dr hab. Anna Skotnicka (prof. UJ)

Monografie

 1. Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia – dokument – autotematyzm, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, ss. 110.
 2. Model prozy „innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 225.

Redakcja publikacji zbiorowych

 1. Rosyjska ruletka czyli fakultet rzeczy zbędnych, t. 1, Sosnowiec: Oficyna „Śląsk", 1994, ss. 120 (wraz z B. Biełuchą, J. Madloch, G. Wilk).
 2. Czas wielkiej przemiany, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk", 1995, ss. 164 (wraz z P. Fastem).
 3. Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, ss. 203 (wraz z P. Fastem).
 4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, ss. 185 (wraz z T. Poźniakiem).
 5. „Slavica Wratislaviensia", t. CXXVI, Wrocław 2004.
 6. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia. III", red. H. Chodurska, D. Dziewanowska, A. Skotnicka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 7. Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Kraków 2014 (wraz z J. Świeżym).
 8. Михаил Шишкин. Знаковые имена современной русской литературы,  Kraków 2017, s. 510. (wraz z J. Świeżym)

Artykuły

 1. System postaci działających w opowieści Wadima Szefnera „Pałac dla trojga albo Wyznanie kawalera", „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 4, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980, s. 155-159.
 2. Kategoria chwytu artystycznego we wczesnej twórczości Wieniamina Kawierina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 6, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982, s. 56-68.
 3. Autobiografia Wieniamina Kawierina „Oświetlone okna", „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 7, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1983, s. 82-91.
 4. Światopogląd powieści „Artysta nieznany" Wieniamina Kawierina, [w:] Rosyjska powieść XIX i XX wieku, red. S. Poręba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984, s. 89-104.
 5. Poetyka wyliczanki rosyjskiej, [w:] O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, red. R. Łużny, Warszawa – Kraków 1984 (wraz z P. Fastem), s. 55-61.
 6. Pozycja autorska we współczesnej radzieckiej prozie wspomnieniowej, „Slavia Orientalis" 1986, t. XXXV, nr l, s. 75-91.
 7. Współczesna radziecka proza wspomnieniowa. Stan badan i problematyka, „Przegląd Humanistyczny" 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, nr 11–12, s. 141-156.
 8. Uwagi o prozie historycznej Bułata Okudżawy, [w:] Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn 1987, s. 119-131.
 9. Portret literacki we wspomnieniach I. Erenburga i W. Katajewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 12, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988, s. 48-70.
 10. Apokalipsa naszych czasów w najnowszej literaturze radzieckiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 13, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1989, s. 100-114.
 11. Uwagi o historii i strukturze ideowo-artystycznej almanachu „Litieraturnaja Moskwa", „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 14, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, s. 30-52.
 12. „Requiem" Anny Achmatowej. Próba lektury, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s. 57-73.
 13. Autokreacja w prozie „Nowego Katajewa", „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 16, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 66-83.
 14. Szaleństwo jako wartość we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 17, red. P. Fast, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 113-123.
 15. Библейские мотивы в послереволюционной литературе. Постановка вопроса, [w:]: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, ss. 185-195.
 16. „Powtórne narodziny" Borysa Pasternaka, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk", 1995, s. 107-119.
 17. Nowi pisarze w procesie historycznoliterackim po 1985 roku, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 193-203
 18. Wina, wyobcowanie i samotność. Proza rosyjska po 1989 roku, „Kresy", Lublin1998, nr 33, s. 92-106.
 19. Światy współczesnej prozy rosyjskiej. Zarys problemu, „Slavia Orientalis", Kraków 1998, nr 2, s. 205-216.
 20. Motyw wstydu w prozie rosyjskiej, [w:] Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, red. E. Kosowska, Katowice: Wydawnictwo Śląsk" 1998, s. 95-107.
 21. Pomiędzy myślą a czynem. Wspomnienia Pasternaka i Sołżenicyna, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim i Z. Maciejewski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 259-273.
 22. Najnowsza rosyjska proza wspomnieniowa. Zarys problemu, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1999, s. 191-198.
 23. Teatralizacja w prozie Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 2, red. T. Poźniak i A. Skotnicka-Maj, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 175-183.
 24. Literatura przyspieszonego rozwoju, „Dekada Literacka" 1999, nr 10, s. 4-5, 27.
 25. Początek czy koniec. Proza rosyjska po 1985 roku, [w:] Od symbolizmu do postmodernizmu, red. P. Fast i B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999, s. 106-115.
 26. Mit bohemy w najnowszej literaturze rosyjskiej, „Studia Rossica" X: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, red. W. Skrunda, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 273-282.
 27. Sztuka jako egzekucja w rosyjskojęzycznej prozie Vladimira Nabokova, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6, red. Ł. Kusiak-Skotnicka i A. Paszkiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 309-313.
 28. Motyw zmierzchu kultury w petersburskiej prozie lat dwudziestych XX wieku. Zarys problemu, „Slavica Wratislaviensia", t. CXXVI, red. A. Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 51-57.
 29. Szczelina. Bohater prozy rosyjskiej końca XX wieku. Zarys problemu, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, red. H. Mazurek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 202-214.
 30. Niezwykłość codzienności w rosyjskiej prozie drugiej połowy XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6 red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 135–141.
 31. Czas noc. Proza Ludmiły Pietruszewskiej i Tatiany Tołstoj, „Literatura na Świecie" 2005, nr 5–6, s. 260-267.
 32. Kłopoty z lekturą „Doktora Żywago" Borysa Pasternaka, „Slavica Wratislaviensia", t. CXXXIX, red. Ł. Kusiak-Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 69-78.
 33. Pejzaż egzystencjalny w opowieści Władimira Makanina „Właz", [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Jastrzębska, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007, s. 47–74.
 34. Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny" 2009, nr 1, s. 52–73.
 35. Образ «нового русского» в современной прозе, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 8: Pieniądz, red. Ł. Skotnicka i in., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 225-232.
 36. Postać prawosławnego w prozie Mai Kuczerskiej. Powieść Bóg deszczu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II", red. D. Dziewanowska, B. Stawarz, T. Żeberek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 36-43.
 37. Rzeczy i ludzie w opowiadaniach Asara Eppela, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice: „Śląsk", 2009, s. 169–183.
 38. Читающее тело в современной русской прозе, „Przegląd Rusycystyczny" 2010, nr 2, s. 31–59.
 39. Biografia jako dialog w powieści Ludmiły Ulickiej „Daniel Sztajn, tłumacz", „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia. III", red. H. Chodurska, D. Dziewanowska, A. Skotnicka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 15–28.
 40. Образ автора в воспоминаниях Зои Маслениковой „Борис Пастернак. Встречи", „Studia Rossica" XX: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, t. 2, red. nauk. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa: Wydawnictwo Studia Rossica, 2010, s. 149–159.
 41. Мотив любви в «Письмовнике» Михаила Шишкина. W: Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья). Red. G. Niefagina, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk  2012, s. .308-316.
 42. Na brzegach snu.: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej. [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 10: Sen, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 267-279.
 43. Как устроен мир? «Письмовник» Михаила Шишкина. „Przegląd Rusycystyczny" 2013,  nr 2, s. 29-44.
 44. Мотив ребенка и семьи в прозе Михаила Шишкина: постановка вопроса. «Уральский филологический вестник» Русская литература ХХ–ХХI веков: направления и течения. Ред. Н.  В. Барковская. Екатеринбург 2014, с. 77-90.
 45. Między przemocą a odmową życia. «Такая девочка, совесть мира» Ludmiły Pietruszewskiej. W: Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Red. A. Skotnicka i J. Świeży, Kraków 2014, s. 559-577.
 46. «Талант с неправильной пропиской». Михаил Шишкин в зеркале критики. [W:] Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2014. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, M. 2015, s. 116-135 (wraz z A. Jarek)
 47. Motyw dziecka (rodziny) w prozie Michaiła Szyszkina. Próba analizy. [W:] Rosyjskie dzieciństwo. Red. K. Duda i A. Dudek. Kraków 2015, s. 419-433.
 48. «Творчество – это проявление высшей любви к жизни». Михаил Шишкин о Роберте Вальзере, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee. Problemy. Tematy, red. P. Fast, Katowice 2015, s. 95-115.
 49. Между утратой и надеждой. Книга книг Михаила Шишкина, [W:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин, Red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków 2017, s. 65-87.
 50. Мотив скорби в прозе Михаила Шишкина [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich:13, t. 1, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław 2018, s. 532-549.

