mgr Janusz Świeży

Artykuły

 1. Творческий путь Владимира Маканина, „Slavia Orientalis" 1996, nr 3, s. 367–383 [Do artykułu dołączony jest aneks zawierający bibliografię dzieł pisarza, s. 381–383].
 2. Владимир Маканин. Штрихи к портрету, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo. Pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1613), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 136–141.
 3. Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: Coś wiemy, ale wciąż za mało, „Dekada Literacka" 1999, nr 9/10 (155/156), 31 X 1999, s. 1–2.
 4. Kluczariow, czyli przyczynek do obrazu człowieka w prozie Władimira Makanina, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, (=Rosja–myśl–słowo–obraz, t. III), Kraków 2001, s. 159–178.
 5. „Quo vadis" na świecie: Rosja, „Dekada Literacka" 2001, nr 11–12, s. 42–43.
 6. Dramat rosyjskiej inteligencji. Opowieści moskiewskie Jurija Trifonowa, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", styczeń–czerwiec 2002, Kraków 2003, s. 110–112.
 7. Żywot jurodiwego Jakuszkina („Предтеча" Władimira Makanina), „Przegląd Rusycystyczny" 2003, nr 4, s. 40–63.
 8. Житие Якушкина юродивого. О герое повести Владимира Маканина „Предтеча", [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, (=Slavica Wratislaviensia, t. CXXIX), Wrocław 2004, s. 233–240.
 9. Житие Яушкина Юродивого: О герое повести В. С. Маканина „Предтеча", [zmieniony i rozszerzony wariant w:] Художественная литература и религиозные формы сознания. Материалы Международной научной интернет-конференции, г. Астрахань, 20–30 апреля 2006 г., Астраханский государственный университет, сост. Г. Г. Исаев, С. Ю. Мотыгин, Астрахань 2006, s. 220−227.
 10. Władimira Makanina dialog z kulturą. Rozważania na marginesie „Jeńca kaukaskiego", [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. A. Gildner, M. Ochniak i H. Waszkielewicz, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. VIII), Kraków 2007, s. 253–168.
 11. Владимир Маканин в диалоге с культурой. Заметки на полях рассказа „Кавказский пленный", [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta i K. Jastrzębskiej, przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007, s. 91–104.
 12. „Разрывание могил". Преломление идей Николая Федорова в повести Юрия Трифонова „Другая жизнь", „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 1, s. 42–65.

Prace redakcyjne

 1. Ryszard Łużny. Spis publikacji 1955–1997, pod red. Grzegorza Przebindy i Janusza Świeżego, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, 1997, ss. 86.
 2. [z Jolantą Kunińską] Program. XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia – 2 września 1998, Kraków 1998, ss. 168.
 3. [z Jolantą Kunińską] Biuletyn Informacyjny nr 1. XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia – 2 września 1998, Kraków 1998, ss. 28.
 4. [z Jolantą Kunińską] Biuletyn Informacyjny nr 2. XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia – 2 września 1998, Kraków 1998, ss. 36.
 5. [z Jolantą Kunińską] Biuletyn Informacyjny nr 3. XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia – 2 września 1998, Kraków 1998, ss. 40.
 6. „Dekada Literacka" 1999, nr 9/10 (155/156), 31 X 1999, ss. 28 [Numer poświęcony najnowszej literaturze rosyjskiej].

RECENZJE I NOTY INFORMACYJNE O TEJ PUBLIKACJI:

 1. RFK, Nowa „Dekada", „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie", 12 listopada 1999, nr 264, s. 8.
 2. J. Sobolewska, Rosyjska dekada, „Gazeta Wyborcza", 25 listopada 1999, nr 275, s. 10.
 3. Л. Шаруга, Обзор литературной периодики, „Новая Польша" 1999, nr 3, s. 59.
 4. M. Kaczmarczyk, „Dekada Literacka", „Nowe Kontrasty" 2000, nr 1, s. 34–35.
 5. Г. Пшебинда, Современная русская литература в Кракове, „Новая Польша" 2000, nr 1, s. 58–59.
 6. В. Оскоцкий, Польша – Россия, „Литературные вести" 2000, nr 41, s. 8.
 7. A. Kołaczkowska, „Przegląd Rusycystyczny" 2000, nr 3, s. 117–119.

7. Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, ss. 208.

8. G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, (=Rosja–myśl–słowo–obraz, t. V), Kraków 2003, ss. 252 [Redaktor tomu: Janusz Świeży].

9. T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), (=Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 4), Kraków 2008, ss. 262 [Redaktor tomu: Janusz Świeży].

10. K. Jastrzębska, Sztuka uważności. Problemy pisarstwa Anatolija Kima, (=Rosja–myśl–słowo–obraz, t. XV), Kraków 2011, ss. 208 [Redaktor tomu: Janusz Świeży].

11. Михаил Булгаков, его время и мы = Michaił Bułhakow, jego czasy i my, коллективная монография под. ред. Г. Пшебинды и Я. Свежего, при участии Д. Клебанова, Краков 2012, ss. 920.

12. От модернизма к постмодернизму. Русская литература ХХ–ХХI веков. Сборник статей в честь профессора Халины Вашкелевич = Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, под ред. А. Скотницкой и Я. Свежего, Краков 2014, ss. 726.

13. O. Zawisza, ks., Dzieje Strumienia, z. II, wstęp i opracowanie J. Świeży, Strumień–Kraków 2014, ss. 175.

Recenzje, sprawozdania, wywiady, bibliografie, wstępy

 1. Nagła zmiana dekoracji. Z Olgą i Bułatem Okudżawą rozmawiają Grzegorz Przebinda i Janusz Świeży, „Tygodnik Powszechny", 23 lipca 1995, nr 30, s. 5 [przedruk w: G. Przebinda, Zaułki Mistrza Wolanda, Kraków: Oficyna Literacka, 2000, s. 71–84].
 2. Rosyjska ruletka [rec.: Rosyjska ruletka, czyli Fakultet rzeczy zbędnych. Almanach Koła Naukowego Rusycystów, nr 1, red. B. Białucha, J. Madloch, A. Skotnicka-Maj, G. Wilk, Sosnowiec 1994, ss. 120], „Opcje" 1995, nr 1–2, s. 143–145.
 3. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska. T. III. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 267, Toruń 1994, ss. 97; T. IV, z. 281, Toruń 1995, ss. 128 – „Slavia Orientalis" 1996, nr 1, s. 143–146.
 4. Katarzyna Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995, ss. 212, „Slavia Orientalis" 1996, nr 4, s. 528–531.
 5. Rosyjska ruletka. Almanach Koła Naukowego Rusycystów, nr 2, red. B. Białucha, A. Kozak, Sosnowiec 1995, ss. 152 – „Slavia Orientalis" 1996, nr 4, s. 537–538.
 6. Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 1996, ss. 354 – „Ruch Literacki" 1996, nr 5, s. 645–647.
 7. Интервью, данное Владимиром Маканиным Янушу Свежему, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1613), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 142–150.
 8. Konferencja naukowa: Literatura rosyjska na wygnaniu; Nowe zjawiska w literaturoznawstwie rusycystycznym; Współczesna proza rosyjska. Język i styl, Warszawa 14–15 listopada 1996 roku, „Slavia Orientalis" 1997, nr 1, s. 175–177.
 9. Książka pełna niespodzianek [rec.: Tadeusz Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996). Wrocław 1996, ss. 802], „Zdanie" 1997, nr 1–2, s. 95–96.
 10. [We współautorstwie z L. Machetą] Słowianie wschodni. Duchowość – Kultura – Język. Jubileuszowa sesja naukowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego, Kraków 18–19 kwietnia 1997, „Slavia Orientalis" 1997, nr 3, s. 509–512.
 11. Konferencja naukowa: Książki zapomniane, Sosnowiec, 25 kwietnia 1997, „Slavia Orientalis" 1997, nr 4, s. 637–638.
 12. Małpy, które skręciły w bok (Rozmowa. Jewgienij Rejn, poeta: Do Jerozolimy przez Ateny i Petersburg). Rozmawiali Grzegorz Przebinda i Janusz Świeży, „Rzeczpospolita", „Plus Minus" dodatek tygodniowy nr 2, 10–11 stycznia1998, nr 8, s. 14 [przedruk w: G. Przebinda, Zaułki Mistrza Wolanda, Kraków: Oficyna Literacka, 2000, s. 159–172].
 13. В Иерусалим – через Афины, Петербург и... Краков. Беседа с Евгением Рейномю Беседовали Гжегож Пшебинда и Януш Свежий, „Русская мысль", 22–28 января 1998, nr 4206, s. 8–9.
 14. Joanna Korzeniewska-Berczyńska, Новации в языковой картине мира российского человека. На основе современных публицистических текстов, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996, ss. 208 – „Slavia Orientalis" 1998, nr 1, s. 128–129.
 15. Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej. Seria: Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1, pod red. L. Suchanka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, ss. 210 – „Slavia Orientalis" 1999, nr 1, s. 110–113.
 16. Zapłacić Rosją za Rosję (Rozmowa. Gieorgij Władimnow, rosyjski pisarz i publicysta: Faszyzm w Rosji ma się lepiej niż obalony komunizm). Rozmawiali Grzegorz Przebinda i Janusz Świeży, „Rzeczpospolita", „Plus Minus" dodatek tygodniowy nr 17, 24–25 kwietnia 1999, nr 96, s. 16 [przedruk w: G. Przebinda, Zaułki Mistrza Wolanda, Kraków: Oficyna Literacka, 2000, s. 85–95].
 17. Георгий Владимов. О книге „Генерал и его армия" с писателем беседуют Гжегож Пшебинда и Януш Свежий, „Новая Польша" 2000, nr 5, s. 30–33.
 18. Кто есть кто в России – с польской точки зрения [rec.: G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku.Leksykon, Kraków: Znak, 2000, ss. 340], „Новая Польша" 2000, nr 6, s. 44–45.
 19. [We współautorstwie z G. Przebindą] От редакторов, [w:] Михаил булгаков, его время и мы = Michaił Bułhakow, jego czasy i my, коллективная монография под. ред. Г. Пшебинды и Я. Свежего, Краков 2012, s. 5–6.
 20. Od redaktora, [w:] O. Zawisza, ks., Dzieje Strumienia, z. II, wstęp i opracowanie J. Świeży, Strumień–Kraków 2014, s. 3–9.

