Konferencja "Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy".

event-date: 07.01.2016 - 31.01.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa

 

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel.

Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy

 

 

Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz Wydział Wychowania i Edukacji Uniwersytetu im. Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku (Chorwacja) i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 

Planowany termin konferencji: 26-28 października 2016 r.

 

Miejsce: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznań

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianych relacji w obrębie Słowiańszczyzny oraz między narodami słowiańskimi i niesłowiańskimi. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do reprezentantów dyscyplin naukowych, których obszar badań związany jest z filologiami słowiańskimi (literaturoznawstwo, językoznawstwo, translatoryka), ale też filmoznawstwa, medioznawstwa, antropologii kulturowej, historii,  politologii. Zaproszenie ma charakter wstępny, prosimy o zgłoszenie woli udziału do 31 stycznia br., co pozwoli organizatorom określić skalę przedsięwzięcia.

Proponowana tematyka obejmuje zagadnienia literaturoznawcze oraz językoznawcze, ujęte w kilku interdyscyplinarnych blokach tematycznych:

 

I. Język i translatoryka

- Pogranicza językowe: współczesność i historia

- Sposoby wypowiedzi medialnej (w tym język nowych mediów, przekaz informacyjny,  blogosfera; tradycje literackie, filmowe, teatralne)

- Tendencje rozwojowe i przejawy globalizacji w leksyce i systemach  gramatycznych języków słowiańskich

- Zidiomatyzowane konstrukcje wielowyrazowe w językach słowiańskich

- Antroponimia historyczna i współczesna

- Tendencje rozwojowe i przejawy globalizacji w leksyce i systemach gramatycznych języków słowiańskich

- Sztuka przekładu: w perspektywie historycznej.

- Sztuka przekładu: bliskość a bariery językowe i kulturowe.

- Sztuka dawnych przekładów biblijnych.

- Pogranicza językowe: współczesność i historia.

 

II.    Kultura

-  Transkulturowość  i pamięć kulturowa: paradoksy pamięci klęsk i zwycięstw; tradycje, które łączą i które dzielą; narodowe kody „pamięci" i „zapominania".

- Kinematografie w krajach słowiańskich - koprodukcje, wzajemne wpływy kulturowe i ich znaczenie w dobie globalnego Hollywood.

- Recepcja filmów polskich w krajach słowiańskich i filmów z krajów słowiańskich w Polsce.

- Od lokalności do globalności (role, zadania, znaczenie, funkcje mediów: integrująca, edukacyjna, kontrolna wobec władzy)

- Kultura popularna: jej rola w kształtowaniu wspólnotowych tożsamości (korzystanie z globalnych i narodowych schematów strukturalnych i identyfikacyjnych); tradycyjne (konfrontatywne) i postmodernistyczne (interferencyjne) ujmowanie relacji między kulturą wysoką i niską.

- Intersemiotyczność/intermedialność: współczesne kontynuacje idei korespondencji sztuk (idei gesamtkunstwerk): ekfraza, muzyka w literaturze (muzyczność literatury), wpływ mediów elektronicznych na przemiany konstrukcji i rozumienia dzieła literackiego/dzieła filmowego; artystyczne, poetologiczne i semiologiczne oddziaływanie Internetu.

- Ponowoczesne formy folkloru.

 

III. Tożsamość

-  Kreowanie tożsamości wspólnotowych i ekskluzywistycznych: idea wspólnoty południowosłowiańskiej, idea wzajemności słowiańskiej, panslawizm, austroslawizm i neoslawizm jako konstrukcje „poplątanych języków"

- Regionalne konstrukcje tożsamości jako odpowiedź na czynniki zewnętrzne: Europa Środkowa, Międzymorze (Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne), Morawy, regionalizmy nadbałtyckie, naddniestrzańskie, regionalne struktury północnej Rosji oraz Syberii. Tradycje i perspektywy

- Idee i mity narodowe jako symbole wspólnotowe i wyróżniające (antemurale christianitatis, limes, Wschód i Zachód, idee anty- i prookcydentalistyczne)

- Przepisywanie rzeczywistości. Jak widzimy siebie, jak widzimy innych

- Film jako klucz do poszukiwania narodowej tożsamości  (kino narodowe w kontekście kina europejskiego, światowego).

 

IV. Historia i polityka

- Polityka i historia w kulturach rodzimych

- Wspólne doświadczenie historyczne w kinematografiach narodowych.

- Wobec Zachodu: modele dialogu i odrzucenia.

- Główne postaci słowiańskiego uniwersum jako kontrowersyjni bohaterowie Słowiańskiej Wieży Babel: Aleksander Macedoński, św.św. Cyryl i Metody, Władysław Jagiełło, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Józef Piłsudski, Iwan Groźny, Piotr Wielki, Józef Stalin, Josip Broz Tito i inni. Ich miejsce w kulturze.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

Języki konferencyjne: polski i angielski. Zachęcamy do wygłaszania referatów w językach narodowych, ale prosimy wówczas o prezentację na ekranie całości lub skróconej wersji referatu w jednym z dwu głównych języków konferencyjnych.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 50 euro, którą przeznaczymy na wydanie materiałów konferencyjnych oraz na bankiet; opłata ta podyktowana jest też względami formalnymi, bez niej niemożliwe byłoby pozyskiwanie grantów zewnętrznych, z których funduszy można by pokryć niektóre koszty pobytu uczestników konferencji w Poznaniu.

Oferujemy pomoc w zarezerwowaniu miejsc noclegowych (także w hotelu uniwersyteckim).

 

PROGRAM KULTURALNY:

 

Bogaty program kulturalny towarzyszący konferencji (pokazy filmowe, wystawy, warsztaty).

 

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wstępne deklaracje o uczestnictwie w konferencji, wraz z określeniem tematu referatu, prosimy nadsyłać do końca stycznia 2016 r. na adres mailowy naszej konferencji: slowianskawiezababel@gmail.com

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

Prof. Bogumiła Kaniewska (dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

Prof. Bogusław Zieliński (dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM)

Prof. Krzysztof Trybuś (dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM)

Prof. Damir Matanović (dziekan Wydziału Wychowania i Edukacji Uniwersytetetu im. J. J. Strossmayera w Osijeku)

Prof. Anna Piotrowicz (prodziekan WFPiK UAM)

Prof. Jerzy Fiećko (prodziekan WFPiK UAM)
Doc. dr. sc. Emina Berbić Kolar (prodziekan Wydziału Wychowania i Edukacji Uniwersytetetu im. J. J. Strossmayera w Osijeku)

Prof. Zbigniew Kopeć (wicedyrektor IFP UAM)

Prof. Anna Gawarecka (wicedyrektor IFS UAM)

Prof. Anna Legeżyńska (IFP)

Dr Justyna Czaja (Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM)

Dr Irina Jermaszowa (IFS)

Dr Emilia Kledzik (IFP)

Dr Monika Wójciak (IFS, sekretarz konferencji)

Dr Katarzyna Zagórska (IFP)

Published Date: 07.01.2016
Published by: Żaneta Pawlak