Recenzje i sprawozdania

 1. Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Rusycystów „Problem wartości i wartościowania w literaturze", „Slavia Orientalis" 1988, nr l.
 2. Stan umysłu. Wokół „Stanu serca" Elżbiety Toszy, „Opcje" 1994, nr l.
 3. Prawo wiecznego wrotu. „Maszeńka" Vladimira Nabokova, „Odra" 1994, nr 10.
 4. Teatr zamknięty Bułata Okudżawy (rec. powieści Wędrówki pamięci), „Res Publica Nowa" 1997, nr 10.
 5. Słabość jak siła (rec. tomiku N. Gorbaniewskiej Nic nie będzie dziwnego, Kraków 1997), „Śląsk" 1998, nr 5.
 6. Rzeczywiście, beznadzieja! (rec. wydanych w Polsce wspomnień N. Mandelsztam Nadzieja w beznadziei, Warszawa 1998), „Res Publica Nowa" 1998, nr 10.
 7. Czytanie czytania (rec. książki J. Szymak-Reiferowej Czytając Brodskiego, Kraków 1998), „Śląsk" 1998, nr 12.
 8. Rec. książki N. N. Shneidmana Russian Literature, 1988–1994. The End of an Era, Toronto – Buffalo – London 1995, ss. 245, „Slavia Orientalis" 1998, nr 4.
 9. Długie pożegnanie (rec. książki E. Tyszkowskiej-Kasprzak Rosyjska poezja pokolenia „odwilżowego" w Polsce, Wrocław 1997), „Śląsk" 1999, nr 2.
 10. Ruska dekada (rec. książki J. Sałajczykowej Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985–1995, Gdańsk 1998), „Śląsk"1999, nr 6.
 11. Rec. tomu Women and Russian Culture. Projections and Self-Perceptions. Ed. by Rosalind Marsh. New York – Oxford 1998, „Slavia Orientalis" 2001, nr 3.
 12. Rec. tomu Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. Итоги Первой международной конференции „Довлатовские чтения", сост. А. Ю. Арьев, Санкт-Петербург 1999, „Slavia Orientalis" 2001, nr 3.
 13. Radzieckie rozkosze (rec. utworu Juza Aleszkowskiego Uwaga – orgazm!), „Odra" 2001, nr 12.
 14. Zaczarowane królestwo [dot. M. Sworzeń,  Opis krainy Gog (Latopis A.D. 2007), Biblioteka „Więzi", Warszawa 2011, s. 256.]. „Śląsk" 2012, nr 1, s. 72.