dr Katarzyna Glinianowicz

Dr Katarzyna Glinianowicz - asystentka w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Bada polskie dyskursy kulturowe w prozie ukraińskiej końca XIX - początku XX wieku w oparciu o założenia teoretyczne badań kulturowych, zwłaszcza postkolonializmu oraz gender studies.

Prowadzone zajęcia: historia literatury ukraińskiej II, III, najnowsza literatura ukraińska, wstęp do literaturoznawstwa, Studia antropologiczno-kulturowe nad literaturą ukraińskąAdres e-mail: katarzyna.glinianowicz@uj.edu.pl

Monografie

 1. Katarzyna Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX w., Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Artykuły

 1. Стихійна тайна єдності в імпресіоністичній новелістиці Михайла Коцюбинського, „Ukrainistica. Збірник наукових праць", Кривий Ріг 2007, s. 67-73.
 2. Формування міфу "втрачених земель" у історико-літературних дослідженнях польської кресової літератури ХХ ст., „Актуальні проблеми слов'янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей", вип. XV, Київ 2008, s. 391-397.
 3. Wymarzona pełnia miłości – nowela Sen Mychajły Kociubyńskiego, [w:] Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Wrocław 2009, s. 75-81.
 4. Krytyka mitu polskiej misji cywilizacyjnej na Wschodzie w powieści Łesia Martowicza „Zabobon", [w:] Źródła europejskiej humanistyki, t. 1, red. K. Korus, Kraków 2009, s. 287-300.
 5. Критика міфу про польську цивілізаційну місію на сході у повісті Леся Мартовича «Забобон», [w:] Материалы VIII международного семинара „Украина в мировом культурном пространстве", 12-16 мая 2008 года, ред. P. Лебединская, А. Н. Каров, Санкт-Петербург 2009, s. 187-193.
 6. Польська „кресова" жінка. Постколоніальний контекст, „Магістеріум. Літературознавчі студії", nr 38, Київ 2010, s. 75-78.
 7. Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyckiego „Luboraccy", [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9 – Ciało [„Slavica Wratislaviensia" CLIII], pod red. I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, A. Matusiak, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011, s. 547-553.
 8. Постколоніалізм як колоніалізм. Безголосий субалтерн у постколоніальному дискурсі, [w:] Постколоніалізм. Генерації. Культура, за ред. Т. Гундорової і А. Матусяк, Київ 2014, с. 45-52, <http://www.ifs.uni.wroc.pl/prac/2015_AM_7.pdf>.
 9. Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2014, nr 2: Postkolonializm-tożsamość-gender. Europa Środkowa, Wschodnia, Południowo-Wschodnia, s. 161-173.  Abstrakt: http://mpwr.wuwr.pl/product/czarnobrewe-i-czarnoziemy-o-szlacheckim-pozadaniu-kolonialnym-ukrainy-5721

Recenzje i sprawozdania

 1. Декілька вільних спостережень про часопис молодих „San Rideau", „Ukraiński Zaułek Literacki", t. 6, Lublin 2007, s. 254-261.
 2. Книжка про Волинь у Києві, „Наше Слово", № 2, 2009, s. 4.
 3. Презентація збірника польських документів про Голодомор, „Наше Слово", № 2, 2009, s. 4.
 4. Журнал „Радар" – простір плюралізму, „Наше Слово", nr 38, 2010.
 5. Dariusz Skórczewski, Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2014, nr 2: Postkolonializm-tożsamość-gender. Europa Środkowa, Wschodnia, Południowo-Wschodnia, s. 375-379, <http://mpwr.wuwr.pl/preview/recenzja-dariusz-skorczewski-teoria-literatura-dyskurs-pejzaz-postkolonialny-wydawnictwo-kul-lublin-2013-ss-508-5737>.

Współredakcja

 1. Źródła europejskiej humanistyki, t. 1, red. K. Korus, Kraków 2009.
 2. Pomoc przy redagowaniu niemiecko-polsko-ukraińskiego magazynu literackiego „Radar", Kraków 2010, <www.e-radar.pl>. 
 3. Pomoc przy redagowaniu książki Developing intercultural competence through English: focus on Ukrainian and Polish cultures, ed. by A. Niżegorodcew, Y. Bystrov, M. Kleban, Kraków 2011.
 4. Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX-XXI wieku, pod red. K. Glinianowicz i K. Kotyńskiej, Kraków 2015.

Tłumaczenia

 1. Замішанці – у пошуках національної ідентичності. Переказ змісту, [w:] Henryk Olszański, Zamieszańcy. Stydium etnograficzne, Sanok 2007, s. 193-196.