dr Jolanta Kunińska (pracownik emerytowany)

Monografie

 1. Grafika i fonetyka Ewangeliarza Dobryły z 1164 roku, [w:] „Studia językoznawcze", t. XII, 1988
 2. „Ein Russisch Buch" Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku, opracowanie razem z Anną Bolek, Haliną Chodurską i Adamem Fałowskim, Kraków 1997.

Artykuły

 1. Studia nad fonetyką Ewangeliarza Dobryły z 1164. Refleksy głoski ě „Zeszyty naukowe UJ" 1979, z. 53, s. 83-94.
 2. Miejsce Ewangeliarza Dobryły pośród staroruskich aprakosów, „Zeszyty Naukowe UJ" 1983, z. 74, s. 99-105.
 3. Leksyka odnosząca się do człowieka, jego życia i losu w Kodeksie Wygoleksinskim z przełomu XII i XIII wieku, [w:] Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn: WSP, 1987, s. 49-59.
 4. Ze studiów nad Ewangeliarzem Dobryły z 1164 roku. Część I pisownia, „Slavia Orientalis" 1990, r. XXXIX, nr 1-2, s.15-25.
 5. Ze studiów nad epitetami w polskich przekładach „Słowa o wyprawie Igora", „Zeszyty Naukowe UJ" (Prace Językoznawcze) 1990, z.101, s. 35-44.
 6. Wschodniosłowiańskie cechy fonetyczne w jedenastowiecznych zabytkach ruskocerkiewnych, „Slavia Orientalis" 1991, r. XL, nr 4, s. 485-494.

Recenzje i sprawozdania

 1. T. Friedelówna, Ewangeliarz Ławryszewski. Monografia zabytku, Warszawa 1974, „Russian Linguistics" 1975, nr 2, s. 390-391.
 2. „Vid Vyszenskogo do Skovorody", Kijów 1972, „Slavia Orientalis" 1975, nr 3, s. 373-378 (wspólnie z Miłowitem Kunińskim).
 3. T. Rott-Zebrowski, Pismo i fonetyka Izbornika Światosława z 1076, „Slavia Orientalis" 1976, nr 4, s. 521-523.
 4. I. Elenskij, Problemy razvitija miagkich gubnych soglasnych v drievnierusskom jazykie, „Bolgarskaja Rusistika" 1975, nr 2, „Russian Linguistics" 1977, nr 3, s.364-365.
 5. I. Toth, Russkaja riedakcija drievniebolgarskogo jazyka v konce XI-XII vv. Sofia 1985, „Slavia Orientalis" 1988, nr 2, s. 322-325.
 6. Z. Lenkiewicz, „Słownictwo prawno?administracyjne w rosyjskich zabytkach piśmiennictwa kancelaryjnego XVI?XVII wieku", Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum, 1986, „Slavia Orientalis" 1988, nr 3, s. 476-478.
 7. Leksyka odnosząca się do człowieka jego życia i losu w Kodeksie Wygoleksinskim z przełomu XII i XIII wieku, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków", Kraków (czerwiec 1985).
 8. Osobliwości języka staroruskiego w jedenastowiecznych zabytkach piśmiennictwa cerkiewnego na Rusi, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków", Kraków (czerwiec 1988).
 9. Per Ambrosiani, Old Church Slavonic Accentuation. The accentuation of a Russian Church Slavonic Gospel Manuscript from the Fifteenth Century, „Acta Universitatis Stockholmiensis", „Stockholm Slavic Studies", 21, 1991, „Slavia Orientalis" 1993, r. XLII, nr 4, s. 583-584.
 10. Einn Russisch Buch by Thomas Schroue. The 16th Century Russian?German Dictionary and Phrase-Book. Part One: Introduction, Photocopies ed. by A. Fałowski i W. Witkowski Universitas, Cracow 1992, „Slavia Orientalis", 1994, r. XLIII, nr 1, s. 128.
 11. A. Fałowski. B. Sendero, Biesiada słowiańska, Universitas, Kraków 1992, „Slavia Orientalis" 1994, r. XLIII, nr 1, s. 131-132.
 12. Ein Rusch Boeck..., Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundret, herausgegeben von Adam Fałowski, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen Neue Folge Band 3 (18), Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 1994, ss. 398, „Slavia Orientalis" 1995, nr 2, s. 320-322
 13. Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Anny Bolek, Adama Fałowskiego i Bożeny Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 1997, „Slavia Orientalis" 1997, nr 3, s. 472-476.
 14. Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura – Język. Jubileuszowa sesja naukowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego Kraków 18-19 kwietnia 1997, „Slavia Orientalis" 1997, nr 3, s. 509-513 (wspólnie z L. Machetą i J. Świeżym)
 15. Janusz Rieger, Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa1998, „Slavia Orientalis" 1999, nr 2, s. 309-311
 16. Gramatyka komunikacyjna. Pod red. A. Awdiejewa, Warszawa-Kraków: PWN, 1999, „Slavia Orientalis" 1999, nr 4, s. 657-660 (wspólnie z M. Kunińskim)
 17. Oleg N. Trubačov. Naučnaja diejatel'nost', chronologičeskij ukazatel' truov, otv. red. G. Bogatova, Moskva: „Nauka", 2003, „Slavia Orientalis" 2003, nr 3, s. 467-468
 18. Aleksy Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, „Slavia Orientalis" 2005, nr 1, (wspólnie z M. Kunińskim)

Bibliografie

 1. Bibliografija rabot po russkomu jazyku izdannych v Pol'še v 1974 g., „Russian Linguistics" 1975, nr 2, s. 401-404 (wspólnie z Zenonem Lenkiewiczem).
 2. Bibliografia zawartości kwartalnika „Slavia Orientalis" w układzie alfabetyczno-działowym, za lata 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, w każdym czwartym numerze czasopisma w danym roku.