prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

Książki

 1. Leonid Andriejew. Wymiar światopoglądowy twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989, ss. 149.
 2. Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 265.
 3. Redakcja naukowa tomu: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, wyd. „Tertium", Kraków 2002.

Rozdziały prac zbiorowych

 1. Tytuł rozdziału: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, [w:] Historia literatury światowej, tom 6: Modernizm, redakcja: Marian Szulc, wydawnictwo „Pinnex", Kraków 2005, s. 129-188.
 2. Tytuł rozdziału: Literatura rosyjska, [w:] Encyklopedia literatury światowej, redakcja naukowa prof. dr hab. Julian Maślanka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 217-236.

Artykuły, rozprawy, studia

 1. Wczesna twórczość Ilji Erenburga (w ocenie jego własnych wypowiedzi wspomnieniowych i publicystycznych), „Slavia Orientalis", t. XXIV, Warszawa 1975, z. 2, s. 141-150.
 2. O gatunku wczesnych utworów prozatorskich Ilji Erenburga, „Prace Historycznoliterackie", z. 39, Kraków 1980, s. 195-222.
 3. Motywy legendy o Wielkim Inkwizytorze w opowiadaniach Leonida Andriejewa, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej", t. XX, Kraków 1983, s. 185-191.
 4. Bankructwo sacrum i triumf pesymizmu. „Dziennik szatana" Leonida Andriejewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. VII: Retoryka, perswazja, ideologia, Katowice 1985, s. 31-49.
 5. Metoda pisarska Leonida Andriejewa. Próba rekonesansu w krytyce rosyjskiej początku XX wieku, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. VIII: Rroblemy realizmu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, Katowice 1986, s. 103-111.
 6. Leonida Andriejewa „estetyka dysonansu", „Slavia Orientalis", t. XXXV, Warszawa 1986, z. 2, s. 25-40.
 7. Leonid Andriejew a neochrześcijaństwo, „Zeszyty Naukowe Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego", Rok XXIX, nr 1, Lublin 1986, s. 269-280.
 8. Leonid Andriejew w kręgu symboliki i mitologii biblijnej, „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", t. XLII, z. 7, Lublin 1994, s. 127-150.
 9. Próba syntezy. Fiodor Dostojewski na warsztacie polskich badaczy w ostatnim trzydziestoleciu, „Przegląd Humanistyczny", nr 4, Warszawa 1994, s. 125-141.
 10. Strategie ideowe „bogotwórstwa" rosyjskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. MCLXX. Prace Historycznoliterackie", red. Z. Niedziela, z. 90, Kraków 1995, s. 57-75.
 11. Poszukiwanie człowieka naturalnego w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku, [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Opole, 20-21 września 1994 r.), red. nauk. W. Chlebda, Opole 1995.
 12. „Bogotwórstwo" rosyjskie w wizerunku literackim, [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, Katowice 1995, s. 104-117.
 13. Siergiej Makowski na Parnasie „srebrnego wieku", [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta, A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996, s. 13-21.
 14. Leonida Andriejewa „teologia zbuntowana", [w:] Sacrum w literaturach słowiańskich, red. J. Gotfryd, P. Nowaczyński, Lublin 1997, s. 203-226.
 15. Apokalipsa w rosyjskiej myśli religijnej początku XX wieku. Wprowadzenie do problematyki, „Slavia Orientalis", rocznik XLVI, 1997, nr 1, s. 59-73.
 16. Motywy apokaliptyczne w rosyjskim odrodzeniu religijnym początku XX wieku. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, red. I. Fijałkowska-Janiak, Gdańsk 1998, s. 8-24.
 17. „Смысл жизни" в зеркале мысли героя русской литературы на переломе XIX и XX веков, [w:] Иван Бунин и его время, под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 99-112.
 18. Inspiracje chrześcijańskie we współczesnej literaturze rosyjskiej. Uwagi wstępne do tematu, „Przegląd Rusycystyczny", z. 3-4 (71-71), Warszawa 1995, s. 155-166.
 19. Omnia coniungo. Kategoria Sofii w metafizyce Pawła Florenskiego, „Slavia Orientalis", rocznik XLX, nr 1, Kraków 2001, s. 32-46.
 20. Filozofia człowieka Iwana Iljina w świetle „aksjomatów doświadczenia religijnego", „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN. Komisja Słowianoznawstwa", tom XLIV/2, lipiec-grudzień 2000, s. 71-74.
 21. Między nową sztuką a sztuką życia. Z zagadnień filozofii twórczości rosyjskiego „srebrnego wieku", [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2002, s. 41-52.
 22. Sztuka jako poznanie i rozumienie życia w ujęciu Pawła Florenskiego, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej, red. H. Waszkielewicz, J. Świeży, Kraków 2001, s. 49-64.
 23. Iwana Iljina filozofia człowieka w świetle „aksjomatów doświadczenia religijnego", [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. A. Woźniak, M. Kawecka, Lublin 2002, s. 65-78.
 24. Paweł Florenski i prawosławie, „Przegląd Rusycystyczny", nr 3, Katowice 2002, s. 20-31.
 25. Świat przeżywany jako trop wieczności. Wokół refleksji Pawła Florenskiego nad świadomością i poznaniem, [w:] XIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2003, s. 183-196.
 26. Uwagi o estetyce życia Pawła Florenskiego, [w:] Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, pod redakcją I. Kowalskiej-Paszt, J. Czaplińskiej, A. Horniatko-Szumiłowicz, M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 87-98.

Recenzje i przeglądy

 1. В. С. Нечаева, Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Время" (1861-1863), Москва 1972, „Slavia Orientalis", t. XXIII, Warszawa 1974, z. 4.
 2. Введение в литературоведение, под ред. Г. Н. Поспелова, Москва 1976, „Slavia Orientalis", t. XXVII, Warszawa 1978, s. 4.
 3. Анализ литературного произведения, под ред. Л. Емельянова и А. Иезуитова, Ленинград 1976, „Slavia Orientalis", t. XXVIII, Warszawa 1979, z. 3.
 4. Воспоминания об Илье Эренбурге. Сборник, под ред. Г. Белой и Л. Лазарева, Москва 1975, „Slavia Orientalis", t. XXVIII, Warszawa 1979, z. 1.
 5. Г. Н. Поспелов, Лирика. Среди литературных родов, Москва 1976, „Przegląd Humanistyczny", nr 1, Warszawa 1979.
 6. J. Sałajczykowa, Wieś w radzieckiej prozie powieściowej lat 1917-1932, Gdańsk 1979, „Slavia Orientalis", t. XXX, nr 2, Warszawa 1981.
 7. M. Cymborska-Leboda, Dramaturgia Leonida Andriejewa (1906-1910). Technika i styl, Warszawa 1982, „Slavia Orientalis", t. XXXIV, nr 1-2, Warszawa 1985.
 8. M. Broda, Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji", Łódź 2001, „Przegląd Rusycystyczny", Rocznik XXIV/2002, nr 3 (99), Katowice 2002, s. 114-118.

Inne publikacje

 1. Hasła słownikowe: „bogoiskatielstwo" oraz „bogostroitielstwo", [w:] Mentalność rosyjska. Słownik, opracował i zredagował A. de Lazari, wyd. „Ibidem", Katowice 1995, s. 11-12.
 2. Hasła encyklopedyczne: „bogoiskatielstwo" oraz „bogostroitielstwo", [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, t. 1, wyd. „Semper", Warszawa 1999, s. 99-102.
 3. Hasła encyklopedyczne prezentujące sylwetki pisarzy rosyjskich (w ujęciu religijnym): Michaił Bułhakow, Josif Brodski, Antoni Czechow, Maksym Gorki, Mikołaj Gogol, Sergiusz Jesienin, Dymitr Kiedrin, Mikołaj Klujew, Iwan Kozłow, Jelizawieta Kuzmina-Karawajewa, Osip Mandelsztam, Borys Pasternak, Andrzej Płatonow (w sumie 13 haseł), [w:] Religia. Encyklopedia, tomy II–VIII, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000-2003.
 4. Hasła encyklopedyczne prezentujące utwory literatury rosyjskiej XIX i XX w. (w sumie 35 omówień utworów mojego autorstwa), [w:] Encyklopedia literatury światowej, redakcja naukowa Julian Maślanka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005 (część: Utwory; s. 287-516).