dr Krzysztof Ozga

Zainteresowania naukowe, zorientowane na zagadnienia językoznawstwa współczesnego zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, koncentrują się wokół problemów z zakresu składni semantycznej, semantyki i pragmatyki, stylistyki, gramatyki komunikacyjnej, językoznawstwa kognitywnego, socjolingwistyki, teorii tekstu, lingwistycznych teorii przekładu, językoznawstwa stosowanego oraz fonetyki i fonologii języka rosyjskiego i angielskiego w ujęciu synchronicznym.

Książki

 1. Ozga, Krzysztof (2011): On Isomorphism and Non-Isomorphism in Language. An Analysis of Selected Classes of Russian, Polish and English Adverbs within the Communicative Grammar Framework. – Łódź: PRIMUM VERBUM, ss. 210.

Artykuły

 1. Ozga, Krzysztof (2000): Język podręczników szkolnych. – Język trzeciego tysiąclecia I, seria: Język a komunikacja 1, pod red. Grzegorza Szpili. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 157-166. [współaut. Janina Ozga]
 2. Ozga, Krzysztof (2001): Komunikacyjny efekt trywializmów. – w: Habrajska Grażyna (red.): Język w komunikacji, tom 1. – Łódź: Wydawnictwo WSHE, 46-52.
 3. Ozga, Krzysztof (2002): Leksemy nieizomorficzne i ich rola w systemie językowym. – w: Pstyga Alicja, Szcześniak Krystyna (red.): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. –Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 114-119.
 4. Ozga, Krzysztof (2004): „Lekarz leczy chorego" – kilka uwag metodologicznych na temat niesemantyczności standardów semantycznych w gramatyce komunikacyjnej. – Świat Słowian w języku i kulturze V. Językoznawstwo, pod red. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej. – Szczecin: Zapol, 178-184.
 5. Ozga, Krzysztof (2005): Przysłówek jako formalny wykładnik pojęć w świetle składni semantycznej. –Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 275-284.
 6. Ozga, Krzysztof (2005): Grzeczni inaczej. – Język trzeciego tysiąclecia III. Tom 1, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, seria: Język a komunikacja 8, pod red. Grzegorza Szpili. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 473-482.
 7. Ozga, Krzysztof (2005): Dlaczego przysłówki często są nieizomorficzne lub semi-izomorficzne? – Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, pod red. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej. – Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 192-199.
 8. Ozga, Krzysztof (2006): Словообразовательная мотивированность наречий и их сочетаемость с другими показателями понятий на синтаксическом уровне. – Русистика и современность. Языкознание 4, pod red. Zofii Czapigi. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 193-204.
 9. Ozga, Krzysztof (2007): Phonetic correctness: between tyranny and courtesy. – w: Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, pod red. Władysława Chłopickiego, Andrzeja Pawelca i Agnieszki Pokojskiej. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 611-621. [współaut. Janina Ozga]
 10. Ozga, Krzysztof (2010): (Nie)izomorfizm jako kryterium analizy translatologicznej: Мастер и МаргаритаMistrz i MałgorzataThe Master and Margarita". – w: Od idei do inteligencji w działaniu, pod red. Grażyny Habrajskiej. – Kielce: Charaktery, 191-203.
 11. Ozga, Krzysztof (2010): Demotywatory jako deprecjonujące akty intersemiotyczne. – w: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod redakcja Andrzeja Dudka, Kraków: Wydawnictwo UJ, 259-266.
 12. Ozga, Krzysztof (2011): Moya vayf yuzaet vindozu. An analysis of selected English borrowings in standard and slang Russian. – w: English in action: language contact and language variation, pod red. Ewy Willim, Kraków: Wydawnictwo AFM, s. 53-68.
 13. Ozga, Krzysztof (2012): Методы описания истинности суждения в современном языкознании – критические замечания. – w: Язык и метод 1. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, pod red. Doroty Szumskiej, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 279-287.
 14. Ozga, Krzysztof (2014): Demotivators as deprecating and phatic multimodal communicative acts. – w: Multimodal Epistemologies. Towards an Integrated Framework, pod red. Arianny Maiorani i Christine Christie, New York and London: Routledge, s. 28-49. 

Konfrontacje

 1. Ozga, Krzysztof (2001): We władzy dziwnych myśli, czyli rosyjska ikebana: O antologii In the Grip of Strange Thoughts (Russian poetry in a New Era). – Przekładaniec 8 (a journal of literary translation). – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 73-80.

Recenzje

 1. Ozga, Krzysztof (2008): Stefan Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (Wraz z ćwiczeniami). Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007, s. 184, „Slavia Orientalis" 2008/1, 177-182.

Redakcje

 1. Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века. Том 2. Лингвистический анализ на грани методологического срыва, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 2. Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века. Том 3. Лингвистический анализ на грани методологического срыва, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych

 1. Ozga, Krzysztof (2002): The Space of the Face – w: Dikareva Svetlana i Skrebtsova Tatjana (red.): Когнитивные сценарии коммуникации. Cognitive Scenarios of Communication. Proceedings of IV International Conference. Partenit, Crimea, Ukraine, September 23-28, 2002. – Symferopol: Taurida University Press, 2002, 40.
 2. Ozga, Krzysztof (2009): Обучение письменному переводу специальных текстов и устному переводу на кафедре ЮНЕСКО Ягеллонского университета – w: З. К. Бурнацева, С. Г. Ваняшкин, М. Я. Цвиллинг (red.): Проблемы обучения переводу в языковом вузе. Тезисы шестой международной научно-практической конференции «Металингвистическая составляющая инновационных образовательных программ подготовки переводчиков», Москва, 8-10 октября 2008 года. – Москва: Московский государственный лингвистический университет, 23-24
 3. Ozga Krzysztof (2010): Communicative grammar – a key to text interpretation: ideation, interaction and text organization. – w: 22. evropska konferenca in delavnice sistemsko-funkcijskega jezikoslovja/The 22nd European Systemic Functional Linguistics Conferece and Workshop. Zapletenost besedilnega pomena/complexities of meaning in text. Izvlečki/Abstract Booklet, pod red. Sonji Starc (et al.), Koper: Boex DTP, 54.

Bibliografie

 1. Ozga, Krzysztof (2001): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2000 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 57. – Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 231-274.
 2. Ozga, Krzysztof (2003): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2001 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 59. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 221-295.
 3. Ozga, Krzysztof (2004): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2002 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 60. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 233-317.
 4. Ozga, Krzysztof (2005): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 61. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 205-298.