oraz .doc(x).
Abstrakty przeznaczone na sesje tematyczne należy przesłać zarówno do organizatora sesji (adresy mailowe można znaleźć powyżej w opisach poszczególnych sesji) jak i do organizatorów konferencji na adres cc2019@konin.edu.pl w formacie .pdf oraz .doc(x).
● Prosimy zaznaczać w tytule abstraktu REFERAT, POSTER,
REFERAT NA SESJĘ TEMATYCZNĄ
● Prosimy o przesyłanie abstraktów w postaci załączonych plików
.doc(x) oraz .pdf, których nazwy powinny zawierać:
Nazwisko_Tytuł.doc(x)/pdf, np.
Kowalski_Konceptualizacje kulturowe_REFERAT.doc(x)/pdf
● Prosimy o podanie do 10 słów kluczowych w abstraktach
● Maksymalna długość abstraktu to 300 słów (do 2 stron Times
Roman 12, włączając wykresy, tabele oraz bibliografie)
● Odniesienia bibliograficzne należy umieścić w treści abstraktu.
● W przypadku abstraktów na sesje tematyczne, proszę umieścić
nazwę sesji w treści abstraktu przed tytułem wystąpienia.
Ostateczny termin przesłania referatów, posterów, oraz abstraktów na sesje tematyczne to 20 lutego 2019.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, 2 obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz zwiedzanie Starego Miasta w Koninie. Opłata nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania.
● Opłata regularna:
Uczestnicy z Polski – 490 PLN
Uczestnicy z innych państw – 195 Euro
● Opłata obniżona dla studentów i doktorantów (status musi być potwierdzony przez macierzystą uczelnię studenta):
Studenci z Polski – 300 PLN
Studenci z innych państw – 140 Euro
● Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej: Regularna i Obniżona
(Studenci) – 15 marca 2019
● Koszty bankowe i przekazu są pokrywane przez uczestników
● Opłatę należy uiścić w następujący sposób:
(Tytuł: imię_nazwisko_contacts&contrasts)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Numer IBAN: 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
BIC (SWIFT) CODE: WBKPPLPP

PODRÓŻ DO KONINA
Samolotem. Najbliższe lotniska to Lotnisko Poznań-Ławica (100 km), Lotnisko Chopina w Warszawie (220 km), Lotnisko Warszawa-Modlin (230 km), Lotnisko Władysława Reymonta w Łodzi (100 km). Warszawa, Poznań i Łódź zapewniają połączenia kolejowe do Konina, lecz ze względu na prace naprawcze podróż kolejowa z Warszawy i Łodzi wymaga przesiadki z pociągu do autobusu na stacji w Kutnie.
Pociągiem. Regularne połączenia kolejowe z Poznania (czas podróży 60 – 90 min). Z powodu prac naprawczych podróż kolejowa z Warszawy i Łodzi wymaga przesiadki z pociągu do autobusu na stacji w Kutnie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://rozklad-pkp.pl/
Autokarem. Kilka regularnych bezpośrednich połączeń z Warszawy i Berlina oferowanych przez FlixBus:
https://www.flixbus.pl/
Samochodem. Konin położony jest przy trasie autostrady A2 Warszawa-Poznań. Droga krajowa nr 25 łączy miejscowości położone na północ i południe od Konina.

NOCLEGI W KONINIE
Zakwaterowanie (organizowane indywidualnie przez uczestników) jest możliwe w następujących hotelach:
● Hotel “Konin”, centrum Konina; oferuje pokoje w dwóch standardach ** oraz ***, 2.7 km od miejsca konferencji; www.hotelkonin.pl
● Hotel “Pałacyk”, centrum Konina; ****, 2.5 km od miejsca konferencji; www.hotel-konin.com
● Hotel “Ogonowski”, stary Konin, ***, 5.8 km od miejsca konferencji; www.ogonowski.com.pl
● “Blues Hostel”, stary Konin, hostel, 5 km od miejsca konferencji; www.blueshostel.pl
● Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oferuje także ograniczoną liczbę pokoi hotelowych na miejscu konferencji (8 pokoi jednoosobowych oraz 8 pokoi dwuosobowych z łazienkami w atrakcyjnych cenach) na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku zainteresowania, proszę kontaktować się z Sekretarzem Konferencji pod adresem mailowym cc2019@konin.edu.pl.

PROGRAM DODATKOWY
● Uroczysta kolacja (w ramach opłaty konferencyjnej)
● Zwiedzanie Starego Miasta w Koninie (w ramach opłaty konferencyjnej)
połączone z kolacją na mieście (nie objęta opłatą konferencyjną).

KOMITET ORGANIZACYJNY
● Profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Współorganizatorka warsztatu „Język polski jako
język ojczysty w przekładzie”
● Dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Współorganizatorka warsztatu „Język polski jako
język ojczysty w przekładzie”, Dziekan Wydziału Filologicznego
● Dr Marcin Trojszczak – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
● Mgr Ewa Konieczna – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Prodziekan
Wydziału Filologicznego
● Dr Marta Woźnicka – Wsparcie organizacyjne (abstrakty)
● Dr Ewa Urbaniak-Rybicka – Wsparcie organizacyjne (abstrakty),
Organizatorka warsztatu „Between the Orient and the Occident:
Reading and Translating Rawi Hage”
● Dr Grzegorz Pawłowski – Wsparcie informatyczne
● Mgr Bożena Miastkowska – Współorganizatorka warsztatu „Język polski
jako język ojczysty w przekładzie”
● Mgr Marek Gralewski – Wsparcie organizacyjne
ADRES MAILOWY DO KONTAKTU
cc2019@konin.edu.pl
STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI
http://www.cc.konin.edu.pl/
ADRES POCZTOWY
Kontakty & Kontrasty 2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydział Filologiczny
Ul. Wyszyńskiego 3C
62-510 Konin

WAŻNE TERMINY
● Data konferencji: 1-3 kwietnia 2019
● Ostateczny termin przesłania zgłoszenia (referaty i postery):
20 lutego 2019
● Informacja o przyjęciu referatu/posteru:
25 lutego 2019
● Ostateczny termin rejestracji i wpłaty opłaty konferencyjnej:
15 marca 2019

Published Date: 29.01.2019
Published by: Żaneta Pawlak