dr Magdalena Ochniak

Monografia

 1. M. Ochniak, Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa (aspekt interpretacyjny i translatologiczny), Kraków: Collegium Collumbinum 2013, ss. 204.

Artykuły

 1. M. Mossór, Tłumacz naśladowca, współtwórca czy autor? Recenzja książki A. Legeżyńskiej Tłumacz i jego kompetencje autorskie, [w:] „Przekładaniec" 2000, nr 7, s. 159-165.
 2. M. Mossór, Konferencja «Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej», zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, [w:] „Przegląd Rusycystyczny" 2000, nr 4, s. 107-110. (sprawozdanie)
 3. M. Mossór, Czy Rosjanin może „Pisać na Berdyczów?" Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa, „Slavia Orientalis" 2001, tom L, nr 2, s.249-265.
 4. M. Mossór, Непереводимый Платонов? (Nieprzekładalny Płatonow?) [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте. Материалы международной научной конференции, проходившей в Кракове 25-27 сентября 2000 г.,  (Aktualne problemy badań nad literaturą i kulturą rosyjską, językiem rosyjskim i metodyką jego nauczania w kontekście europejskim. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 25-27 września 2000 r.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 128-136.
 5. M. Mossór, Odbicie w kropli wody. Miniatura Andrieja Płatonowa „Ziemia", [w:] Między oryginałem a przekładem VII. Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 2002, s. 223-233.
 6. М. Моссур, Девушка Роза: Dziewczyna – Róża, Róża. Две польские интерпретации платоновского рассказа [w:] „Страна философов" Андрея Платонова. Проблемы творчества, выпуск 5, Москва 2003, с. 601-607.
 7. М. Моссур, Непереводимый Платонов? [w:] Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы, книга 3, Санкт-Петербург 2004, с. 437-446.
 8. M. Ochniak, Mitologiczne konotacje imion i nazwisk postaci w powieści „Czewengur" Andrieja Płatonowa, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2004, s. 147- 151.
 9. M. Ochniak, Tłumaczenie leksyki bezekwiwalentnej w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 107-117.
 10. ​M. Охняк, Записные книжки Андрея Платонова - ключ к творчеству писателя? [w:] Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2006, nr 1, red. Regina Bochenek-Franczakowa, s. 73-83.
 11. M. Ochniak, „Szkoła dla głupków" Saszy Sokołowa jako tekst postmodernistyczny, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 121-139.
 12. М. Охняк, Мультимедийный «Шлем ужаса» Виктора Пелевина [w:] Literatura Rusistica Vilniensis 2007, № 49, с. 91-96.
 13. M. Ochniak, Multimedialny „Hełm grozy" Wiktora Pielewina,  [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, tom II, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, s. 308-317.
 14. M. Ochniak, Onomastyka literacka w kontekście interpretacyjnym i translatologicznym (Sasza Dwanow jako bohater powieści „Czewengur" Andrieja Płatonowa), Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2011, vol. 6, 143-155.
 15. M. Ochniak, Dyferencjacja językowa jako (znikająca) dominanta translatoryczna. „Hełm grozy" Wiktora Pielewina w polskim przekładzie, [w:] Między Oryginałem a Przekładem, t. XVIII, Dominanta a przekład, red. A. Bednarczyk, J. Brzozowski, Kraków 2012, s. 363-375.
 16. M. Ochniak, Rene Śliwowski ― tłumacz zakochany, [w:]Wielcy tłumacze. Red. P. Fast, W. Osadnik, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2012, s. 265–277.
 17. M. Охняк, Прецедентное высказывание как фактор осложняющий процесс перевода («Девятый сон Веры Павловны» Виктора Пелевина по-польски), „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2, s. 51-61.
 18. M. Ochniak, Meteforyczny most (Rozważania na marginesie pewnego eseju Wiktora Pielewina), [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku, red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków: Scriptum 2014, s. 669-679.
 19. Магдалена Охняк, Мотив метаморфозы в романе Виктора Пелевина „Омон Ра", „Literatūra" Rusistica Vilniensis 2015, nr 56/57(2), s. 82-89.
 20. M. Ochniak, Litera jako nośnik kultury (o trudnościach z tłumaczeniem cyrylicy), „Między Oryginałem a Przekładem” 2015, nr 27: Bliskość kulturowa w przekładzie, s. 9-24.

Redakcje

 1. Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод. Сборник статей под редакцией Катажины Ястшембской, Магдалены Охняк, и Эвелины Пилярчик, Краков: Wydawnictwo „scriptum”, 2017
 2. H. Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego. Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2015
 3. Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2007