XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SLAWISTYCZNA

Termin: 21.01.2021 - 15.03.2021

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Katedry Języków Wschodniosłowiańskich oraz Katedry Literatur Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie zapraszam pracowników  Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego na XXIII Międzynarodową Konferencję Slawistyczną, organizowaną 24-25 czerwca 2021 roku w trybie online.

 

Będzie nam bardzo miło, jeśli  zaszczycą Państwo swoją obecnością nasze spotkanie

naukowe.

 

W załączeniu przesyłam zaproszenie oraz formularz zgłoszenia.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji)

 

Katedra Języków Wschodniosłowiańskich

oraz Katedra Literatur Wschodniosłowiańskich

Wydziału Humanistycznego UWM

zapraszają na

 

XXIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ SLAWISTYCZNĄ

 

Olsztyn, 24-25 czerwca 2021 r.

 

Celem konferencji jest prezentacja badań i wymiana obserwacji literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, historyków, glottodydaktyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych z obszarów:

 

 1. Aktualne problemy językoznawstwa wschodniosłowiańskiego
 2. Zagadnienia teorii i historii literatur wschodniosłowiańskich
 3. Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie i kulturowe
 4. Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
 5. Przekładoznawstwo i kontakty międzykulturowe
 6. Polacy na Kaukazie. Historia, literatura, język
 7. Kultura staroobrzędowców. Historia, piśmiennictwo, język

 

Obrady będą odbywały się w trybie online.

Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Zgłoszenia

Tematy i abstrakty referatów wraz z podpisaną klauzulą zgody (na załączonym formularzu) należy przesłać na adres mailowy konferencji xxiii.mks@gmail.com do 30 kwietnia 2021 r. Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów nastąpi do 15 maja 2021 r.

 

Opłata za udział w konferencji w wysokości 200 zł dotyczy tylko uczestników krajowych. Numer konta do wniesienia opłaty konferencyjnej będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu.

 

 

 

 

Referaty (po pozytywnym procesie recenzowania) będą opublikowane w сzasopiśmie naukowym „Acta Polono-Ruthenica”.

 

Otwarcie konferencji nastąpi 24 czerwca 2021 r. o godzinie 9.30.

Rada Naukowa:

dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

prof. Mikhail Melikhov

prof. Tatiana Volkova

prof. Tatiana Novikova

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM (przewodnicząca)

prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM

dr Olga Letka-Spychała

dr Irena Chowańska-Szczurowska

dr Izabella Siemianowska

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w XXIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej

Olsztyn 24-25 czerwca 2021 r.

Imię i nazwisko (tytuł / stopień naukowy):

Instytucja / miejsce pracy:

Adres e-mail:

Dane do faktury:

Temat wystąpienia:

Streszczenie wystąpienia (do 800 znaków):

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XXIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej organizowanej przez Katedrę Języków Wschodniosłowiańskich oraz Katedrę Literatur Wschodniosłowiańskich UWM z siedzibą w Olsztynie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestnika konferencji przechowywane będą do zakończenia organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

KLAUZULA ZGODY

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, w celu organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.

 

Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach.

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Imię i nazwisko:

 

 

 

 

Data opublikowania: 21.01.2021
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak