dr Gabriela Dudek-Waligóra

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ. Stypendystka i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie.

Interesuje się retoryką, semantyką, pragmatyką, politolingwistyką, teorią tekstu i dyskursu oraz metodyką nauczania języka rosyjskiego. Prowadzi badania z zakresu współczesnego rosyjskiego dyskursu politycznego, w szczególności: argumentacji, perswazji, analizy gatunków, strategii i taktyk komunikacyjnych, a także idiolektów przywódców politycznych.

Monografia

Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 192.


Książka ukazała się jako czwarty tom w serii «Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века» pod redakcją Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi.

Artykuły naukowe

 1. Оппозиция „свой" – „чужой" как средство реализации стратегии уговаривания в политическом дискурсе (на примере выступлений В. В. Путина), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. IX: Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm. Pod red. E. Komorowskiej, A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 32–38.
 2. Ценности в политическом дискурсе как средство реализации стратегии убеждения (на примере выступлений В. В. Путина), "Studenckie Zeszyty Naukowe", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, nr 2 (2009), s. 7–13.
 3. Какие факторы создают политический дискурс?, [w:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja. Ukraina. Białoruś. Pod red. A. Chudzińskiej-Parkosadze, Poznań 2009, s. 215-220.
 4. Dyskurs w badaniach lingwistycznych. Rozważania pojęciowo-terminologiczne, [w:] Паланістыка - Полонистика – Polonistyka 2009. Pod red. A. Kiklewicza, S. Ważnika, Mińsk 2010, s. 153-165.
 5. Модель коммуникации Романа Якобсона в речи политиков,[w:] Komunikacja międzyludzka: Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I. Pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 40-45.
 6. Разговорная лексика в политических текстах (на примере выступлений В.В. Путина и Д.А. Медведева), "Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, nr 3 (2010), s. 19-25.
 7. Стратегия создания собственного речевого имиджа Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Послании Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XI. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Pod red. E. Komorowskiej, D. Dziadosz, Szczecin 2010, s. 48-53.
 8. Эпистемическая модальность в борьбе за голоса избирателей – анализ телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным», "Przegląd Wschodnioeuropejski" 3, 2012, с. 457-466.
 9. Метод дискурс-анализа в российской политической лингвистике, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Pod red. D. Szumskiej, Kraków 2012, s.69-77.
 10. Роль эмоций в политических текстах, "Русский язык за рубежом" 1, 2012, с. 65-71.
 11. Метафора как средство стратегии речевого воздействия в политических текстах (на примере выступлений В.В. Путина), [w:] Русская филология. 24. Отв. Ред. Т. Гузаиров, Е. Вельман-Омелина, А. Чекада, Тарту 2013, с. 314-318.
 12. Perswazja w ujęciu polskich i rosyjskich językoznawców. Przegląd stanowisk, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ". Nauki Humanistyczne, nr 6 (1/2013), s. 155-167.
 13. Czy językoznawca bada manipulację? Problem ukrytej perswazji na gruncie lingwistyki polskiej i rosyjskiej, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis". Studia Russologica VI (2013), s. 21-31. 
 14. Język polityki jako przedmiot badań polskiej i rosyjskiej politolingwistyki. Rozważania pojęciowo-terminologiczne, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis". Studia Russologica VII (2014), nr 179, s. 5-18.
 15. Argumenty do zdrowego rozsądku w dyskursie politycznym (na przykładzie wystąpień W.W. Putina), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis". Studia Russologica VIII (2015), nr 201, s. 5-13.