dr Wiktoria Hojsak

Monografie

1. В. Гойсак, Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини, Горлиці 2010, 288 с

Książki (edycja materiałów źródłowych)

 1. Петро Пиртей, Лемківські говірки. Фонетика і морфологія, ред. В. Гойсак, Горлиці 2013, 200 s. (edycja i wstęp W. Hojsak)

Artykuły

 1. В. Черненко, Б.-І. Антонич і комплекс Шеллі, у кн.:  Краківські Українознавчі Зошити т. ІХ-Х, Краків 2000, с. 103-108.
 2. W. Czernenko, Ukraińsko-polskie mylące podobieństwa międzyjęzykowe (na materiale czasowników z prefiksem за-/za-) [w:] Świat Słowian w języku i kulturze II, Materiały z ІІІ Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Szczecin 2001, s. 149-154.
 3. W. Czernenko, Różnice w łączliwości semantycznej i syntaktycznej polsko-ukraińskich paraleli leksykalnych [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, Materiały z ІV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Szczecin 2002.
 4. В. Черненко, Українcько-польські лексичні паралелі, у кн.: Ucrainistica. Збірка наукових праць, Кривий Ріг 2003, с. 136-146.
 5. В. Гойсак, Лемківські народні колядки у записах І. Бірецького, у кн.: Ucrainistica. Збірка наукових праць, Кривий Ріг 2006, с. 7-19.
 6. В. Гойсак, Образи святих у народних колядках з Лемківщини, у кн.: Studia Ruthenica Cracoviensia 3, pod red. O. Baraniwskiej, A. Fałowskiego, Kraków 2009, s.235-344.
 7. В. Гойсак, Рокові гості в мовній картині світу, відображеній у народних колядках з Лемківщини, у кн.: Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьхаза, 25-26 мая 2010 г.), под редакцией Андраша Золтана, Nyíregyháza, 2011, с. 173-188.
 8.  В. Гойсак, Петро Пиртей як дослідник лемківських говірок [w:] Region Karpacki. Historia, język, kultura, pod red. W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby, Kraków 2013, s. 117-131.
 9. Гойсак В. Л., Чудо у фольклорній мовній картині світу лемків на матеріалі апокрифічних колядок, «Мова і культура», вип. 17, т. І (169), Київ 2014, с. 404-411.
 10. Гойсак В., Номінація елементів лемківського народного одягу в порівняльному аспекті (поясний одяг) [w:] Сучасні дослідження української культури, ред. М. Замбжицька, П. Олеховська, К. Якубовська-Кравчик, Варшава - Івано-Франківськ 2015, с. 14-31.
 11. Дієслівні конструкції для номінації обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних польських і словацьких, „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, OL PAN, vol. XI/2016,  red. Maria Borciuch, Lubow Frolak, Lublin 2016, s. 43-50.
 12. Про деякі лемківсько-східнословацькі паралелі в обрядовій лексиці [w:] Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov = Cловацько-українські відносини в галузях мовознавства, літературознавства, перекладу та культурних контактів, ed. Čižmárová Mária, Prešov 2016, s. 284-297.
 13. Назви учасників обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних польських і словацьких [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia” 11, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, s. 211-230.
 14. Leksemy село / wieś oraz pochodne od nich nazwy osobowe we współczesnym języku ukraińskim i polskim, [w:] Obce/swoje Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, s. 229-240.

Redakcje naukowe

 1. Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, „Studia Ruthenica Cracoviensia" t. 6, pod. red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, 157 s.
 2. Region Karpacki. Historia, język, kultura, W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby, Kraków 2013
 3. Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia” 11, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, ss. 544.

Recenzje

 1. В. Гойсак, I. Kononenko, I. Mytnik, E. Wasiak, Słownik tematyczny polsko-ukraiński [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia" 1, pod red. I. Mytnik, Warszawa 2013, s. 493 – 497.