Tłumaczenia

 1. O. Andrzej Zwoliński, Господи, Ты утаил сие... Очерки главных истин веры, Краков–Киев 1995, ss. 88 [перевод с польского – студенты Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета: S. Boruń, A. Gawlina, A. Kalaga, M. Kubacka, L. Macheta, A. Ziarko, L. Kazimierski, J. Kuffel, J. Świeży, W. Wojtoń].
 2. Résumé: I. Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Kraków: Universitas, 1995, s. 356.
 3. Résumé: Контрреволюция и пессимизм. Общественная философия Константина Леонтьева, [w:] M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozofia społeczna Konstantina Leontjewa, (=Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, t. 2), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000, s. 285–286.
 4. Résumé: Идея свободы в понимании русских мыслителей. Исследования 1955–1959 годов, [w:] A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955–1959, (=Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, t. 3), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000, s. 319–321.
 5. M. Czernienko, Popiół i diament; Daniel Olbrychski, [w:] M. Czernienko, Bliska zagranica. Szkice filmowe o Polakach i dla Polaków, pod red. T. Lubelskiego, Warszawa 2008, s. 138–155; 167–177.
 6. Résumé: Очищение грозой. В. Ф. Эрн, московские неославянофилы и Первая мировая война, [w:] M. Bohun, Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej, (=Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, t. 15), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008, s. 255–257.
 7. Résumé: Между королем и царем. Московское государство в глазах православных русинов (украинцев и белорусов) – жителей Речи Посполитой (по материалам источников конца XVI– середины XVII столетия), [w:] T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), (=Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 4), Kraków 2008, s. 245–247.
 8. A. Budiłowicz, Przemowa o pierwszych nauczycielach Słowian, Cyrylu i Metodym, wygłoszona na jubileuszowym posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dnia 6 kwietnia 1885 roku [tłum. z języka rosyjskiego T. Hodaną i J. Świeży], [w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody: patroni Wschodu i Zachodu, t. II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, oprac. zespół pod red. A. Naumowa(= „Biblioteka Duchowości Europejskiej", nr 5/II), Kraków: Collegium Columbinum, 2013, s. 196–204.