Publikacje pracowników Instytutu

Seria: ROSJA ● myśl ● słowo ● obraz

Seria ROSJA ● myśl ● słowo ● obraz ukazuje się w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2000 roku. Jej redaktorem jest prof. dr hab. Halina Waszkielewicz. Kolekcja ta popularyzuje szeroko rozumianą rosyjską kulturę, literaturę i myśl filozoficzną. Dotychczas ukazały się:

Tom I: Jerzy Kapuścik, Sens życia. Antropologiczny aspekt rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000.

Tom II: Иван Бунин и его время, ред. Халина Вашкелевич, Kraków 2001.

Tom III: Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. Haliny Waszkielewicz i Janusza Świeżego, Kraków 2002.

Tom IV: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2002.

Tom V: Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.

Tom VI: Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения, pod red. Danuty Piwowarskiej i Wasilija Szczukina, Kraków 2004.

Tom VII: Aleksander Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego" Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin, Kraków 2005.

Tom VIII: Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. Anny Gildner, Magdaleny Ochniak i Haliny Waszkielewicz, Kraków 2007.

Tom IX: Halina Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007.

Tom X: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, tom II, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2008.

Tom XI: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku... Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008.

Tom XII: Urszula Trojanowska, Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska • Jurij Trifonow • Anatolij Pristawkin, Kraków 2008.

Tom XIII: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego, pod red. Danuty Piwowarskiej i Ewy Korpały-Kirszak, Kraków 2010.

Tom XIV: Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010.

Tom XV:  Katarzyna Jastrzębska, Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków: Collegium Columbinum, 2011.

Tom XVI: Magdalena Ochniak, Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa: (aspekt interpretacyjny i translatologiczny), Kraków: Collegium Columbinum, 2013.

Tom XVII: От модернизма к постмодернизму: русская литература XX-XXI веков: сборник в честь профессора Халины Вашкелевич = Od modernizmu do postmodernizmu: literatura rosyjska XX-XXI wieku: tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, pod red. Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014.

Tom XVII: Katarzyna Syska, O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2015.

 

Seria: Studia Ruthenica Cracoviensia

Redaktorem serii jest prof dr hab. Adam Fałowski.

Tom I: Ukraina. Miedzy językiem a kulturą, red. Adam Fałowski, Bożena Zienkiewicz-Tomanek, Kraków 2004.

Tom II: Adam Fałowski, Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku, Kraków 2003.

Tom III: Мово рідна, слово рідне. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, pod red. Oksany Baraniwskiej i Adama Fałowskiego, Kraków 2009.

Tom IV: Tomasz Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), Kraków 2008.

Tom V: Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany, Kraków 2008.

Tom VI: Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, pod. red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, 157 s.

Tom VII: Lexicon slavo-ruthenicum, edycja i wstęp Adam Fałowski, Kraków 2013, 773 s

Tom VIII: Anna Budziak, Rękopiśmienna spuścizna słownikarska Iwana Wahylewycza, Kraków 2014, 411 s.
 
Tom IX: Jadwiga Stępnik-Szeptyńska, Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2015 
 

Tom X: Agata Skurzewska, Omelan Partycki i językoznawstwo preskrypcyjne w Galicji w II połowie XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2016. 

Tom XI: Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2016, ss. 544. 

Seria: Krakowskie Spotkania Rusycystyczne

Seria: Barwy Rusi

Seria: «Язык и метод»:

Redaktorem Serii jest dr hab. Dorota Szumska.

 
  1. T. 1: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, pod red. D. Szumskiej, Kraków 2012, ss. 376.
  2. Язык и метод : русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. T. 2, Лингвистический анализ на грани методологического срыва, red. Dorota Szumska, Krzysztof Ożga, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
  3. Язык и метод : русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. T. 3, Лингвистический анализ на грани методологического срыва, red. Dorota Szumska, Krzysztof Ożga, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

Inne publikacje