dr Anna Budziak

Dr Anna Budziak – filolog, językoznawca, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki UJ.

Prowadzone zajęcia: fonetyka języka ukraińskiego, leksykologia i leksykografia ukraińska, gramatyka opisowa języka ukraińskiego, historia ukraińskiego języka literackiego, język ukraiński w perspektywie porównawczej, praktyczna nauka języka ukraińskiego.

Zainteresowania naukowe: rozwój nowożytnego języka literackiego Ukraińców; leksykologia i leksykografia ukraińska; językoznawstwo konfrontatywne.

Monografie

A. Budziak, Rękopiśmienna spuścizna słownikarska Iwana WahylewyczaStudia  Ruthenica  Cracoviensia 8, Kraków 2014., ss. 411

Artykuły

 1. Персоналії – мовні знаки національної культури (we współautorstwie z A. Onkowyczem, [w:] Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції, Київ 1998, s. 79-81.
 2. Funkcjonowanie leksyki religijnej i biblijnej w poezji Bohdana Ihora Antonycza, [w:] Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. IX-X, Kraków 2000, s. 43-48.
 3. Słowianoznawcze zainteresowania Wahylewicza – językoznawcy, [w:] Harmonijne współistnienie Wschodu i Zachodu na Ukrainie, pod. red. W. Mokrego, Kraków 2000, s. 137-146.
 4. До питання іншомовних власних назв в українському правописі (про написання польських власних назв), [w:] Ukraina: między językiem a kulturą (=Studia Ruthenica Cracoviensia 1), pod red. B. Zinkiewicz Tomanek i A. Fałowskiego, Kraków 2003, s. 169-176.
 5. Cловники Івана Вагилевича як джерело діалектологічних студій, [w:] Школи, постаті, проблеми (=Діалектологічні студії 4), за ред. П. Гриценка і Н. Хобзей, Львів 2004, s. 204-219.
 6. Волинська лексика в рукописній словникарській спадщині Івана Вагилевича, Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора
  Т. Ф. Жилка. Тези доповідей до Міжнародної наукової конференції (5-7
  березня 2008 р., Київ), упорядкування та редигування: П.Ю Гриценко,
  Л.В. Дика, Київ 2008.
 7. Карпатські назви осіб у словникарських роботах Івана Вагилевича, [w:] Мово рідна, слово рідне (=Studia Ruthenica Cracoviensia 3), prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, pod red. A. Fałowskiego i O. Baraniwskiej, Kraków 2009, s. 171-182.
 8. Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza, „Linguistica Copernicana" 2 (4), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 273-285
 9. Правописні ідеї Степана Смаль-Стоцького, [w:] Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej (=Studia Ruthenica Cracoviensia 6), pod red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, s. 23-34.
 10. Карпатські топографічні назви в лексикографічних роботах Івана Вагилевича, [w:] W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii, Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, pod. red. H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, str. 33-45.
 11. Апелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевича (назви птахів), "Studia Methodologica" 39, Тернопіль 2014, s. 26-33.
 12. Aпелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевича, Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistik (Polyslav) 18, (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 57) Herausgegeiben von E. Guttiérez Rubbio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień, München-Berlin-Leipzig-Washington 2015, s. 51-60.
 13. Західноукраїнські фразеологічні одиниці в лексикографічних працях ХІХ ст., [w:] Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III, Jazyk (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III, Мова), red. H. Myronova, Brno 2015, s. 69-76.
 14. З питань міжмовних зв’язків у фразеології (бити бриндзю), [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, s. 75-84. 
 15. Українські і польські відчислівникові деривати, Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 62), ed. by E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova and D. Kruk, Wiesbaden 2017, s. 27-36.

Redakcja naukowa

 1. Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, ss. 544.

Recenzje wydawnicze

 1. B. Zinkiewicz-Tomanek, Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego, Kraków 2009.