dr Izabela Kozera-Sławomirska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (tytuł rozprawy doktorskiej: Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа). Absolwentka filologii rosyjskiej UJ i kulturoznawstwa UJ, spec. lingwistyka. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie.

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół zagadnień aspektologii słowiańskiej i gramatyki współczesnego języka rosyjskiego, a w szczególności tzw. lingwistyki korpusowej. 

Monografie

Artykuły naukowe

 1. Роль речевой избыточности в процессе общения (на примере плеонастических конструкций), [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka III, pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, A. Ochrymowicz, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2012, s. 219-229, nr ISBN 978-83-7518-500-3.
 2. Методологические вопросы исследования плеонастических словосочетаний в современном русском языке, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, pod red. D. Szumskiej, artykuł w monografii, język rosyjski, jedyny autor, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 157-172, nr ISBN 978-83-233-3374-6.
 3. Видовая принадлежность вторичного имперфектива и его аспектуальная характеристика в свете семантической концепции вида, [w:] Семантический спектр славянского вида. Тезисы/Abstracts, pod red. M. Nilsson, N. Zorikhina Nilsson, język rosyjski, jedyny autor, Gothenburg Slavic Studies 3, Wyd. Göteborg Universitet, Göteborg 2013, s. 93-96, nr ISBN 978-91-86094-62-1.
 4. Вариативность плеонастических конструкций в русском языке на примере плеоназмов с пространственными отношениями, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XII. Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2011, s. 134-143, nr ISBN 978-83-7518-382-5.
 5. Корпуса текстов как источник языковой информации в современных лингвистических исследованиях, [w:] Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców, pod red. Z. Dziemianko, artykuł w monografii naukowej, język rosyjski, jedyny autor, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2013, s. 195-210, nr ISBN 978-83-61449-76-8.
 6. Вторичная имперфективация глагола в современном русском языке в свете концепций славянского вида, [w:] Русская филология 24. Сборник научных работ молодых филологов, pod red. Т. Гузаиров, Е. Вельман-Омелина, А. Чекада, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Tartu 2013, s. 329-333, nr ISSN 2228-4494.
 7. O ikoniczności w pleonastyczności (na przykładzie pleonazmów wektorowych), [w:] Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, pod red. E. Tabakowskiej, N. Palich, A. Nowakowskiego, artykuł w monografii naukowej, język polski, jedyny autor, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 33-37, nr ISBN 978-83-233-3573-3.
 8. Лингводидактический потенциал корпуса текстов в преподавании русского языка как иностранного (на основании Национального Корпуса Русского Языка), [w:] Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе. Материалы ежегодной международной конференции, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Изд. Российский университет дружбы народов, Москва 2014, s. 75-78. nr ISBN 978-5-209-05761-1.
 9. Использование инструментов корпусной лингвистики в преподавании русского языка как иностранного, [w:] Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников. Материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений, Т.1, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Изд. МГИМО-Университет, Москва 2013, s. 295-303, nr ISBN 978-5-9228-1042-5.
 10. Применение корпусной лингвистики в дидактике иностранных языков, [w:] Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców, pod red. M. Gołaszewskiego, A. Steligi, artykuł w monografii naukowej, język rosyjski, jedyny autor, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2014, s. 115-123, nr ISBN 978-83-61449-29-4.
 11. Корпусное обучение иностранному языку (на примере преподавания РКИ с помощью Национального Корпуса Русского Языка), [w:] Language Research and Teaching in the Globalised Economic Area. Conference Proceddings, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język rosyjski, jedyny autor, Изд. Taras Shevchenko University Publishing House, Киев 2014.
 12. Концептуализация пространства на примере глагольных плеонастических словосочетаний, [w:] Шестая международная конференция по когнитивной науке, Тезисы докладов, pod red. Ю. И. Александров, К. В. Анохин, Б. М. Величковский, А. А. Кибрик, А. К. Крылов, Ю. В. Мазурова, О. В. Федорова, Т. В. Черниговская, język rosyjski, jedyny autor, Kалининрад 2014, s. 340-341, nr ISBN 978-9955-488-86-6.
 13. Tekstowy obraz kobiety w prasie młodzieżowej i alternatywnej, [w:] Obrazy kobiecości, pod red. Mariusz Jabłoński, Bogdan Koperski, Jarosław Fall, Wanda Pilch, Marek Hohenauer, artykuł w monografii naukowej, język polski, współautorstwo (procentowy wkład 50 %), Wydawnictwo Fall, s. 169-183, Kraków 2014, nr ISBN 978-83-62275-89-2.
 14. Wtórna imperfektywizacja czasownika w języku rosyjskim i polskim w świetle koncepcji aspektu słowiańskiego, [w:] 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, pod red. Aleksander Urkom, Adrienn Kocsis, Flóra Peťovská, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język polski, jedyny autor, Wydawnictwo Eötvös Loránd University, Budapest 2014, s. 105-107, nr ISBN 978-963-284-498-5.
 15. Pragmatyka wtórnej imperfektywizacji czasownika rosyjskiego (na podstawie wyników badań ankietowych), [w:] VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2014 – materiały konferencyjne, pod red. M. Olszówki, M. Szali, K. Maciąga, artykuł w monografii pokonferencyjnej, język polski, jedyny autor, Wydawca: Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, Lublin 2014, s. 214-215, nr ISBN 978-83-936882-9-6.
 16. Лексико-семантические изменения в русском языке на примере плеонастических и тавтологических конструкций,  „Studia Rossica Posnaniensa”, Vol. XXXIX, artykuł w czasopiśmie punktowanym, język rosyjski jedyny autor, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2014, s.135-142, ISBN 978-83-232-2747-2, nr ISSN 0081-6884.
 17. Семантика и прагматика вторичной имперфективации русского глагола (на основании результатов опроса), „Przegląd Rusycystyczny”, Nr 3 (151) / 2015, artykuł w czasopiśmie punktowanym, język rosyjski, jedyny autor, „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2015, с. 56-72. nr ISSN 0137-298X.
 18. Языкознание - в сторону междисциплинарности гуманитарных наук, [w:] Язык и культура. Сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции, pod red. C.C. Чернов, artykuł w monografii naukowej, język rosyjski, jedyny autor, Изд. ЦРНС, Новосибирск 2015, nr ISBN 978-5-00068-346-0.
 19. Preferencje aspektualne użytkowników języka. Refleksje nad wtórną imperfektywizacją czasownika rosyjskiego, [w:]  Trends in Slavic Studies, pod red. E.F. Quero Gervilla, B. Barros García, T. R. Kopylova, artykuł w monografii naukowej, język polski, jedyny autor, Изд. КРАСАНД, Москва 2015, s. 383-394. nr ISBN 978–5–396–00701–7.